Bundeling verstedelijking gunstig voor bereikbaarheid

Bilthoven – Het bundelingsbeleid dat al sinds de jaren zeventig centraal staat in de ruimtelijke ordening is succesvol geweest. Zonder dit beleid was het autogebruik 5 tot 10 procent hoger geweest met als gevolg hogere emissies en meer geluid in stedelijke gebieden en natuurgebieden. Dit is een van de conclusies van Karst Geurs, medewerker van het Milieu- en Natuurplanbureau, in zijn proefschrift over bereikbaarheidseffecten van ruimtelijk en transportbeleid.

Doelstellingen van het bundelingsbeleid
Het bundelingsbeleid was erop gericht om nieuwe woningbouwlocaties zoveel mogelijk in en nabij bestaande steden te realiseren, zoals de Vinex-locaties. Het beleid was onder meer bedoeld om zuinig om te gaan met de schaarse ruimte, het beschermen van open en waardevolle gebieden (zoals het Groene Hart) en het reduceren van automobiliteit en daaraan gerelateerde milieubelasting. Tot nu toe was weinig kwantitatief onderzoek verricht naar de mate waarin het gevoerde beleid ook daadwerkelijk heeft bijgedragen aan deze doelen.

Deze studie geeft antwoord op de vraag: hoe had Nederland er mogelijk uitgezien zonder het bundelingsbeleid en wat waren de gevolgen daarvan geweest?

Resultaten van het bundelingsbeleid
Uit de studie blijkt dat het bundelingsbeleid vanaf de jaren zeventig heeft bijgedragen aan de doelstellingen van het beleid. Zonder het gevoerde beleid zouden verstedelijkingspatronen in Nederland veel verspreider zijn geweest. De omvang van het autogebruik was 5 tot 10 procent hoger geweest met als gevolg een hogere emissies en meer geluid in stedelijke gebieden en natuurgebieden. Congestie zou zijn toegenomen en bereikbaarheid van banen was lager geweest. Daarnaast zouden natuurgebieden sterker versnipperd zijn geweest door een toename van verstedelijking en autoverkeer.

Promotie
‘Bereikbaarheidseffecten van ruimtelijk en transportbeleid’, Karst Geurs, Geowetenschappen (AW/FG).
Proefschrift: Accessibility, land use and transport. Accessibility evaluation of land-use and transport developments and policy strategies
Promotor: Prof.dr. G.P. van Wee

Bestelinformatie
Geurs, K.T. (2006) Accessibility, land use and transport
ISBN-10: 90-5972-117-9
ISBN-13: 978-90-5972-117-3

U kunt de samenvatting downloaden (PDF; 0,1 Mb)

De volledige publicatie is te bestellen bij:
Uitgeverij Eburon
Postbus 2867, 2601 CW Delft
info@eburon.nl
www.eburon.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Milieu- en Natuurplanbureau