PPS hoofdwegennet Rotterdam-Antwerpen

Den Haag – Het ministerie van Verkeer en Waterstaat nodigt publieke en private partijen uit mee te doen met de ontwikkeling van het hoofdwegennet tussen Rotterdam en Antwerpen. Tijdens een bijeenkomst in Den Haag op maandag 23 mei 2005 werden vertegenwoordigers van publieke en private partijen bijgepraat over het project Mainportcorridor Zuid (PMZ) en uitgenodigd om in het project te participeren.

PMZ richt zich op de verbetering van de bereikbaarheid over de weg tussen de beide mainports en stedelijke agglomeraties Rotterdam en Antwerpen. Het is één van de twaalf projecten die door de Taskforce Publiek Private Samenwerking zijn geïdentificeerd als kansrijke projecten. De Taskforce PPS bestaat uit een delegatie van het bedrijfsleven (VNO/NCW, Bouwend Nederland, ONRI en banken) en een aantal ministeries (VenW, Financiën, VROM en EZ). Het is de bedoeling om de markt zo vroeg mogelijk te betrekken bij de projectontwikkeling, zodat die voldoende ruimte krijgt om creatieve en innovatieve ideeën in te brengen.

In de corridor speelt een veelheid aan onderwerpen op verschillende terreinen: mobiliteit, milieu en gebiedsontwikkeling. Er zijn al diverse initiatieven en projecten in ontwikkeling, zowel van de overheid als van marktpartijen. PMZ vervangt deze initiatieven niet, maar wil de verschillende partijen zo vroeg mogelijk bij elkaar brengen en zaken bundelen. Het doel is om een kwaliteitssprong te maken in de ontwikkeling en instandhouding van het hoofdwegennet tussen Rotterdam en Antwerpen. En dat op zo’n manier dat de bereikbaarheid, de ruimtelijk-economische ontwikkeling en de leefbaarheid in het gehele gebied erbij gebaat is.

Voor de uitvoering van PMZ is een projectorganisatie opgericht. Tijdens de bijeenkomst op 23 mei 2005 is een startdocument uitgereikt met daarin nadere informatie over het PMZ. Op de website van PMZ is nadere achtergrondinformatie te vinden in de vorm van documenten en links.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat