Overschrijding geluidsnormen HSL gemeente Lansingerland

ondanks maatregelen zal het geluid verder toenemen

De gemeente Lansingerland heeft een lange duur geluidmeetonderzoek laten uitvoeren naar de geluidsbelasting van de HSL. Uit de tussenresultaten van dit onderzoek blijkt dat de grenswaarden op de gevel worden overschreden.

Er vindt in de huidige situatie een overschrijding van de geluidsproductie op de gevel plaats van 3 à 4 decibel, in de eindsituatie wordt een overschrijding verwacht van 11 decibel. Bij het onderzoek is rekening gehouden met de door de minister van Verkeer en Waterstaat aangekondigde maatregelen zoals het aanpassen van remblokken door vervanging van de gietijzeren remblokken door kunststof LL-blokken. Daarnaast zullen de komende tijd de Traxx treinen vervangen worden, gaan er meer treinen op een dag rijden en zal er met hogere snelheden worden gereden. De metingen zijn mede daarom vertaald naar de geprognosticeerde eindsituatie. Deze doorrekening laat zien dat het geluid niet zal afnemen, maar verder zal toenemen.

Vervolgacties

  • 1. De gemeente heeft op 11 mei 2010 naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek bij de minister van Verkeer en Waterstaat aangedrongen binnen een week verdere maatregelen te nemen om de geluidsbelasting te verminderen. Daarnaast is ook High Speed Alliance B.V. (HSA), de exploitant van de treinen over de HSL-Zuid, op de hoogte gesteld van de resultaten van het onderzoek. Ook bij HSA heeft de gemeente erop aangedrongen binnen een week (uiterlijk 18 mei 2010) maatregelen te nemen om te gaan voldoen aan de grenswaarden zoals vastgelegd in het Tracé-besluit. Indien binnen een week noch door de minister van Verkeer en Waterstaat, noch door HSA maatregelen zijn genomen dan zal de gemeente tegen de Staat en HSA een kort gedingprocedure bij de civiele rechter aanhangig maken om op korte termijn een einde aan de geconstateerde overtredingen te maken;
  • 2. Daarnaast zal de gemeente de gegevens uit het geluidmeetonderzoek gebruiken in het bezwaarschrift dat momenteel wordt ingediend tegen de minister van VROM. De gemeente had de minister van VROM al eerder verzocht handhavend op te treden tegen de geluidsoverlast die veroorzaakt wordt door de HSL. De minister heeft dit verzoek afgewezen, omdat er volgens haar geen sprake zou zijn van de overschrijding van de geluidsnormen. Het onafhankelijk uitgevoerde geluidmeetonderzoek bewijst echter het tegendeel;
  • 3. De gemeente brengt ook de Tweede Kamerfracties op de hoogte van de resultaten van het onderzoek met een verzoek de bevindingen mee te nemen bij het Algemene Overleg met de minister van Verkeer en Waterstaat op 18 mei en bij hem aan te dringen op verdere maatregelen. Ook wordt de fracties gevraagd de resultaten van het onderzoek te betrekken bij de besprekingen over een regeerakkoord. Verder verzoekt de gemeente de minister van VROM om maatregelen te treffen om de geluidsnormen te handhaven.

Lange duur metingen
De tussenrapportage geeft een beeld van de eerste lange duur metingen. Dit zijn juridisch harde metingen die aan de wettelijke eisen voldoen. De lange duur metingen worden voortgezet. De gemeente Lansingerland hoopt medio juni het eindrapport te kunnen presenteren.

Doelen onderzoek
Vanuit de inwoners zijn er veel klachten ontvangen over geluidsoverlast door de HSL. De gemeenteraad van Lansingerland heeft daarom op 24 september 2009 budget vrijgemaakt voor het uitvoeren van een meting naar de geluidsbelasting van de HSL.

Doelen van het onderzoek zijn:

  • 1) helder te krijgen of de HSL aan de wettelijke geluidsnormen voldoet met de tijdelijke en definitieve treinstellen. Bij deze meting wordt er rekening gehouden met weertype, rijsnelheden, ligging HSL en genomen geluidmaatregelen rond de HSL;
  • 2) een goed beeld te geven van de ervaren geluidsoverlast van de inwoners in Lansingerland.

Meer informatie
Op de website van gemeente Lansingerland vindt u de notitie ‘HSL geluidbelastingen o.b.v. meetresultaten t/m 7 april 2010’.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Lansingerland