Overeenkomst Zandmaas ondertekend

Maastricht – Minister C. Veerman (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en gedeputeerde G. Driessen (Natuurontwikkeling) hebben op 7 december 2005 ondertekend in Maastricht de overeenkomst waarin de natuurontwikkeling in de Zandmaas is geregeld. In de overeenkomst zijn twee belangrijke aspecten geregeld. Ten eerste is er 35 miljoen euro beschikbaar voor natuurontwikkeling in de Zandmaas. Ten tweede stelt de overeenkomst dat de Provincie de regie over de besteding van deze 35 miljoen euro van het ministerie van LNV overneemt.

Naar aanleiding van de hoge waterstanden van de Maas 1993 heeft de commissie Boertien II voorstellen gedaan om de wateroverlast in de toekomst te beperken. Toen deze uitzonderlijk hoge waterstanden zich 1995 herhaalde heeft het Kabinet voor de Maas het Deltaplan Grote Rivieren vastgesteld. Hierin is een versnelde uitwerking van advies van de Commissie Boertien II opgenomen. Eén van de onderdelen van dit advies heeft betrekking op de Zandmaas. Voor de Zandmaas wordt een verruiming van het stroomgebied beoogd samen met natuurgerichte herstel- en inrichtingsmaatregelen. In het gebied tussen de Limburgse Maasplassen en Mook zijn door het samenwerkingsverband De Maaswerken hiervoor maatregelen ontwikkeld. De convenantpartners gaan deze maatregelen via het project Zandmaas realiseren. Het project de Zandmaas hanteert de realisatie van natuur als rivierkundige maatregel als uitgangspunt. Dit met kaden op die plaatsen waar deze maatregelen gelet op de hoogwaterbeschermingsdoelstelling geen of onvoldoende soelaas konden bieden.

Dit project is in 1998 in verband met de urgentie tot realisatie en de beperkingen in de rijksfinanciën gesplist in een zogenoemd Pakket I en een Pakket II. Daarbij is voor een zo spoedig mogelijk te realiseren Pakket I gekozen met als uitgangspunt de realisatie van kaden. Pakket II waarin de als natuuringerichte rivierkundige maatregelen zijn opgenomen werd meer als toekomstig perspectief gezien. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (Zandmaas/ Maasroute) zijn de als natuur in te richten rivierkundige maatregelen opgenomen en naar aanleiding van suggesties uit de regio (Maascorridor) aangevuld.

In april 2003 heeft de minister van LNV een budget van 35 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een nieuw natuurontwikkelingsplan. Deze toezegging wordt nu door deze overeenkomst vervangen. Daarbij is verder in de overeenkomst vastgelegd dat de Provincie de regie over de besteding van deze 35 miljoen euro van het ministerie van LNV overneemt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg