Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit in Nederland

Dit congres is het grootste evenement over geluid, trillingen en luchtkwaliteit in Nederland, met meer dan 50 sprekers en een uitgebreide beurs. Het congres wordt elk jaar in november georganiseerd op initiatief van de stichting Innonoise en de NSG in samenwerking met diverse organisaties, waaronder de ministeries van VROM en V&W.

Datum en locatie

In 2008 worden congres en beurs gehouden op 5 en 6 november in het Nieuwegeins Business Center.

Call for papers

Wilt u een voordracht houden op het congres dan kunt u een interessant, boeiend of prikkelend voorstel inzenden voor 1 april 2008. Dit kan uitsluitend via het webformulier. Uw inschrijving heeft bij voorkeur verband met een of meer onderstaande thema’s:

  • Geluid: Bouwfysica (regelgeving, geluidisolatie, luchtverversing, verwachtingen van bewoners bij nieuwbouw, comfort en beleving); actieplannen; Eindmelding Sanering Wegverkeer; beleid en handreiking industrielawaai; geluidproductieplafonds; Reken en Meetvoorschrift; klachtenbehandeling; wijziging Wet Ruimtelijke Ordening; (handhaving) spoorgeluid; provinciaal en gemeentelijk geluidbeleid; luchtvaart (laagfrequent geluid, meten versus rekenen);
  • Trillingen: Oplossingen voor laagfrequent geluid en trillingen bij pop-evenementen; ondergronds bouwen; klachten bij verkeersdrempels;
  • Luchtkwaliteit: Ervaring met “in betekenende mate”; Saneringstool; PM 2.5; klachtenbehandeling; VLW-model; ISL2 (en ISL3a); Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit; Innovatieprogramma Luchtkwaliteit; milieuzonering.

De organisatie overweegt naast de bekende sessies ook een sessie te houden over productontwikkeling en innovaties, waarbij niet zozeer de techniek maar vooral de marktbehoefte centraal staat. De vraagstelling is daar: Helpt de huidige regelgeving de implementatie?

Verder wordt gedacht aan een sessie over “ongeregeld geluid”: geluidsaspecten die niet wettelijk geregeld zijn. Daarin passen thema’s als onversterkte muziek; laagfrequent geluid; trillingen bij verkeersdrempels; brommers; scheepvaartlawaai.

Praktische informatie over de gang van zaken rond inzendingen, presentaties, aanmeldingen etc. voor sprekers vindt u op de website http://www.geluidentrillingen.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: dBvision