Gezamenlijke aanpak spoorveiligheid Roosendaal

Rijk, provincie Noord Brabant en gemeente Roosendaal gaan intensief samenwerken om de complexe veiligheidsituatie rondom het spooremplacement in Roosendaal aan te pakken. Dit heeft minister Cramer van VROM op 27 maart 2008 gezegd tijdens een werkbezoek aan Roosendaal.

Uitgaande van de recente vervoersprognoses zullen de risico’s rond het spoor verder toenemen. Daarnaast heeft de gemeente plannen om in de omgeving van het spoor stadsontwikkeling uit te voeren. De veiligheidssituatie rond het spoor speelt hierbij een belangrijke rol. Alle partijen hebben daarom afgesproken dat er gezamenlijk wordt gekeken naar oplossingen op de korte, middellange en lange termijn.

Complexe veiligheidssituatie

Roosendaal kent een complexe veiligheidssituatie. Zowel reizigers- als goederentreinen komen hier uit vier verschillende richtingen samen. Deze logistieke situatie betekent dat er door de treinen veel kruisende bewegingen gemaakt worden. Vanuit Zeeland en tussen Rotterdam en België worden daarnaast ook gevaarlijke stoffen per spoor door Roosendaal vervoerd.

De gemeente Roosendaal heeft plannen om in de omgeving van het spooremplacement stadsontwikkeling uit te voeren (het plan “Spoorhaven”). De externe veiligheidssituatie rond het spoor is mogelijk ook een randvoorwaarde of knelpunt voor de verdere planontwikkeling, afhankelijk van de te kiezen oplossingsrichtingen.

Oplossingen op de korte termijn

Op korte termijn wordt gekeken of de invoering van een nieuw beveiligingssysteem een bijdrage kan leveren aan de lokale veiligheidsituatie. Dit nieuwe beveiligingssysteem ATB-vv grijpt ook in als een trein met lage snelheid een rood sein passeert. Omdat Roosendaal bij externe veiligheid zo’n complexe situatie is, wordt ATB-vv binnenkort op het emplacement Roosendaal ingevoerd. Op dit moment wordt door ProRail uitgezocht en berekend wat de effecten van invoering van ATB-vv in Roosendaal zijn.

Daarnaast worden er maatregelen genomen om de bluswatervoorziening op peil te brengen.

Oplossingen op de middellange termijn

Daarnaast heeft de minister gezegd dat wordt onderzocht of Roosendaal kan worden betrokken in het project “Spoorzone-ontwikkeling”. In dit project werken VROM, V&W, Provincie, ProRail en NS samen met de gemeente om ruimtelijke ontwikkeling van verouderde spoorzones op gang te brengen. Door efficiënt om te gaan met de beschikbare ruimte en oude (bedrijfs)terreinen te herstructureren wordt bekeken of er extra ruimte kan worden gemaakt voor woningbouw, kantoren, winkels en andere voorzieningen. Eind mei worden landelijk vijf voorbeeldprojecten geselecteerd. Daarnaast wordt gekeken naar maatregelen voor de middellange termijn gericht op Basisnet Spoor. De ambitie is de Basisnetten voor weg, water en spoorknelpuntvrij op te leveren De komende periode onderzoeken alle partijen gezamenlijk naar oplossingen voor de lange termijn.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over het Basisnet Spoor vindt u op Infrasite

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Roosendaal