Bouwbedrijven willen massaal afrekenen met verleden

Gouda – Van de bouwbedrijven in de grond-,wegen- en waterbouw die eerder aangaven via een versnelde procedure en boetebetaling af te willen rekenen met het verleden, gaat 99% dat ook daadwerkelijk doen. Een belangrijk signaal dat de bedrijven nu echt schoon schip willen maken.

Tot 7 februari 2005 hadden ze de mogelijkheid zich uit de versnelde procedure terug te trekken. Van de bijna 350 bedrijven hebben er slechts drie aangegeven alsnog te kiezen voor de juridische procedure.

Om in aanmerking te komen voor de door de NMa aangeboden versnelde procedure, hebben de bedrijven drs. J.C.Blankert eerder gemachtigd om namens hen daarover met de NMa te overleggen. Dat overleg heeft geleid tot aanpassing van en duidelijkheid over de hoogte van de op te leggen boete, waarbij rekening is gehouden met de specifieke omstandigheden van delen van de bedrijfstak. In totaal moeten de betrokken GWW-bedrijven bijna 200 miljoen euro betalen. Een enorm bedrag, zeker als men bedenkt dat andere sectoren uit de bouw nog moeten worden beoordeeld.

Naast boetes van de NMa zijn bouwbedrijven geconfronteerd met claims van opdrachtgevers die menen door de handelwijze van bouwbedrijven financieel nadeel te hebben ondervonden.

De bedrijven ontkennen deze handelswijze, maar hebben aangegeven ook op dit vlak schoon schip te willen maken en veel langdurige procedures te willen vermijden mits met opdrachtgevende partijen tot een voor beiden tevredenstellende oplossing kan worden gekomen. Hierover vindt nog overleg plaats maar een dergelijke oplossing ligt in het verschiet.

De NMa heeft eerder aangegeven een deel van de betaalde bijdrage aan de collectieve regeling door een onderneming in mindering te brengen op het boetebedrag voor deze onderneming.

Later dit jaar zal de NMa boeteprocedures starten tegen installatiebedrijven, de B&U sector en aanverwante sectoren. Bouwend Nederland streeft ernaar ook hier via een versnelde procedure tot spoedige afwikkeling te komen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)