Minister verhoogt Rijksbijdrage RijnlandRoute

97 miljoen euro extra voor RijnlandRoute

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu) heeft in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat zij de Rijksbijdrage aan de RijnlandRoute met 97 miljoen euro verhoogt. Hiermee komt de totale Rijksbijdrage voor zowel de RijnlandRoute als de RijnGouwelijn in de regio Holland Rijnland op ruim 720 miljoen euro. De minister geeft met haar besluit uitvoering aan de motie Aptroot van december 2010 waarin gevraagd werd een besluit te nemen over de RijnlandRoute voor 1 mei aanstaande, de motie van Dijkgraaf om een extra bijdrage en de motie Roefs/Koopmans om een integraal besluit over de RijnlandRoute en de RijnGouwelijn te nemen inclusief de financiering.

Deze extra Rijksbijdrage van 97 miljoen euro wordt toegevoegd aan het zogenaamde gebiedsbudget van 625 miljoen euro dat aan de provincie Zuid-Holland ter beschikking wordt gesteld voor realisatie van RijnlandRoute en RijnGouwelijn. De regio heeft haar bijdrage aan de RijnlandRoute verhoogd naar 280 miljoen euro.

Uitstekend nieuws
Asje van Dijk, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland, is blij met de toezegging van de minister: “De minister onderstreept met haar besluit het belang van de economische ontwikkeling van de regio Holland Rijnland voor de Randstad en de noodzakelijke ontsluiting van woningbouwlocatie Valkenburg. Dat is uitstekend nieuws voor ons. Met deze extra gelden zijn de provincie en de regio nu in staat nieuwe weg- en ov-infrastructuur te realiseren die de regio economisch weer toekomst geeft.’

Voorkeursbesluit
Binnenkort bepalen de leden van Gedeputeerde Staten welk tracé voor de RijnlandRoute hun voorkeur heeft. De resultaten van het onderzoek naar de milieueffecten worden bij die beslissing betrokken. Het is daarna aan Provinciale Staten om over de tracékeuze een besluit te nemen. De Tweede Kamer moet zijn goedkeuring nog geven aan de extra bijdrage voor de RijnlandRoute. Als die besluitvorming en de inspraak is afgerond, kan het voorkeurstracé worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

RijnlandRoute
De RijnlandRoute zorgt voor een betere mobiliteit en bereikbaarheid van de regio Holland Rijnland en verbindt de A4 en de kuststrook naar Katwijk (in oost-west richting). Deze verbinding is nodig voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de as tussen Leiden en Katwijk. Het gaat hierbij om het voorkomen van economische schade doordat het verkeer in de regio stilstaat en woningbouw niet gerealiseerd kan worden. Daarnaast verbetert de RijnlandRoute de leefbaarheid in de regio Holland Rijnland.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over de genoemde projecten vindt u op Infrasite
Rijnlandroute

RijnGouwelijn – West

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland