Ballast Nedam jaarcijfers 2006

Aanzienlijk hogere resultaten; hoger dividend

 • Resultaat voor belasting + 36% (€ 38 miljoen; 2005: € 28 miljoen). Dit is 9% boven de eerder uitgesproken verwachting
 • Nettoresultaat meer dan verdubbeld: € 44 miljoen (2005: € 20 miljoen)
 • Omzet + 9% (€ 1,3 miljard; 2005: € 1,2 miljard)
 • Voorziening € 5 miljoen voor bitumenboete Europese Commissie
 • Prognose in 2007: gelijkblijvend operationeel resultaat door timingeffect grote vastgoedprojecten; daarna verdere verbetering
 • Dividend verder verhoogd: € 1,34 (2005: € 1,02)

Nieuwegein – Ballast Nedam heeft opnieuw een goed jaar achter de rug. In 2006 zijn aanzienlijk hogere resultaten geboekt. Het resultaat voor belasting steeg met € 10 miljoen tot € 38 miljoen (+ 36%). Dit is 9% meer dan de bij de halfjaarcijfers uitgesproken verwachting, die toen ook al naar boven was bijgesteld.

Het nettoresultaat werd meer dan verdubbeld van € 20 miljoen naar € 44 miljoen. Hierbij speelden met name de additioneel tot waardering gebrachte compensabele verliezen een belangrijke rol. Het gerealiseerde nettoresultaat van € 44 miljoen ligt aan de bovenkant van de eerder uitgesproken verwachting (€ 40 miljoen – € 45 miljoen).

Het operationele resultaat steeg met 10%. Dit is inclusief een voorziening van € 5 miljoen voor de door de Europese Commissie in 2006 opgelegde boete voor de overtreding van mededingingsregels bij de inkoop van bitumen.

De omzet steeg met 9%. Van de omzet werd 92% in Nederland gerealiseerd. Dit is gelijk aan de situatie in 2005.

Financiële resultaten
Omzet
Infrastructuur
De omzet van de divisie Infrastructuur groeide met € 135 miljoen (+ 25%). De vraag in de infrastructuurmarkt is sterk toegenomen. Het prijsniveau in dit segment is met name in de openbare aanbestedingsmarkt echter nog steeds te laag. Er is sinds medio 2006 onmiskenbaar sprake van een verbetering, maar dit gaat zoals verwacht slechts geleidelijk.

Een andere indicator voor dit geleidelijke herstel is de ontwikkeling op de toeleveranciersmarkt. De grondstoffenactiviteiten van Ballast Nedam constateren een sterk groeiende vraag naar zand, grind, graniet en bodemas. Ballast Nedam heeft de overname van een concessie voor een zand- en grindgroeve in Duitsland onlangs afgerond. Verdere uitbreiding van deze activiteiten behoort tot de prioriteiten voor 2007 en de volgende jaren.

Ook de prefabbetonfabrieken binnen de divisie Infrastructuur signaleren een geleidelijke stijging van het – thans nog te lage – prijsniveau. In 2006 heeft dit geleid tot een licht beter resultaat.

In 2006 heeft Ballast Nedam Infra met succes het eerste offshore windmolenpark in de Noordzee gebouwd. In een aantal Europese landen lopen tenderprocedures voor nieuwe opdrachten waarop Ballast Nedam heeft ingeschreven. Tezamen met het bedrijf Evelop (onderdeel van E-Concern), richt Ballast Nedam zich op de ontwikkeling van offshore windmolenparken op het Nederlandse continentaal plat. Voor 2007 en de volgende jaren verwacht de divisie een verdere verbetering van de infrastructuurmarkt. Dit zal naar verwachting leiden tot een geleidelijke groei van zowel omzet als resultaat.

Bouw & Ontwikkeling
De divisie Bouw & Ontwikkeling heeft in 2006 opnieuw uitstekende resultaten getoond. De omzet was in 2006 weliswaar 6% minder dan in het voorgaande jaar, maar in 2005 was de verkoop van het vroegere Ballast Nedam hoofdkantoor in Nieuwegein in de omzet opgenomen.

De woningbouwactiviteiten van Ballast Nedam ontwikkelden zich in 2006 voorspoedig. Er werden 1384 woningen opgeleverd. Dit is ruim 300 meer dan in 2005. Het aantal woningen dat uit eigen ontwikkeling is gerealiseerd, nam met 30% toe. Gezien de orderportefeuille en de verdere groei van de grondbank is Ballast Nedam positief gestemd over de woningbouw in de komende jaren.

Met name het bezit van grondposities is belangrijk voor de verdere ontwikkeling. In 2006 werd de grondbank met 67 ha (=11%) uitgebreid tot 654 ha. De boekwaarde steeg met € 21 miljoen tot € 96 miljoen. Het hierop te realiseren ontwikkelpotentieel nam met 21% toe tot 12.700 woningen. Daarnaast is er nog een potentieel van ca. 0,5 miljoen m² kantoor- en overige commerciële ruimten.

De verwerving van grondposities wordt voortgezet. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijke overname van één of meer projectontwikkelaar(s).

Ballast Nedam is specialist in grote en complexe utiliteitsbouwprojecten (b.v. hoogbouw, kantoorcomplexen, ziekenhuizen, stadions, theaters). De orderportefeuille in dit segment is zeer goed gevuld.

EBIT
Het operationeel resultaat steeg met 10% tot € 42 miljoen. Dit is inclusief een getroffen voorziening voor de gehele bitumenboete (€ 5 miljoen) van de Europese Commissie. Zonder deze voorziening zou het operationele resultaat met 24% zijn gestegen.

De divisie Infrastructuur heeft in weerwil van het lage prijsniveau in haar markt, haar resultaat weten te verbeteren. Door toename van de omzet is de divisie er in geslaagd om, ondanks een lagere marge, een EBIT-stijging van 14% te realiseren. Dit is beter dan bij de halfjaarcijfers als verwachting was uitgesproken.

De divisie Bouw & Ontwikkeling leverde een uitstekende prestatie door het reeds zeer goede resultaat van 2005 nog te overtreffen. Ook dit was beter dan verwacht. Net als in 2005 werd het resultaat van deze divisie beïnvloed door de zeer positieve afronding van een paar grote vastgoedprojecten.

Het resultaat Overig is nagenoeg gelijk aan 2005. In dit resultaat is o.a. de bitumenvoorziening van € 5 miljoen verwerkt. Hier tegenover stonden positieve resultaten vanuit de afwikkeling van oude internationale projecten.

Marge
De marge op concernbasis bleef gelijk (3,2%). Zonder de bitumenvoorziening is dit 3,6%.

De marge van Infrastructuur verminderde van 2,6% naar 2,4% bij een sterke stijging van de omzet.

De marge van Bouw & Ontwikkeling groeide van 5,3% naar 5,8%.

Nettoresultaat
In 2006 had het concern € 6 miljoen lagere rentelasten dan in het voorgaande jaar. Het resultaat voor belastingen (€ 38 miljoen) is 36% hoger dan in 2005 (€ 28 miljoen).

De belastingpost toonde in 2006 een bate van € 6 miljoen. In 2005 was dit nog een last van € 8 miljoen. De bate van € 6 miljoen is per saldo het effect van enerzijds een belastinglast van € 3 miljoen buiten de Nederlandse fiscale eenheid, de realisatie van € 13 miljoen van de uitgestelde belastingvordering, de verlaging met € 3 miljoen van de uitgestelde belastingvordering in verband met de tariefsverlaging van de vennootschapsbelasting en anderzijds een belastingopbrengst van € 25 miljoen als gevolg van het tot waardering brengen van het liquidatieverlies van de voormalige Britse dochter. Het nettoresultaat werd mede hierdoor meer dan verdubbeld: van € 20 miljoen in 2005 tot € 44 miljoen in 2006. Dit ligt aan de bovenkant van de bij de halfjaarcijfers afgegeven prognose.

Orderportefeuille
De orderportefeuille steeg met 3% tot € 1.093 miljoen.

In de laatste twee maanden van 2006 zijn door Ballast Nedam de volgende grotere opdrachten verworven:

 • Maarssen: 144 woningen (€ 41 miljoen). Het plan omvat stadsvilla’s, dijkwoningen, twee-onder-één-kap woningen en appartementen;
 • Heerlen: renovatie van hoofdkantoor ABP (€ 40 miljoen). Het complex beslaat 65.000 m² met 3300 werkplekken;
 • Rotterdam: twee kantoor- en woontorens Laurenshof (€ 38 miljoen). De torens zijn 73 meter respectievelijk 38 meter hoog met een tweelaags ondergrondse parkeerkelder;
 • Rotterdam: studentenhuisvesting (€ 25 miljoen). Het complex bevat bijna 500 appartementen en 39 kantoor-, winkel- en sportruimten;
 • Utrecht: multifunctioneel voorzieningencomplex Vleuterweide (€ 22 miljoen). Het project bevat een schoolgebouw, sporthal, cultureel centrum en 54 appartementen;
 • Gambia: verbetering van 233 km hoofdwegen en onderhoudswerkzaamheden aan 43 km overige wegen (€ 39 miljoen). Schenking van de Europese Unie;
 • Gambia: drinkwaterinstallaties, 140 km waterleiding en 6000 verdeelpunten (€ 34 miljoen). Financiering met behulp van Nederlandse overheid;
 • Ghana: drinkwaterinstallaties en 68 km waterleiding (€ 20 miljoen). Volledige private financiering. Vergelijkbare contracten zijn hier in de afgelopen jaren met succes uitgevoerd;
 • Suriname: havenrenovatie in Paramaribo (€ 28 miljoen). Dit project wordt gefinancierd door het Europese Ontwikkelingsfonds. Het omvat de reparatie en versterking van de bestaande terminal, een uitbreiding van de haventerreinen en opslagfaciliteiten.

Deze projecten zijn alle opgenomen in de orderportefeuille per einde 2006.

In de eerste maanden van 2007 zijn de volgende grote opdrachten verworven:

 • Amsterdam: de ontwikkelingsovereenkomst voor de realisatie van het GETZ uitgaanscentrum. De contractpartijen zijn de gemeente en de combinatie OMC (Ballast Nedam, ING en BAM). Het Ballast Nedam-deel van het contract omvat € 100 miljoen. GETZ wordt een uitgaanscentrum met hoogwaardige culturele voorzieningen aan de Arena-boulevard. Naast cultuur- en entertainmentfuncties (o.a. een evenementenhal voor 15.000 bezoekers) zullen een hotel, een casino, winkels, horeca en woningen in het plan worden opgenomen;
 • Rotterdam: Medisch Centrum Rijnmond Zuid (€ 68 miljoen). In dit nieuwe ziekenhuis worden het Zuiderziekenhuis en het St. Claraziekenhuis verenigd. Het krijgt 570 bedden, 14 operatiekamers en een brandwondencentrum;
 • Den Haag: kantoorgebouw Haagse Veste (€ 23 miljoen).

Ballast Nedam heeft de deskundigheid in eigen huis voor grote projecten in de nieuwe PPS-contractvorm. Slechts een aantal spelers is actief in deze markt. In 2006 is de nieuwe businessunit Ballast Nedam Concessies voortvarend gestart. Ballast Nedam Concessies specialiseert zich in het verwerven en managen van PPS-contracten op de publieke markt. Daarnaast richt het bedrijf zich op concessies in de private markt. Thans behoort Ballast Nedam tot de overgebleven consortia in de vijf lopende PPS-procedures (Tweede Coentunnel, Defensieproject Kromhoutkazerne Utrecht, IBG-kantoor Groningen, belastingkantoor Doetinchem en Detentiecentrum Rotterdam).

Omvangrijke ontwikkelingsprojecten zoals Almere Poort, Spoorzone Delft, woningbouw Spijkenisse, herstructurering Laakhaven Den Haag en vinex-lokatie Eindhoven zullen de komende jaren gefaseerd in het orderboek worden opgenomen.

Vermogen en financiering
Het eigen vermogen is met € 34 miljoen gestegen en bedroeg € 158 miljoen. Deze toename resulteerde grotendeels uit enerzijds het nettoresultaat van € 44 miljoen en anderzijds de dividendbetaling van € 10 miljoen. De totale activa daalden met € 53 miljoen tot € 794 miljoen. De solvabiliteit steeg van 15% naar 20%. Het werkzaam vermogen steeg fors van € 74 miljoen in 2005 tot € 177 miljoen door met name de terugloop van vooruitbetalingen op projecten van Infrastructuur. Dit is het effect van een andere betalingssystematiek bij grote overheidsopdrachtgevers. Hierbij komt de voorfinanciering grotendeels bij de aannemer te liggen.

De kasstroom over 2006 bedroeg € 67 miljoen negatief tegenover € 31 miljoen negatief over 2005.

De operationele kasstroom over 2006 verbeterde van een negatieve operationele kasstroom van € 26 miljoen tot een positieve operationele kasstroom over 2006 van € 17 miljoen. Dit betrof met name de positieve operationele kasstroom van € 31 miljoen van Bouw & Ontwikkeling.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg € 54 miljoen negatief, bestaande uit € 67 miljoen aan investeringen, € 12 miljoen aan desinvesteringen en € 1 miljoen aan ontvangen dividenden. De investeringen betroffen met name investeringen in materieel en in PPS–projecten door Infrastructuur. De netto investeringen in materiële vaste activa van € 28 miljoen overtroffen de afschrijvingen van € 19 miljoen.

De negatieve kasstroom uit financieringsactiviteiten van € 30 miljoen bestond grotendeels uit vervroegde aflossingen van langlopende leningen in december 2006, waaronder de lening van de Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam, en de dividendbetaling van € 10 miljoen over 2005.

De netto financieringspositie nam met € 45 miljoen af tot een overschot van € 23 miljoen, waarbij zowel de netto liquide middelen met € 67 miljoen als de leningen met € 22 miljoen afnamen. Gedurende het jaar bestond er een grotere financieringsbehoefte dan op jaareinde. Voor de komende jaren wordt een structureel hoger werkzaam vermogen verwacht door lagere vooruitbetalingen op projecten en investeringen in de grondposities.

Ballast Nedam heeft in 2007 een meerjarige lening van € 50 miljoen afgesloten. De lening heeft een looptijd van vijf jaar tot 1 april 2012 en een vaste rente van 4,63%. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op een aantal onroerende zaken dat in gebruik is bij Ballast Nedam. De leningsvoorwaarden bevatten geen financiële ratio’s.

Tevens zijn in 2007 met drie banken garantie- en kasgeldleningsfaciliteiten voor respectievelijk € 260 miljoen en € 60 miljoen afgesloten.

Het aandeel Ballast Nedam
De winst per gemiddeld uitstaand aandeel is gestegen van € 2,05 in 2005 tot € 4,44 in 2006.

Koers per 31-12-2005: € 33,25
Koers per 31-12-2006: € 33,02
Koers per 01-03-2007: € 36,35

In maart 2007 heeft Navitas Capital B.V. de verwerving van 5% van de aandelen gemeld.
Andere partijen die 5% of meer van de (certificaten van) aandelen van Ballast Nedam bezitten zijn: Delta Lloyd, Henderson, Capital, ING, Driessen Beleggingen en Bibiana Beheer.

Ook in 2006 werd door de Raad van Bestuur een grote groep (potentiële) aandeelhouders persoonlijk bezocht. Daartoe werden er 15 roadshows in verschillende steden in Europa en de Verenigde Staten georganiseerd. Tevens werden in Nederland individuele presentaties aan beleggers gegeven. In totaal was er persoonlijk contact met ruim 130 institutionele beleggers.

Hoger dividend
Het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedgekeurde dividendbeleid bevat een pay-out van 50% van het nettoresultaat. Hierbij zal – zoals in het persbericht over de halfjaarcijfers vermeld – rekening worden gehouden met een normale belastingdruk van 30%. De verwachte incidentele belastingeffecten (o.a. het tot waardering brengen van de liquidatieverliezen) worden dus voor de berekening van het dividend buiten beschouwing gelaten.

De Raad van Bestuur stelt – met goedkeuring van de Raad van Commissarissen – op basis hiervan voor om per uitstaand aandeel € 1,34 als dividend over 2006 uit te keren. Dit is 31% meer dan over 2005 is uitgekeerd en 8% hoger dan bij de halfjaarcijfers in het vooruitzicht was gesteld (€ 1,24).
De betaling van het dividend vindt plaats op 18 mei 2007 (notering ex-dividend zal zijn op 11 mei 2007).

Strategie
Ballast Nedam bestrijkt de gehele bouwketen. De komende jaren zullen projectontwikkeling, engineering alsmede onderhoud en beheer verder worden versterkt. Deze activiteiten hebben een hogere marge dan de pure uitvoeringsactiviteiten in de bouw. Door de mix van onze activiteiten te veranderen, kan de marge van Ballast Nedam als geheel structureel verbeteren.

Deze strategie zal worden gerealiseerd door verdere uitbouw van de grondbank, de overname van één of meer projectontwikkelingbedrijven en de verwerving van concessies. Aan de achterkant van de waardeketen (onderhoud en beheer) worden de bestaande activiteiten verder grotendeels via organische groei uitgebouwd. Daarbij ligt de nadruk op het management en de professioneel hoogwaardige kennis van deze activiteiten en niet op het verwerven van meer uitvoeringscapaciteit.

Vooruitzichten Ballast Nedam 2007
De Raad van Bestuur verwacht dat in 2007 de divisie Infrastructuur in dit geleidelijk verbeterende segment zijn goede marktpositie zal omzetten in een hoger operationeel resultaat.

De divisie Bouw & Ontwikkeling realiseerde in 2006 (net als in 2005) zeer positieve resultaten op een paar grote vastgoedprojecten. Een aantal nieuwe grote projecten zit in de pijplijn, maar er bestaat echter nog geen zekerheid over het aantal dat al in 2007 zal starten. Voor 2007 gaat de Raad van Bestuur er – op basis van de huidige planning van ontwikkelingsposities – dan ook vanuit dat de divisie Bouw & Ontwikkeling weliswaar een marge van ruim 5% zal realiseren, maar het uitstekende resultaat van 2006 niet geheel zal evenaren.

Als gevolg hiervan verwacht de Raad van Bestuur voor het concern als geheel in 2007 een ongeveer gelijkblijvend operationeel resultaat.

In de daarop volgende jaren wordt op basis van de onderliggende kwaliteit van de organisatie en de in voorbereiding zijnde projecten een verdere groei van het operationeel resultaat verwacht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ballast Nedam NV