Dura Vermeer handhaaft solide financiele positie in 2010

nagenoeg gelijkblijvende bedrijfsopbrengsten in moeilijke markt

Bouwconcern Dura Vermeer heeft in 2010 bij nagenoeg gelijkblijvende bedrijfsopbrengsten een netto-resultaat geboekt van € 2,2 miljoen ten opzichte van € 15,0 miljoen in 2009. De bedrijfsopbrengsten kwamen in 2010 uit op € 1.101 miljoen ten opzichte van € 1.178 miljoen in 2009.

Het lagere resultaat is het gevolg van noodzakelijke verliesvoorzieningen, te samen groot € 28,4 miljoen, op een drietal werken, Naast de gehandhaafde zeer solide financiële positie, is Dura Vermeer tevreden over de ontwikkeling van de prestaties op overige projecten en van de organisatie.

Het resultaat vóór interest en incidentele baten en lasten (EBIT) bedroeg € 2,4 miljoen tegenover € 30,9 miljoen in 2009. Mede door de gewijzigde marktomstandigheden daalde de werkvoorraad licht van € 1.958 miljoen ultimo 2009 tot € 1.844 miljoen ultimo 2010. De positieve kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 66 miljoen in 2010 evenals in 2009. Op een balanstotaal van € 508,6 miljoen ultimo 2010 (€ 478,3 miljoen ultimo 2009) is Dura Vermeer nagenoeg schuldenvrij en bedragen de liquide middelen in 2010 € 148,9 miljoen (2009: € 101,9 miljoen). Voor het lopende jaar verwacht Dura Vermeer een daling van de bedrijfsopbrengsten.De daling van de bedrijfsopbrengsten houdt mede verband met de voorspelde daling van de woningbouw- en utiliteitsbouwproductie en bezuinigingsmaatregelen van de overheid.

Divisie Bouw en Vastgoed
De divisie Bouw en Vastgoed, waarin de woning- en utiliteitsbouwactiviteiten zijn georganiseerd, zag door onder meer vertraging, uitstel en schrappen van projecten in de markt de bedrijfsopbrengsten dalen van € 722 miljoen in 2009 tot € 602 miljoen in 2010. De werkvoorraad bedroeg € 1.136 miljoen ultimo 2010 in vergelijking met € 1.283 miljoen ultimo 2009. De EBIT vóór incidentele baten en lasten kwam uit op € 21,8 miljoen in 2010 in vergelijking met € 30,2 miljoen in 2009 mede als gevolg van een verliesvoorziening op één werk. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting kwam uit op € 16,5 miljoen in 2010 in vergelijking met € 21,3 miljoen in 2009. Voor 2011 houdt de divisie rekening met een daling van de bedrijfsopbrengsten.

Divisie Infra
Bij de infrastructurele activiteiten, georganiseerd in de divisie Infra, zag Dura Vermeer de bedrijfsopbrengsten in 2010 toenemen tot € 468 miljoen in vergelijking met € 424 miljoen in 2009. De stijging is deels te danken aan een aantal grote infrastructurele projecten dat in het verslagjaar tot uitvoering kwam. Mede als gevolg van het verwerven van een groot aantal projecten steeg de werkvoorraad tot € 702 miljoen ultimo 2010 in vergelijking met € 674 miljoen ultimo 2009. De EBIT vóór incidentele baten en lasten daalde tot negatief € 9,3 miljoen in vergelijking met positief € 9,7 miljoen in 2009 als gevolg van noodzakelijke verliesvoorzieningen op twee werken. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting kwam uit op een verlies van € 7,2 miljoen in vergelijking met een winst van € 6,5 miljoen in 2009. Voor 2011 verwacht de divisie dat de bedrijfsopbrengsten licht zullen stijgen ten opzichte van 2010.

Advies en Diensten
Ondanks de afnemende vraag en hevige concurrentie realiseerde advies- en ingenieursbureau Advin in 2010 nagenoeg dezelfde bedrijfsopbrengsten als in 2009 (2010: € 29 miljoen in vergelijking met € 30 miljoen in 2009). De EBIT vóór incidentele baten en lasten kwam uit op negatief € 0,1 miljoen in 2010 in vergelijking met positief € 1,0 miljoen, mede door haar aandeel in één van bij de divisie Infra genoemde verlieswerken. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting bedroeg negatief € 0,1 miljoen in 2010 in vergelijking met positief € 0,6 miljoen. Advin verwacht dat de bedrijfsopbrengsten in 2011 licht zullen dalen ten opzichte van 2010.

Meer informatie
Een exemplaar van het jaarverslag 2010 is te downloaden via www.duravermeer.nl Op de website is ook een verkorte samenvatting van het jaarverslag 2010 te downloaden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Dura Vermeer Groep NV