Aanvulling startnotitie A15 Papendrecht

Den Haag – Van 3 februari tot en met 2 maart 2006 ligt de Startnotitie extra capaciteit Papendrecht – Hardinxveld-Giessendam – Gorinchem ter inzage. De Startnotitie doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht. Op grond daarvan kunt u tot en met 2 maart 2006 uw mening geven over de inhoud van de Startnotitie.

Waarom deze aanvulling?
Mede naar aanleiding van de inspraakreacties op de Startnotitie extra capaciteit A15 Papendrecht – Hardinxveld-Giessendam, die in augustus 2005 is gepubliceerd, is besloten om het plangebied tot Gorinchem uit te breiden. De voorliggende Startnotitie is daarmee een aanvulling op de oorspronkelijke Startnotitie.

De A15 Papendrecht – Hardinxveld-Giessendam – Gorinchem
Op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem staan vrijwel dagelijks files. Het traject kan het toenemende verkeer steeds minder goed verwerken. In zowel de ochtend- als in de avondspits treden doorstromingsproblemen op in beide richtingen. In de ochtendspits zijn de problemen het grootst in de richting van Rotterdam en in de avondspits in de richting van Gorinchem. Dit probleem is in de afgelopen jaren groter geworden. Ook voor de komende jaren wordt een groei van het verkeer voorzien, waardoor het probleem steeds nijpender zal worden. Daarom wil Rijkswaterstaat de wegcapaciteit vergroten door middel van het aanleggen van een extra rijstrook. Voor het verbeteren van de doorstroming op de A15 worden twee mogelijkheden (alternatieven) onderzocht:
– een verbreding met een extra rijstrook in beide richtingen die permanent is opengesteld;
– een plusstrook (een tijdelijke extra rijstrook aan de linkerzijde van de bestaande rijbaan) in beide richtingen die tijdens de spits wordt opengesteld.
Binnen de beide alternatieven worden twee varianten onderscheiden: een variant Papendrecht – Hardinxveld-Giessendam en een variant Papendrecht – Gorinchem.

De Startnotitie
De Startnotitie is het begin van een tracéwetprocedure en een milieueffectrapportage (m.e.r.). U leest hierin wat onderzocht gaat worden en wat de achtergronden en uitgangspunten hiervan zijn. In de notitie worden alternatieven beschreven en wordt uitgelegd welke (milieu)effecten zullen worden onderzocht.

Waar kunt u de Startnotitie inzien?
De Startnotitie extra capaciteit A15 Papendrecht – Hardinxveld-Giessendam – Gorinchem kunt u van 3 februari tot en met 2 maart 2006 gedurende de reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:
– de gemeentehuizen van Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Alblasserdam, Dordrecht en Gorinchem;
– de (hoofd)vestigingen van de openbare bibliotheken van bovengenoemde gemeenten;
– de vestigingen van Rijkswaterstaat Zuid-Holland in Rotterdam, Gorinchem en Sliedrecht;
– de bibliotheken van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van VROM, beide in Den Haag.

Hoe kunt u reageren op de Startnotitie?
De Minister van Verkeer en Waterstaat nodigt u uit uw zienswijze op deze Startnotitie naar voren te brengen. Uw schriftelijke reactie kunt u tot en met 2 maart 2006 sturen naar:
Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat
A15 Papendrecht – Hardinxveld-Giessendam – Gorinchem
Postbus 30316
2500 GH Den Haag
U kunt ook via internet reageren: www.inspraakvenw.nl
Indien u van de gelegenheid gebruik wilt maken mondeling te reageren, moet u dit voor
17 februari 2006 kenbaar maken aan het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, telefoon
070 351 96 03. Indien u dat wenst kunt u verzoeken om vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Het Inspraakpunt bundelt alle reacties en stuurt deze onder andere naar de Ministers van
VenW en van VROM, de betrokken bestuursorganen en de commissie voor de m.e.r.
Deze commissie adviseert de ministers over de richtlijnen voor de inhoud van het MER.
Mede op basis van dit advies en de inspraakreacties stellen de ministers vervolgens de richtlijnen vast. Zo spoedig mogelijk na afloop van de inspraaktermijn kunt u de door het Inspraakpunt ontvangen reacties inzien op dezelfde locaties waar de Startnotitie ter inzage ligt.

Nadere informatie
Een exemplaar van de Startnotitie is te downloaden op www.inspraakvenw.nl of op te vragen bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland, mevrouw K. Lemmens, telefoon 010 402 64 50. Voor nadere
informatie over de inhoud van de (aanvullende) Startnotitie kunt u contact opnemen met
Rijkswaterstaat Zuid-Holland, de heer. E. van Leeuwen, telefoon 010 402 61 87.
Voor inlichtingen over de inspraakprocedure kunt u terecht op www.inspraakvenw.nl en bij het Inspraakpunt, telefoon 070 351 96 03.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat