Samenwerkingsovereenkomst A2-tunnel ondertekend

Den Haag – Op 29 juni 2006 ondertekenden minister Karla Peijs, gedeputeerde Mat Vestjens (Provincie Limburg), voorzitter van de A2 Stuurgroep wethouder Wim Hazeu (Maastricht) en wethouder Jo Dejong (Meerssen) de samenwerkingsovereenkomst voor het project A2 Maastricht. Hiermee zijn alle rechten, plichten en risico’s voor realisatie van het project vastgelegd, en kan de aanbestedingsprocedure starten. Ook is het A2-plangebied bijgesteld. Burgers die hier direct mee te maken krijgen, zijn op 30 juni 2006 uitgebreid geïnformeerd. Uit alle onderzochte alternatieven voor de nieuwe autosnelweg heeft bevoegd gezag, na een consultatieronde, nu een keuze gemaakt voor een tunneltracé door de stad voor uitwerking in de tweede fase van het milieueffectrapport.

Ondertekening A2
Voor de ombouw van de huidige A2-passage tot autosnelweg moet een zogenaamde Tracé/MER-procedure van het Rijk worden doorlopen. Op basis van uitgebreid onderzoek waaronder ‘Eén plan voor stad en snelweg; Onderzoek en alternatieven en varianten A2-passage Maastricht’ heeft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat nu gekozen voor een tunneltracé door de stad. Voor dit tracé zullen in de komende tijd door marktpartijen tunnelvarianten ontwikkeld worden, die in de tweede fase van het milieueffectrapport (MER) op hun effecten onderzocht worden.

Mede namens haar collega van VROM heeft zij de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Dit betekent dat de projectorganisatie zoals gepland zich nu gaat voorbereiden om in dialoog met de markt te komen tot een concreet plan voor de ondertunneling van het gekozen tracé. Het uiteindelijk te nemen tracébesluit zal worden gebaseerd op de beste totaaloplossing voor infrastructuur én stedenbouwkundige invulling door marktpartijen. Belanghebbenden en geïnteresseerden krijgen de mogelijkheid tussentijds hun mening kenbaar te maken. Na het nemen van het tracébesluit is het plan definitief en kan uitvoering starten.

Met de keuze voor een tunneltracé door de stad komt een einde aan tientallen jaren discussie over de beste ligging voor de nieuwe autosnelweg én eerdere tracéwetprocedures die op niets uitliepen, omdat er geen geld was. Deze keer hebben –sinds 2003- het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Provincie Limburg en de gemeenten Maastricht en Meerssen parallel aan de tracé/MER-, bestemmingsplan- en aanbestedingsprocedure gezorgd voor een gezamenlijke financiering van het project en van een gezamenlijke projectorganisatie. De onderhandelingen zijn nu afgesloten met de huidige samenwerkingsovereenkomst.

Aanpassing A2-plangebied
De A2-projectorganisatie heeft eind 2004 een voorlopig A2-plangebied in kaart gebracht. Door hogere verkeersprognoses sinds 2005, zijn ook de gevolgen van bredere tunnelvarianten onderzocht. De voorwaarden hierbij waren zo min mogelijk sloop van bestaande bebouwing en autosnelwegkwaliteit (100 km/uur) voor optimale aansluiting op het Rijks- en Europees wegennet. Het blijkt dat in totaal 114 woningen extra nodig zijn. De A2-projectorganisatie heeft de betrokkenen hierover persoonlijk geïnformeerd tijdens twee informatiebijeenkomsten. Voor betrokkenen is het sociaal plan van hun woningcorporatie van toepassing. In 2003 is aangegeven dat 410 woningen nodig zijn. Hiervan zijn inmiddels 281 woningen aangekocht. Met de 114 extra woningen komt het totaal op 524 woningen die nodig zijn voor de realisatie van het A2-project. In het A2 plangebied zullen ruim 1100 nieuwe woningen worden gerealiseerd (nieuwbouw plus herbouw).

Actief aankoopbeleid
Sinds 2002 is een passief aankoopbeleid gevoerd: eigenaren konden, wanneer zij dat zélf wensten, hun woning aan de gemeente aanbieden. Door de samenwerkingsovereenkomst zullen eigenaren actief worden benaderd om hun eigendom te verkopen aan de A2-projectorganisatie. Eigenaren krijgen een schadeloosstelling op basis van de onteigeningswet.

Europese aanbesteding
De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst voorziet ook in verdere voorbereiding van de Europese aanbesteding. Deze start naar verwachting nog in het najaar van 2006 en duurt twee jaar. Er is gekozen voor een innovatieve aanbestedingsprocedure: op basis van het programma van eisen, plangebied en budget worden bouwconsortia gevraagd om de beste totaaloplossing voor infrastructuur én vastgoed te ontwerpen. Door de gecombineerde aanpak van aanbesteding en verplichte procedures kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden twee keer tussentijds hun mening geven over de plannen van bouwconsortia. Volgens huidige inschatting zijn de procedures in 2009 afgerond en kunnen dat jaar ook de eerste uitvoeringsactiviteiten starten. De uitvoering wordt ingeschat op zes jaar voor alle projectonderdelen (o.a. tunnel, nieuwe bovengrondse weg, aanpassing kruispunt de Geusselt, verknoping A2/A79, afslag bedrijventerrein Beatrixhaven en vastgoedlocaties). Oplevering is in 2016 voorzien.

In de samenwerkingsovereenkomst is overeenkomstig het bestuurlijk akkoord van februari 2006 een projectbudget van 631,3 miljoen euro vastgesteld. Het budget is februari 2006 verhoogd om de extra kosten voor een toekomstvaste, bredere tunnel, extra onderzoek naar aanpak van luchtkwaliteit, grondwaterstromen en bodemgesteldheid, en kosten voor de planfase te kunnen financieren.

Lees ook de kamerstukken:
br. 1313 Trechteringsbesluit 1e fase MER A2 Maastricht en br.1316 Ondertekening samenwerkingsovereenkomst A2 Maastricht op 29 juni 2006

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat