Provinciale Staten Noord-Brabant stellen begroting vast

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 11 november 2011 de begroting voor 2012 vastgesteld. Hierdoor kan de provincie in 2012 in totaal circa 1,3 miljard euro besteden. Dit bedrag neemt af tot ongeveer 841,3 miljoen in 2015. Omdat de provincie fors minder te besteden heeft de komende jaren, richt het provinciebestuur zich sterk op een daadkrachtige uitvoering en op samenwerking met maatschappelijke partners.

Fracties in Provinciale Staten dienden tijdens de begrotingsbehandeling een aantal amendementen en moties in op onderdelen van de begroting. Het volgende amendement en de volgende moties zijn door een meerderheid van de Provinciale Staten aangenomen:

Amendement:

Spaar-en investeringsfonds wegeninfrastructuur

De provincie heeft zich door Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad 2007 te ondertekenen, naar de regio toe verplicht de inrichtingskwaliteit, meer specifiek de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en de ecologische kwaliteit, te borgen. Daarom wordt aan de budgettaire kaders en spelregels van het provinciale Spaar- en investeringsfonds wegeninfrastructuur, bij het punt ‘inhoudelijke afweging’, toegevoegd: ‘Verder is de inrichtingskwaliteit een belangrijk punt van afweging. De variant waarborgt de leefbaarheid in de steden en kernen en de ecologische kwaliteit.’

Moties:

Aansluiting N279 op A50 en A2

GS plegen maximale inzet bij het Rijk om subsidie te verkrijgen voor de ongelijkvloerse aansluiting van de N279 op de A50 en de A2 om die tegelijk met de verbreding van de N279 te realiseren.

Verbreding A27

GS plegen maximale inzet bij het Rijk zodat er in uiterlijk 2015 wordt begonnen met de verbreding A2; dat daarvoor het hele budget wordt ingezet; dat er in ieder geval prioriteit wordt gegeven aan de knelpunten bij Gorinchem (Merwedebrug) en knooppunt Hooipolder om de doorstroom van het verkeer op de A27 in Brabant te bevorderen.

Zelfopwekking duurzame energie

GS bepleiten met kracht bij de rijksoverheid om de regelgeving voor lokale duurzame energiewinning aan te passen, waaronder verruiming van de huidige salderingsregeling en zelflevering op afstand.

Drugsoverlast Roosendaal en Bergen op Zoom

GS bespreken met beide gemeenten een verruiming van het ‘primair drugsgerelateerde gebied’ in relatie tot beheerskader ‘Majeure projecten West-Brabant’.

Festival Boulevard

GS doen een uiterste inspanning om in de stuurgroep2018Brabant theaterfestival Boulevard zekerheid te bieden ten aanzien van de positie van het festival met het oog op de programmering van 2018Brabant.

Transitverbod vrachtwagens N69 tussen A2 en N396

GS voeren, na overleg met de betrokken gemeenten en bedrijven, een proef uit met het weren van doorgaand vrachtverkeer op de N69 tussen de aansluitingen met de A2 bij Aalst en de N396 bij Valkenswaard.

Samenhangend beleid ondergrond

GS maken een inventarisatie van het beleid voor de ondergrond en de verdeling van verantwoordelijkheden, teneinde te kunnen vaststellen of het huidige beleid voor de ondergrond voldoende is om het duurzame gebruik van de ondergrond te waarborgen, de provinciale belangen te borgen en activiteiten van derden te kunnen beoordelen.

Opbergen kernenergieafval

Provinciale Staten spreken uit dat de provincie het onwenselijk acht dat kernafval, afkomstig van kernenergiecentrales, op of onder haar grondgebied wordt opgeborgen.

Fiets in de versnelling

GS voeren het beleid voor ‘Fiets in de versnelling’ conform planning uit en nemen daarvoor met ingang van 2013 middelen op in de meerjarenbegroting.

Budgetrecht en autorisatie

GS komen met voorstellen met verschillende scenario’s ten aanzien van de begrotingstechniek wat betreft het budgetrecht en het autorisatieniveau, en hoe om te gaan met overhevelingen en uitputtingen binnen de begroting.

Projecten Maashorst

GS stellen de al toegekende middelen beschikbaar voor de realisatie van 3 projecten uit het uitvoeringsprogramma 2010-2014 voor Provinciaal Landschap De Maashorst, ondanks dat het geld voor deze projecten nog niet door de Stuurgroep Maashorst is uitgegeven vóór 1 januari 2012.

OV-reiskosten minderjarige Brabantse mbo-leerlingen

GS voeren met ingang van 1 januari 2013 een aanvullende regeling in voor de OV-reiskosten voor minderjarige Brabantse mbo-leerlingen die meer dan 12,5 kilometer van hun school wonen. Deze kunnen voor maximaal 37,50 per maand met de bus naar hun mbo-instelling binnen of buiten Brabant reizen.

Alaaf

Een motie waarmee Provinciale Staten alle op vrijdagavond 11 november benoemde Carnavalsprinsen een welgemeend ‘Alaaf’ uitbrachten, werd unaniem aangenomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant