VenW zoekt innovatieve ideeen binnenvaart

Den Haag – Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zoekt ondernemers die kansrijke ideeën hebben voor de binnenvaart op de kleine vaarwegen. Staatssecretaris Tineke Huizinga stelt hiervoor 900.000 euro beschikbaar. Dit initiatief wordt genomen omdat het aantal kleine schepen in de binnenvaart afneemt terwijl kleine schepen goed kunnen concurreren met het wegvervoer.

Naar verwachting neemt het aanbod van kleine schepen in de toekomst af als gevolg van veroudering van de vloot en vergrijzing van het personeel. Het is belangrijk om nu en in de toekomst voldoende kleine schepen in de vaart te hebben om aan de vraag te kunnen voldoen. Gevolg is anders dat onnodig veel vrachtauto’s op de weg komen die hogere maatschappelijke kosten met zich meebrengen door bijvoorbeeld de toename van de filedruk .

Met de 900.000 euro die het ministerie van Verkeer en Waterstaat ter beschikking stelt, worden ondernemers in staat gesteld om nieuwe ideeën en uiteindelijk prototypen te ontwikkelen. Er zijn geen harde eisen gesteld in welke richting deze ideeën vorm moeten krijgen, wel is de problematiek in een aantal uitdagingen samengevat. Dit zijn: modernisering van de vloot, nieuwe ladingsstromen, efficiëntere overslag, meer innovaties, imagoverbetering, betere afstemming met ruimtelijke ordening en betere financieringsmogelijkheden. Om in de toekomst de voordelen van deze sector goed te benutten is het belangrijk dat ideeën aansluiten op de genoemde uitdagingen in deze branche.

Het stimuleringsinstrument dat voor deze regeling wordt toegepast heet SBIR (Small Business Innovation Research) en richt zich vooral op ondernemers. Het SBIR is een programma naar Amerikaans model waarbij de overheid ondernemers uitdaagt oplossingen te onderzoeken voor maatschappelijke vraagstukken. De ontwikkeling van de ideeën wordt gefinancierd in twee fases: een haalbaarheidsstudie en een ontwikkelingsfase. De vier beste ideeën worden gefinancierd in de eerste fase. Uit de vier studies worden door een beoordelingscommissie de twee ideeën met het grootste marktpotentieel geselecteerd voor verdere ontwikkeling van het product of de dienst. Ondernemers die deze uitdaging aangaan, maken kans op een 100% vergoeding voor het proces van idee tot prototype. Na het succesvol doorlopen van dit ontwikkelingsproces (maximaal 3 jaar) vindt de marktintroductie plaats op eigen commerciële kracht. Deze nieuwe vorm van financieren kenmerkt zich door relatief weinig procedures en lage administratieve lasten, zodat ondernemers slagvaardig kunnen handelen.

Bedrijven die goede ideeën hebben worden uitgenodigd een voorstel voor een haalbaarheidsonderzoek in te dienen bij Senter/Novem, het agentschap voor Duurzaamheid en Innovatie. Senter/Novem voert dit project uit voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De plannen kunnen ingediend worden van 1 juni 2007 tot en met 1 september 2007. Meer informatie over de wijze van projecten indienen, procedure van beoordeling en de selectiecriteria, vindt u in de SBIR-handleiding op www.sbir.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat