Natura 2000 gebieden aangewezen

Den Haag – Minister Veerman gaat op 16 juni 2006 162 natuurgebieden aanwijzen als Natura 2000-gebieden. Met het aanwijzen van Natura 2000-gebieden levert Nederland een goede bijdrage aan het behoud en herstel van de Nederlandse en Europese biodiversiteit. Met deze aanwijzing is ruim 1,1 miljoen hectare bijzondere natte en droge natuur beschermd. Binnen deze gebieden geldt dan de verplichting om de natuurwaarden te beschermen door economische en ruimtelijke plannen hieraan te toetsen.

De aanwijzing van Natura 2000-gebieden vloeit voort uit de nieuw Natuurbeschermingswet die sinds oktober 2005 van kracht is. De habitatrichtlijn verplicht ertoe om alle habitattypen en soorten waarvoor Nederland een verantwoordelijkheid op zich heeft genomen in een gunstige staat van instandhouding te brengen. Kaders hiervoor zijn uitgewerkt in het Natura 2000-doelendocument. Dit doelendocument is eind 2005 besproken met alle provincies, betrokken gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties. De doelen houden rekening met het belang dat Nederland heeft voor bepaalde habitattytpen en soorten. Nederland levert bijvoorbeeld voor bepaalde soorten niet-broedvogels een zeer grote bijdrage in verhouding tot andere EU-landen omdat meer dan 50% van de populatie in de EU in ons land verblijft.

Op landelijk niveau worden doelen aangegeven. Per doel wordt aangegeven of sprake moet zijn van behoud óf van verbetering voor geheel of delen van Nederland.

De belangrijkste hoofdlijnen voor de instandhoudingdoelstellingen zijn het maximaal aansluiten bij het nationaal beleid (EHS); bestaande kwaliteit en omvang handhaven en het in gunstige staat van instandhouding brengen; en haalbare en betaalbare doelstellingen formuleren.

Nu de landelijke doelen zijn vastgesteld, gaat minister Veerman na de zomer over tot het publiceren van de ontwerp-aanwijzingsbesluiten. Dit verloopt in tranches. Per gebied worden dan de instandhoudingdoelstellingen uitgewerkt. Om de regelgeving te vereenvoudigen worden overlappende Vogel- en Habitatrichtlijngebieden samengevoegd tot Natura 2000-gebieden. De aanwijzingsbesluiten bieden extra duidelijkheid over de consequenties van Natura 2000 en zijn een belangrijke basis voor de vergunningverlening. Met het aanwijzen van een gebied gaan de gebieden niet op slot, maar het betekent wél dat een gedegen afweging moet plaatsvinden voordat activiteiten worden toegelaten. Voor plannen, projecten en handelingen die schadelijk kunnen zijn voor de natuur moet een vergunning worden aangevraagd bij de provincie of de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zo wordt schade aan de natuur voorkomen.

Beheerplannen
Voor alle Natura 2000-gebieden moet binnen drie jaar een beheerplan worden vastgesteld. Het beheerplan beschrijft welke maatregelen worden ingezet om de instandhoudingdoelstellingen te bereiken en de beheerplannen geven duidelijkheid over voor welke activiteiten wel of geen vergunning nodig is. Voor opstellers van de beheerplannen heeft minister Veerman een handreiking opgesteld.

Zie ook: www.minlnv.nl/natuurwetgeving

Bijlage: Kamerbrief ‘Natura 2000 doelen en gefaseerde aanwijzing van gebieden‘