Bescheiden groei voor DHV in 2009

DHV richt zich met vertrouwen op autonome groei in 2010

  • Netto-omzet: 481 miljoen euro
  • EBITA: 14,1 miljoen euro
  • Vooruitzichten 2010: groei in Azië, consolidatie in Europa en koploper voor duurzaamheid

De DHV Groep, internationaal leverancier van advies- en ingenieursdiensten, is ondanks de recessie ook in 2009 weer gegroeid. De netto-omzet steeg gering met 3% tot 481 miljoen euro, waaraan de acquisities van NPC (consultancy- en projectmanagementbureau in rail- en stationsontwikkeling) en Innova (consultancy voor luchtvaart vanuit Amerika) een directe bijdrage hebben geleverd.

De sterke positie van DHV in de publieke sector werkte positief en zorgde voor 70% van de omzet. De omzet vanuit de private sector daalde aanzienlijk. Het aanpassingsvermogen en ondernemerschap van alle bedrijfsonderdelen zorgden ervoor dat DHV 2009 goed doorkwam.

Internationaal is DHV actief in landen met relatief hoge economische groeicijfers. De resultaten in Azië zijn aanzienlijk verbeterd. In Afrika en Noord-Amerika bleven de resultaten op peil; Europa bleef achter, vooral Portugal. Daar vond een reorganisatie plaats – nieuw management en een scherper bedrijfsprofiel resulteerden in verschillende aansprekende projecten.

De economische crisis veroorzaakte een omzetdaling in de sectoren Bouw & Industrie en Aviation. Sterke groei in Afrika en Noord-Amerika en de recente acquisities zorgden voor een bescheiden groei van de netto-omzet met 3% – versus de doelstelling van 10%.

85% van de omzet – versus de doelstelling van 90% – werd behaald door de activiteiten in de negen thuislanden. Het Nederlandse aandeel in de totale omzet was iets meer dan de helft.

De operationele marge bedroeg 4,1% – versus de doelstelling van 7%. De hoogste marges werden behaald in Afrika en Noord-Amerika; de regio Azië liet een aanzienlijke margeverbetering zien.

De winstgevendheid werd negatief beïnvloed door overcapaciteit in delen van de organisatie en prijsdruk op projecten. DHV heeft dit deels kunnen opvangen door beperkte reductie en interne uitwisseling van personeel. Er zijn voorzieningen getroffen voor herstructurering en een nieuw bedrijfsinformatiesysteem.

Thuismarkten
De strategie van Local delivery of world-class solutions werpt zijn vruchten af. Door focus op markten en klanten met expertises te combineren, werden wederom toonaangevende projecten gewonnen. In Nederland op het gebied van mobiliteit, assetmanagement, water, ruimte en duurzaamheid. Door grote opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, ProRail en NS nam de omzet sterk toe. In Polen gerelateerd aan infrastructuur voor het EK Voetbal en de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water. Toonaangevende projecten in Portugal zijn de milieueffectstudie voor de nieuwe luchthaven van Lissabon en stroomgebiedvisies voor de rivieren de Taag en de Douro. China zag een stijging op het gebied van waterzuiveringsprojecten. Indonesië kenmerkt zich door projecten voor sanitatie en hoogwaterbescherming. In India werden publiek-private projecten ontwikkeld voor de infrastructuur van een aantal steden.

In Zuid-Afrika genereerde het WK Voetbal voor DHV grootschalige projecten op het gebied van rail- en weginfrastructuur en milieuonderzoek. Turnkeyprojecten voor scholen groeiden ook.

In Canada en de VS werden grote infrastructuurprogramma’s verworven, onder andere voor New York. Verkeersmanagementsystemen werden in vele steden geïmplementeerd. En duurzaam bouwen kreeg een impuls, zoals bij de Richmond Olympic Oval bij Vancouver.

Innovatie
DHV blijft zich onderscheiden met innovatieve en duurzame oplossingen. Nereda® is zo’n innovatieve technologie voor de zuivering van afvalwater. De pilotinstallatie in Zuid-Afrika draait inmiddels succesvol en in Nederland is het contract getekend voor de eerste volledige installatie.

In 2009 werd één nieuw octrooi aangevraagd voor een energiecel gekoppeld aan groen gas en werden twaalf bestaande octrooien toegekend in verschillende landen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
In 2009 zijn er in het hele bedrijf opleidingsprogramma’s uitgevoerd. Maatschappelijke initiatieven zijn ontplooid en ondersteund voor bijvoorbeeld weekendscholen voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika. In de Transparantiebenchmark voor MVO van het ministerie van Economische Zaken behaalde DHV de hoogste notering van alle dienstverleners.

DHV ondertekende het Copenhagen Communiqué on Climate Change en de oproep aan minister-president Balkenende om snel maatregelen te nemen opdat Nederland zijn klimaatdoelen 2020 haalt.

In 2009 werden extra stappen gezet voor de eigen CO2-reductie, met het doel in 2015 per medewerker 25% minder uit te stoten ten opzichte van 2008. In Nederland wordt de CO2-uitstoot vanaf 2009 gecompenseerd.

Vooruitzichten 2010: kansen door klimaatverandering en bevolkingsgroei
Ingenieurs- en adviesbureaus spelen een grote rol in het bewerkstelligen van de veranderingen die nodig zijn voor de bescherming van het klimaat. Effectief gebruik van grondstoffen en infrastructuur is van cruciaal belang. DHV streeft ernaar koploper te worden ten aanzien van duurzaamheid en innovatie. In die lijn ligt ook het besluit om per 2010 wereldwijd klimaatneutraal te ondernemen.

DHV richt zich met vertrouwen op autonome groei in 2010. De meeste westerse economieën zullen wel worden gekenmerkt door budgetbeperkingen in de publieke sector en de bouw- en vastgoedmarkt zal onder druk blijven staan. In Afrika verwacht DHV een blijvende vraag op het gebied van energie, water, mobiliteit en mijnbouw. Vooral in Azië zijn de vooruitzichten zeer goed op het gebied van water, mobiliteit en specifiek luchthavens.

Voorgenomen benoeming Cees Veerman tot commissaris
DHV is voornemens prof. dr. C.P. Veerman per 22 maart te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen.

De heer Veerman is hoogleraar duurzame plattelandsontwikkeling vanuit Europees perspectief aan de Universiteit van Tilburg en de Wageningen Universiteit. Hij was onder andere voorzitter van de Deltacommissie 2008 voor de bescherming van de Nederlandse kust en het achterland op de lange termijn. Daarvoor was hij bijna vijf jaar minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.

De DHV Groep levert internationaal advies- en ingenieursdiensten op het gebied van mobiliteit (incl. luchthavens); water; bouw en industrie; ruimtelijke inrichting en milieu. Wij komen tegemoet aan de behoeften van onze klanten door te opereren vanuit het concept Local delivery of world-class solutions: de toonaangevende kennis van de Groep wordt beschikbaar gesteld via een hecht netwerk van kantoren in Europa, Azië, Afrika en Noord-Amerika. Ons netwerk van bedrijven en allianties is verbonden door onze gezamenlijke missie, waarden en projecten, gericht op de ontwikkeling van innovatieve concepten en oplossingen voor een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. De DHV Groep heeft ca. 5.500 medewerkers en realiseerde in 2009 een netto-omzet van € 481 miljoen. Voor meer informatie zie www.dhvgroup.com

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal HaskoningDHV