Evaluatie WION en de gevolgen voor riolering

De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) is volgens alle belanghebbenden een goed instrument, zo blijkt uit een evaluatie. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Voor de riolering zijn de registratie van huisaansluitingen, de revisietermijn en de diepteligging relevante aspecten.

Gevolgen voor riolering

 • De WION wordt ook van toepassing op huisaansluitingen waarvan de ligging al digitaal beschikbaar is.
 • In samenspraak met de gemeenten wordt onderzocht of het mogelijk is bij nieuwbouw te verplichten om huisaansluitingen in kaarten op te nemen en deze mee te leveren bij een graafmelding. Daarbij zal goed worden gelet op de proportionaliteit tussen kosten en baten.
 • In de praktijk is ontstaan dat revisiegegevens binnen 30 dagen moeten zijn verwerkt. Agentschap Telecom handhaaft dit. De WION wordt hierop niet aangepast, maar alle betrokkenen vinden deze termijn wenselijk. De termijn wordt ook haalbaar geacht als de organisatie de werkprocessen aanpast en door toepassing van twee hulpconstructies:

  1 Deelopleveringen

  2 Reserveringen voor leidingen, zodat deze al voorlopig worden gemeld en als (potentieel) aanwezig voor de grondroerder bekend zijn.

Stichting RIONED en het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) pleiten voor verplichte opname van de diepteligging (z-coördinaat). Dit verzoek is nog niet gehonoreerd en stuit op veel verzet van beheerders van kabels en leidingen die ondiep en vaak op min of meer dezelfde diepte liggen.

Algemeen

Begin mei 2013 heeft de minister van Economische Zaken, mede namens de minister van Infrastructuur en Milieu, de uitkomsten van een evaluatie van de WION naar de Eerste Kamer gestuurd. De evaluatie is gebaseerd op een documentanalyse en een groot aantal interviews, waaronder met Stichting RIONED. Alle belanghebbenden, vanuit zowel de overheid als de sector, geven aan dat de WION een goed instrument is. Tegelijk vinden zij dat enkele verbeteringen de effectiviteit van de wet nog kunnen verhogen.

Ontwikkeling graafschades

Zoals de WION beoogt, is het aantal graafschades tussen 2006 en 2010 gedaald. Maar in 2011 en 2012 is het aantal weer toegenomen. Die stijging is te verklaren door:

 • een toename van het absolute aantal graafwerkzaamheden (sterk geïntensiveerde aanleg van glasvezel);
 • de verschuiving van nieuwbouw- naar reconstructieprojecten (gevolg van de crisis);
 • de toegenomen prijsconcurrentie tussen grondroerders (prijsdruk leidt ertoe dat er minder tijd is voor graafwerkzaamheden en dus ook voor voorzorgsmaatregelen zoals graven van proefsleuven en handmatig voorsteken);
 • de toegenomen bereidheid van grondroerders om schades te melden.

Schades en kosten 2012

In 2012 zijn er circa 37.400 graafschades gemeld. Naar schatting van de netbeheerders bedroegen de herstelkosten hiervoor ongeveer € 27 miljoen. Daarnaast is sprake van gevolgschade door leveringsonderbrekingen van zo’n € 100 miljoen. De schatting van de totale schade komt daarmee op circa € 125 miljoen.

Ontwikkeling graafmeldingen

Voorafgaand aan graafwerkzaamheden is de grondroerder verplicht een graafmelding (bij KLIC) te doen. Hij ontvangt dan de gedetailleerde gegevens over de ligging van kabels en leidingen, die tijdens de werkzaamheden op locatie aanwezig moeten zijn. Het aantal graafmeldingen is tussen 2008 en 2012 bijna verdubbeld tot 420.000 meldingen per jaar. Het nalevingspercentage om een graafmelding te doen en de liggingsgegevens op de graaflocatie aanwezig te hebben, is meer dan 90%. Vrijwel alle netbeheerders verschaffen op grond van een graafmelding binnen één werkdag de gegevens over hun kabel- of leidingnetten op de graaflocatie. Beheerders van leidingen met een gevaarlijke inhoud zijn bovendien dag en nacht bereikbaar en zorgen voor goede voorzorgsmaatregelen bij graafwerkzaamheden.

Ontwikkeling oriëntatiemeldingen

Ten tijde van de planvorming kan de grondroerder of opdrachtgever een oriëntatiemelding doen om globaal inzicht te krijgen in de kabels en leidingen in de beoogde graaflocaties. Het aantal oriëntatiemeldingen is gestegen van circa 1.000 per maand eind 2008 tot gemiddeld 4.000 per maand in 2012.

Proactieve houding sector

Bedrijfsleven en overheden werken actief samen binnen het Kabel- en Leidingoverleg (KLO) om graafschade te verminderen. Zo is in opdracht van het KLO de sectorale richtlijn ‘Zorgvuldig Graafproces’ uitgewerkt. Stichting RIONED heeft recent in haar rapport ‘Doorboringen van riolen door kabels en leidingen’ aandacht gevraagd voor de schade en risico’s van riooldoorboringen en mogelijkheden om deze te voorkomen. Dit onderzoek is voor het KLO mede aanleiding om te komen tot een richtlijn ‘Zorgvuldig Boorproces’. Daarnaast werkt de sector als vorm van zelfregulering aan certificering en technische maatregelen tot zorgvuldig graven.

Verbeterpunten WION

De minister heeft in reactie op de evaluatie en de bijbehorende aanbevelingen toezeggingen gedaan. Deze zullen onder meer leiden tot de volgende wijzigingen in de WION:

 • De graafmelding na een calamiteitenmelding komt te vervallen.
 • Samen met de sector de richtlijn ‘Zorgvuldig Graafproces’ verder uitwerken (rol van de opdrachtgever) en de richtlijn ‘Zorgvuldig Boorproces’ opstellen.
 • In overleg met het KLO de accuratesse en actualiteit van het kaartmateriaal vergroten.
 • Onderzoeken welke stimulans de opdrachtgever kan geven om afwijkende liggingen te melden.
 • Is per juli 2012 veranderd in de halfjaarlijkse rapportageplicht voor netbeheerders in een jaarlijkse rapportageplicht.
 • Voor beheerders met een net op eigen terrein wordt een passende oplossing onderzocht om de administratieve lasten te verminderen met behoud van effectiviteit en veiligheid.
 • Het Kadaster (uitvoerende dienst) zal de administratieve processen voor grondroerders en netbeheerders verder vereenvoudigen, onder andere voor het melden van een afwijkende ligging of weesleiding. Ook zal het Kadaster de afstemming tussen grondroerders en beheerders van netten met gevaarlijke inhoud uitgebreider faciliteren.
 • Agentschap Telecom (toezichthouder) voert zijn toezicht informatie- en risicogestuurd uit. Dit betekent dat met name aandacht zal gaan naar de doelgroepen waar verbetering van het naleefgedrag grote invloed heeft op het beperken van graafschades.
 • Meer voorlichting over de WION en over het sanctiebeleid aan met name de vele kleinere partijen die graafwerkzaamheden verrichten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stichting RIONED

Evaluatie WION en de gevolgen voor riolering | Infrasite

Evaluatie WION en de gevolgen voor riolering

De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) is volgens alle belanghebbenden een goed instrument, zo blijkt uit een evaluatie. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Voor de riolering zijn de registratie van huisaansluitingen, de revisietermijn en de diepteligging relevante aspecten.

Gevolgen voor riolering

 • De WION wordt ook van toepassing op huisaansluitingen waarvan de ligging al digitaal beschikbaar is.
 • In samenspraak met de gemeenten wordt onderzocht of het mogelijk is bij nieuwbouw te verplichten om huisaansluitingen in kaarten op te nemen en deze mee te leveren bij een graafmelding. Daarbij zal goed worden gelet op de proportionaliteit tussen kosten en baten.
 • In de praktijk is ontstaan dat revisiegegevens binnen 30 dagen moeten zijn verwerkt. Agentschap Telecom handhaaft dit. De WION wordt hierop niet aangepast, maar alle betrokkenen vinden deze termijn wenselijk. De termijn wordt ook haalbaar geacht als de organisatie de werkprocessen aanpast en door toepassing van twee hulpconstructies:

  1 Deelopleveringen

  2 Reserveringen voor leidingen, zodat deze al voorlopig worden gemeld en als (potentieel) aanwezig voor de grondroerder bekend zijn.

Stichting RIONED en het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) pleiten voor verplichte opname van de diepteligging (z-coördinaat). Dit verzoek is nog niet gehonoreerd en stuit op veel verzet van beheerders van kabels en leidingen die ondiep en vaak op min of meer dezelfde diepte liggen.

Algemeen

Begin mei 2013 heeft de minister van Economische Zaken, mede namens de minister van Infrastructuur en Milieu, de uitkomsten van een evaluatie van de WION naar de Eerste Kamer gestuurd. De evaluatie is gebaseerd op een documentanalyse en een groot aantal interviews, waaronder met Stichting RIONED. Alle belanghebbenden, vanuit zowel de overheid als de sector, geven aan dat de WION een goed instrument is. Tegelijk vinden zij dat enkele verbeteringen de effectiviteit van de wet nog kunnen verhogen.

Ontwikkeling graafschades

Zoals de WION beoogt, is het aantal graafschades tussen 2006 en 2010 gedaald. Maar in 2011 en 2012 is het aantal weer toegenomen. Die stijging is te verklaren door:

 • een toename van het absolute aantal graafwerkzaamheden (sterk geïntensiveerde aanleg van glasvezel);
 • de verschuiving van nieuwbouw- naar reconstructieprojecten (gevolg van de crisis);
 • de toegenomen prijsconcurrentie tussen grondroerders (prijsdruk leidt ertoe dat er minder tijd is voor graafwerkzaamheden en dus ook voor voorzorgsmaatregelen zoals graven van proefsleuven en handmatig voorsteken);
 • de toegenomen bereidheid van grondroerders om schades te melden.

Schades en kosten 2012

In 2012 zijn er circa 37.400 graafschades gemeld. Naar schatting van de netbeheerders bedroegen de herstelkosten hiervoor ongeveer € 27 miljoen. Daarnaast is sprake van gevolgschade door leveringsonderbrekingen van zo’n € 100 miljoen. De schatting van de totale schade komt daarmee op circa € 125 miljoen.

Ontwikkeling graafmeldingen

Voorafgaand aan graafwerkzaamheden is de grondroerder verplicht een graafmelding (bij KLIC) te doen. Hij ontvangt dan de gedetailleerde gegevens over de ligging van kabels en leidingen, die tijdens de werkzaamheden op locatie aanwezig moeten zijn. Het aantal graafmeldingen is tussen 2008 en 2012 bijna verdubbeld tot 420.000 meldingen per jaar. Het nalevingspercentage om een graafmelding te doen en de liggingsgegevens op de graaflocatie aanwezig te hebben, is meer dan 90%. Vrijwel alle netbeheerders verschaffen op grond van een graafmelding binnen één werkdag de gegevens over hun kabel- of leidingnetten op de graaflocatie. Beheerders van leidingen met een gevaarlijke inhoud zijn bovendien dag en nacht bereikbaar en zorgen voor goede voorzorgsmaatregelen bij graafwerkzaamheden.

Ontwikkeling oriëntatiemeldingen

Ten tijde van de planvorming kan de grondroerder of opdrachtgever een oriëntatiemelding doen om globaal inzicht te krijgen in de kabels en leidingen in de beoogde graaflocaties. Het aantal oriëntatiemeldingen is gestegen van circa 1.000 per maand eind 2008 tot gemiddeld 4.000 per maand in 2012.

Proactieve houding sector

Bedrijfsleven en overheden werken actief samen binnen het Kabel- en Leidingoverleg (KLO) om graafschade te verminderen. Zo is in opdracht van het KLO de sectorale richtlijn ‘Zorgvuldig Graafproces’ uitgewerkt. Stichting RIONED heeft recent in haar rapport ‘Doorboringen van riolen door kabels en leidingen’ aandacht gevraagd voor de schade en risico’s van riooldoorboringen en mogelijkheden om deze te voorkomen. Dit onderzoek is voor het KLO mede aanleiding om te komen tot een richtlijn ‘Zorgvuldig Boorproces’. Daarnaast werkt de sector als vorm van zelfregulering aan certificering en technische maatregelen tot zorgvuldig graven.

Verbeterpunten WION

De minister heeft in reactie op de evaluatie en de bijbehorende aanbevelingen toezeggingen gedaan. Deze zullen onder meer leiden tot de volgende wijzigingen in de WION:

 • De graafmelding na een calamiteitenmelding komt te vervallen.
 • Samen met de sector de richtlijn ‘Zorgvuldig Graafproces’ verder uitwerken (rol van de opdrachtgever) en de richtlijn ‘Zorgvuldig Boorproces’ opstellen.
 • In overleg met het KLO de accuratesse en actualiteit van het kaartmateriaal vergroten.
 • Onderzoeken welke stimulans de opdrachtgever kan geven om afwijkende liggingen te melden.
 • Is per juli 2012 veranderd in de halfjaarlijkse rapportageplicht voor netbeheerders in een jaarlijkse rapportageplicht.
 • Voor beheerders met een net op eigen terrein wordt een passende oplossing onderzocht om de administratieve lasten te verminderen met behoud van effectiviteit en veiligheid.
 • Het Kadaster (uitvoerende dienst) zal de administratieve processen voor grondroerders en netbeheerders verder vereenvoudigen, onder andere voor het melden van een afwijkende ligging of weesleiding. Ook zal het Kadaster de afstemming tussen grondroerders en beheerders van netten met gevaarlijke inhoud uitgebreider faciliteren.
 • Agentschap Telecom (toezichthouder) voert zijn toezicht informatie- en risicogestuurd uit. Dit betekent dat met name aandacht zal gaan naar de doelgroepen waar verbetering van het naleefgedrag grote invloed heeft op het beperken van graafschades.
 • Meer voorlichting over de WION en over het sanctiebeleid aan met name de vele kleinere partijen die graafwerkzaamheden verrichten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stichting RIONED