Nieuwe route PKB Mainportontwikkeling Rotterdam

Den Haag – De Planologische Kernbeslissing (PKB), waarin de rijksoverheid de ruimtelijke reserveringen en randvoorwaarden regelt voor het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR), wordt een PKB-procedure zonder ‘plus’. Deze boodschap staat in een brief van de ministers Peijs (Verkeer en Waterstaat) en Dekker (VROM) aan de Tweede Kamer.

Deze keuze maakt de start van de landaanwinning, volgens planning in het voorjaar van 2008, nog steeds mogelijk. Mits de noodzakelijke vervolgbesluiten tijdig en succesvol worden doorlopen.

Belangrijkste reden van de ministers om te kiezen voor een PKB zonder ‘plus’, dus zonder concrete beleidsbeslissingen (cbb’s), is de noodzaak om aanvullende maatregelen voor luchtkwaliteit te moeten nemen, waardoor een forse vertraging van het project op zou treden. Die noodzaak is afgelopen jaar uit onderzoek naar voren gekomen. Een plan voor het compenseren van de effecten van PMR op de luchtkwaliteit in de Rijnmond, voegt aan de herstelde PKB nieuwe maatregelen toe. Inpassen van deze maatregelen in de bestaande PKB-plus, betekent dat er een nieuwe cbb opgenomen zou moeten worden in de PKB-plus. Dit zou een nieuwe PKB-procedure vereisen en heeft ook tot gevolg dat eerst weer het nut en de noodzaak van het project aangetoond moet worden. Iets dat volgens de Raad van State al voldoende aangetoond is. Een andere reden voor de keuze is dat de herstelprocedure van de PKB en de vervolgbesluiten steeds meer parallel lopen in de tijd en de informatie waarop de vervolgbesluiten gebaseerd zijn, actueler is.

In overleg met de PMR-partners en na consultatie van betrokken maatschappelijke partijen, is daarom gekozen voor een PKB zonder concrete beleidsbeslissingen (cbb’s), aangevuld met de mogelijkheden die een Rijksprojectenprocedure en de bestuurlijke aanwijzing bieden om als rijk de uitvoering van de drie deelprojecten van PMR te kunnen blijven waarborgen.

Luchtkwaliteit
Volgens de laatste gegevens van het Milieu- en Natuurplanbureau worden in de regio Rijnmond ook in 2020 de normen op twee locaties (Hoek van Holland en Spijkenisse/Hoogvliet) voor luchtkwaliteit overschreden.

De bijdrage van PMR aan deze overschrijdingen is beperkt, maar moet wel gecompenseerd worden. Het luchtkwaliteit vraagstuk wordt in de vervolgbesluiten op de PKB aangepakt. Het voornemen is om, aanvullend op eerder gemaakte afspraken over de uitvoering en financiering van PMR, een milieuconvenant af te sluiten, waarin partijen afspreken de noodzakelijk te nemen maatregelen uit te voeren.

Planning
De PKB-procedure PMR was in september 2003 afgerond. De Raad van State constateerde echter een aantal gebreken in de PKB op basis van de beroepsprocedure. De tekortkomingen zijn inmiddels uitgebreid onderzocht en worden momenteel hersteld in de PKB. Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat zich geen onoplosbare problemen voordoen.

In juni 2006 wil het kabinet de conceptversie van de herstelde PKB presenteren, samen met een strategische milieubeoordeling (SMB). Deze wordt nog voor de zomer aan de Tweede Kamer aangeboden. Begin juli 2006 volgt een inspraakperiode, waarin iedereen die dat wil kan reageren op de SMB en op de passende beoordeling van de gevolgen voor de Waddenzee. Zonodig wordt PKB-deel 3 aangepast op basis van de binnengekomen reacties. Na de zomer 2006 worden de resultaten van de inspraak voorgelegd aan de Tweede Kamer die spoedig daarna tot behandeling van de PKB over kan gaan en een definitief besluit over PMR kan nemen.

De inhoud van de PKB staat niet langer open voor beroep bij de Raad van State.

In vervolgprocedures, zoals bij het opstellen en aanpassen van de bestemmingsplannen, is er voldoende gelegenheid om in beroep te gaan. Die procedures hebben tevens hun eigen mogelijkheden voor inspraak.

De Rotterdamse haven is één van de belangrijkste ter wereld en levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. In het bestaande haven- en industriegebied is voor nieuwe bedrijven en bestaande klanten die willen uitbreiden vrijwel geen ruimte meer beschikbaar. Als de haven zich op een goede manier wil blijven ontwikkelen, dan moet die extra ruimte er komen. Daarom wil de Nederlandse overheid de mainport Rotterdam versterken. Maar wel met respect voor natuur en milieu en de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond. Om dit te bereiken is het Project Mainportontwikkeling Rotterdam opgericht www.mainport-pmr.nl

Het Havenbedrijf Rotterdam is verantwoordelijk voor de aanleg van het nieuwe havengebied en het Rijk voor de bijbehorende natuurcompensatie; de provincie Zuid-Holland voor het deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied; de gemeente Rotterdam voor het deelproject Bestaand Rotterdams Gebied.

De brief aan de Tweede Kamer ‘Project Mainportontwikkeling Rotterdam PMR’ van 3 mei 2006 kunt u inzien op www.verkeerenwaterstaat.nl/cend/bsg/brieven/

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat