Routekaart voor hernieuwbare energie

Brussel, België – Het Parlement geeft zijn input aan de Europese routekaart voor hernieuwbare energie. Het EP gaat onder meer in op energie uit wind en zee, energie-efficiënte gebouwen en hybride auto’s, en het gebruik van biobrandstoffen.

Het Parlement roept de Commissie op uiterlijk eind 2007 een voorstel voor een wetgevend kader voor hernieuwbare energie in te dienen. In dat kader moet de bestaande wetgeving voor de sectoren hernieuwbare elektriciteit en biobrandstoffen worden gehandhaafd, maar moet er ambitieuze wetgeving komen ter verhoging van het aandeel hernieuwbare energie voor verwarming en koeling.

Het EP is van mening dat, ondanks het feit dat sommige lidstaten achterblijven in hun bijdrage aan de huidige EU-maatregelen inzake hernieuwbare energie, alle lidstaten hun verplichtingen dienen na te komen om hun aandeel aan hernieuwbare energiebronnen te verhogen, dit in verhouding tot hun potentieel en de bijdragen die zij reeds hebben geleverd.

De leden roepen de Commissie op erop toe te zien dat het geplande wetsvoorstel betreffende hernieuwbare energiebronnen krachtige maatregelen bevat voor de bevordering van hernieuwbare elektriciteit. Daarbij moet de bedoeling zijn het aandeel van hernieuwbare energie in de EU te verhogen van het huidige niveau tot ten minste het dubbele in 2020.

Energie uit wind en zee
Het Parlement benadrukt het enorme ontwikkelingspotentieel van windenergie op zee en de belangrijke bijdrage die ze zou kunnen leveren voor Europa’s onafhankelijkheid van energie-import en klimaatbescherming. Er zijn echter nog steeds grote inspanningen vereist om dit potentieel ten volle te ontwikkelen. Het EP roept de Europese Commissie daarom op een actieplan voor windenergie op zee op te stellen, dat een efficiënte Europese aanpak van de offshore-technologie omvat en betere interconnecties bevordert.

Verder looft het Parlement de lidstaten die steunstelsels voor zee-energie hebben ingediend of doelstellingen op dit gebied hebben vastgesteld. Het EP erkent de uiterst belangrijke rol die is gespeeld door landen die een stabiel kader voor investeringen in zee-energieprojecten hebben opgezet, bij het verlagen van de kosten van deze technologie. De EP-leden roepen de EC en alle betrokken lidstaten op dit voorbeeld te volgen.

Energie-efficiënte gebouwen en hybride auto’s
De Europese Commissie wordt voorts verzocht er versneld voor te zorgen dat in alle lidstaten voorschriften inzake best practices worden goedgekeurd, die de verplichting inhouden, althans bij ingrijpende renovatie van bestaande gebouwen of bij nieuwbouw, dat een minimumpercentage van de verwarmingsbehoefte wordt gedekt met hernieuwbare energiebronnen.

Het gebruik van met waterstof of elektrisch aangedreven auto’s zal in de toekomst een belangrijke rol spelen. Hybride auto’s vormen een tussenstap op de weg naar elektromobiliteit. Het Parlement verzoekt de Commissie hybride elektrische auto’s op te nemen in het EU-plan inzake strategische energietechnologie. Daarnaast verzoekt het EP de lidstaten de aankoop van auto’s met een geringe CO2-uitstoot door middel van fiscale maatregelen te stimuleren.

Biobrandstoffen
Het Parlement verwelkomt het voorstel van de Commissie voor de bevordering van biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer door een bindend streefcijfer van 10% op te leggen, mits deze brandstoffen aantoonbaar op duurzame wijze worden geproduceerd. Het EP wijst op het belang van de commerciële beschikbaarheid van biobrandstoffen van de tweede en derde generatie en dringt aan op snellere technologische vooruitgang op dit gebied. Het Parlement benadrukt dat bij duurzaam gebruik van biobrandstoffen de afhankelijkheid van olie en de uitstoot van CO2 in de vervoersector zouden afnemen. Het EP is evenwel van mening dat er gestreefd dient te worden naar een billijk evenwicht tussen voedsel en energieproductie.

Het EP verzoekt de Europese Commissie een verplichte certificeringsregeling te ontwikkelen die zowel geldt voor in de EU geproduceerde als voor geïmporteerde biobrandstoffen. Certificeringscriteria moeten zodanig worden opgesteld dat de productie van biobrandstoffen gedurende de gehele cyclus een significante besparing aan broeikasgassen oplevert in vergelijking met de conventionele brandstoffen die zij vervangen. Bovendien mag de productie niet (direct of indirect) leiden tot een verlies van biodiversiteit en watervoorraden, een vermindering van de koolstofreserves door veranderd landgebruik, of tot sociale problemen, zoals stijgende voedselprijzen en de verplaatsing van mensen.

Procedure: Initiatief / Debat: 24 september 2007 / Stemming: 25 september 2007 / Verslag aangenomen
REF.: 20070823IPR09781

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Maatregelenpakket EC energie en klimaatverandering

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europees Parlement

Routekaart voor hernieuwbare energie | Infrasite

Routekaart voor hernieuwbare energie

Brussel, België – Het Parlement geeft zijn input aan de Europese routekaart voor hernieuwbare energie. Het EP gaat onder meer in op energie uit wind en zee, energie-efficiënte gebouwen en hybride auto’s, en het gebruik van biobrandstoffen.

Het Parlement roept de Commissie op uiterlijk eind 2007 een voorstel voor een wetgevend kader voor hernieuwbare energie in te dienen. In dat kader moet de bestaande wetgeving voor de sectoren hernieuwbare elektriciteit en biobrandstoffen worden gehandhaafd, maar moet er ambitieuze wetgeving komen ter verhoging van het aandeel hernieuwbare energie voor verwarming en koeling.

Het EP is van mening dat, ondanks het feit dat sommige lidstaten achterblijven in hun bijdrage aan de huidige EU-maatregelen inzake hernieuwbare energie, alle lidstaten hun verplichtingen dienen na te komen om hun aandeel aan hernieuwbare energiebronnen te verhogen, dit in verhouding tot hun potentieel en de bijdragen die zij reeds hebben geleverd.

De leden roepen de Commissie op erop toe te zien dat het geplande wetsvoorstel betreffende hernieuwbare energiebronnen krachtige maatregelen bevat voor de bevordering van hernieuwbare elektriciteit. Daarbij moet de bedoeling zijn het aandeel van hernieuwbare energie in de EU te verhogen van het huidige niveau tot ten minste het dubbele in 2020.

Energie uit wind en zee
Het Parlement benadrukt het enorme ontwikkelingspotentieel van windenergie op zee en de belangrijke bijdrage die ze zou kunnen leveren voor Europa’s onafhankelijkheid van energie-import en klimaatbescherming. Er zijn echter nog steeds grote inspanningen vereist om dit potentieel ten volle te ontwikkelen. Het EP roept de Europese Commissie daarom op een actieplan voor windenergie op zee op te stellen, dat een efficiënte Europese aanpak van de offshore-technologie omvat en betere interconnecties bevordert.

Verder looft het Parlement de lidstaten die steunstelsels voor zee-energie hebben ingediend of doelstellingen op dit gebied hebben vastgesteld. Het EP erkent de uiterst belangrijke rol die is gespeeld door landen die een stabiel kader voor investeringen in zee-energieprojecten hebben opgezet, bij het verlagen van de kosten van deze technologie. De EP-leden roepen de EC en alle betrokken lidstaten op dit voorbeeld te volgen.

Energie-efficiënte gebouwen en hybride auto’s
De Europese Commissie wordt voorts verzocht er versneld voor te zorgen dat in alle lidstaten voorschriften inzake best practices worden goedgekeurd, die de verplichting inhouden, althans bij ingrijpende renovatie van bestaande gebouwen of bij nieuwbouw, dat een minimumpercentage van de verwarmingsbehoefte wordt gedekt met hernieuwbare energiebronnen.

Het gebruik van met waterstof of elektrisch aangedreven auto’s zal in de toekomst een belangrijke rol spelen. Hybride auto’s vormen een tussenstap op de weg naar elektromobiliteit. Het Parlement verzoekt de Commissie hybride elektrische auto’s op te nemen in het EU-plan inzake strategische energietechnologie. Daarnaast verzoekt het EP de lidstaten de aankoop van auto’s met een geringe CO2-uitstoot door middel van fiscale maatregelen te stimuleren.

Biobrandstoffen
Het Parlement verwelkomt het voorstel van de Commissie voor de bevordering van biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer door een bindend streefcijfer van 10% op te leggen, mits deze brandstoffen aantoonbaar op duurzame wijze worden geproduceerd. Het EP wijst op het belang van de commerciële beschikbaarheid van biobrandstoffen van de tweede en derde generatie en dringt aan op snellere technologische vooruitgang op dit gebied. Het Parlement benadrukt dat bij duurzaam gebruik van biobrandstoffen de afhankelijkheid van olie en de uitstoot van CO2 in de vervoersector zouden afnemen. Het EP is evenwel van mening dat er gestreefd dient te worden naar een billijk evenwicht tussen voedsel en energieproductie.

Het EP verzoekt de Europese Commissie een verplichte certificeringsregeling te ontwikkelen die zowel geldt voor in de EU geproduceerde als voor geïmporteerde biobrandstoffen. Certificeringscriteria moeten zodanig worden opgesteld dat de productie van biobrandstoffen gedurende de gehele cyclus een significante besparing aan broeikasgassen oplevert in vergelijking met de conventionele brandstoffen die zij vervangen. Bovendien mag de productie niet (direct of indirect) leiden tot een verlies van biodiversiteit en watervoorraden, een vermindering van de koolstofreserves door veranderd landgebruik, of tot sociale problemen, zoals stijgende voedselprijzen en de verplaatsing van mensen.

Procedure: Initiatief / Debat: 24 september 2007 / Stemming: 25 september 2007 / Verslag aangenomen
REF.: 20070823IPR09781

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Maatregelenpakket EC energie en klimaatverandering

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europees Parlement