SRE kiest voorkeursalternatief BOSE

Eindhoven РHet Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) heeft tijdens de vergadering van 9 mei 2005 een voorkeursalternatief Trajectnota/MER BOSE gekozen. Dit voorkeursalternatief bestaat uit een maatregelenpakket waarin voor 2010 wordt ingezet op benuttingsmaatregelen op bestaande wegen en frequentieverhoging van het openbaar vervoer. De daadwerkelijke aanleg van een nieuw trac̩ dient volgens het Dagelijks Bestuur vanaf 2010 te worden gerealiseerd. Dit trac̩ loopt vanaf knooppunt Bokt (A50/A58) richting het oosten en vervolgens ten oosten van Nuenen en Geldrop in zuidelijke richting naar de A67.

Inhoud voorkeursalternatief
Het voorkeursalternatief bestaat uit een pakket aan maatregelen, bestaande uit de aanleg
van een tracé, inclusief flankerende maatregelen en mitigerende en compenserende
maatregelen en uit benuttings- en openbaar vervoermaatregelen. Gezien de variëteit en
omvang van het maatregelenpakket dient realisatie gefaseerd plaats te vinden. Het
uiteindelijke doel is een gefaseerde realisatie van het totale maatregelenpakket in de
periode tot 2020. Waar mogelijk dienen maatregelen op kortere termijn uitgevoerd te
worden, eventueel gekoppeld aan lopende projecten en initiatieven. Het in het voorkeursalternatief opgenomen tracé loopt vanaf Bokt met een brug over het
Dommeldal, om Gerwen, ten oosten van Nuenen naar de A270. Vervolgens vanaf de A270, over het tracé van de huidige Collse Hoefdijk en ten oosten van Geldrop naar de
A67. Tevens is een parallel tracé opgenomen langs het Eindhovens kanaal om de
knelpunten op de Geldropseweg/ Eindhovenseweg op te lossen.

Onderbouwing keuze voorkeursalternatief
Op basis van de primaire en secundaire doelstelling is door het SRE aangegeven welk
alternatief de voorkeur heeft. Voor dit alternatief is gekozen omdat het bestaat uit een
maatregelenpakket dat:
– het best scoort op het probleemoplossend vermogen bereikbaarheid en leefbaarheid;
– voldoende capaciteit heeft om ook na 2020 de toenemende verkeersdruk op te
vangen;
– voldoende bijdraagt aan de economische potentie van het studiegebied;
Рminder schadelijke effecten heeft op flora en fauna dan andere trac̩alternatieven;
– weliswaar een aantal schadelijke effecten heeft op flora en fauna, maar deze effecten
worden zoveel als mogelijk gemitigeerd en gecompenseerd door concrete
maatregelen;
– relatief lage kosten met zich meebrengt in verhouding tot het probleemoplossend
vermogen.
De keuze voor dit voorkeursalternatief sluit mogelijkheden, zoals een verbreding naar 2×2
rijstroken en een verbinding met de N279, voor de verdere toekomst niet uit en kan
daarmee basis zijn voor de discussie met de provincie Noord-Brabant over een eventuele toekomstige doorontwikkeling in het kader van de bovenregionale verkeersproblematiek.

Proces
Tijdens de inspraakperiode op de Trajectnota/MER BOSE heeft een ieder de gelegenheid
gekregen adviezen uit te brengen aan het SRE met betrekking tot het uiteindelijk te kiezen voorkeursalternatief. In totaal zijn ruim 1.100 inspraakreacties en adviezen ontvangen. De Trajectnota/MER BOSE, de inspraakreacties en de adviezen zijn door het SRE gebruikt bij de besluitvorming over het voorkeursalternatief voor het oplossen van de bereikbaarheidsen leefbaarheidsproblemen in het studiegebied. In de Trajectnota/MER BOSE zijn in totaal 20 alternatieven uitgewerkt en de effecten van deze alternatieven zijn in beeld gebracht. In de meeste adviezen die het SRE heeft ontvangen met betrekking tot het voorkeursalternatief, is voor combinaties van (deel)alternatieven geopteerd. Het SRE heeft op basis van de adviezen en de inhoud van de Trajectnota/MER BOSE een drietal combinaties van alternatieven aangemerkt als kansrijke alternatieven. De effecten van de kansrijke alternatieven zijn in beeld gebracht conform de systematiek zoals deze ook in de Trajectnota/MER BOSE is gehanteerd. Op basis van deze effectbeschrijving is door het Dagelijks Bestuur van het SRE een keuze gemaakt uit deze drie kansrijke
alternatieven.

Vervolgtraject
De Regioraad van het SRE stelt het voorkeursalternatief Trajectnota/MER BOSE vast op
23 juni 2005. Dit voorkeursalternatief dient te worden vastgelegd in een partiële herziening van het Regionaal Structuurplan Regio Eindhoven. Belangstellenden en betrokkenen kunnen in dit stadium opnieuw reageren.

U kunt het voorkeursaternatief Trajectnota/MERBOSE downloaden via www.sre.nl

Achtergrondinformatie
Aanleiding
In het oostelijk deel van de stadsregio Eindhoven/Helmond kan de bestaande
wegenstructuur de toenemende verkeersdruk niet meer verwerken. De verslechterende
bereikbaarheid leidt tot een verminderde economische potentie van het gebied en zorgt
voor leefbaarheidsproblemen in de kernen in dit gebied. Om mogelijke oplossingen voor
deze problemen in beeld te brengen, is de Planstudie BOSE uitgevoerd.
Inspraakperiode
De Trajectnota/MER BOSE is, na aanvaarding door de Regioraad van het SRE op 23
december 2004, gepubliceerd en gedurende 3 maanden ter inzage gelegd (van 3 januari
tot en met 31 maart 2005). Gedurende die periode bestond de mogelijkheid om
inspraakreacties met zienswijzen schriftelijk in te dienen bij het Bevoegd Gezag, de
Regioraad. Daarnaast heeft een ieder de gelegenheid gekregen adviezen uit te brengen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven