Trajectnota/MER project ViA15 ter inzage vanaf 16 augustus

Vanaf 16 augustus ligt de Trajectnota/milieueffectrapportage ‘Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem – Nijmegen’ ter inzage. Tot en met 26 september 2011 kan een ieder hierop reageren door een zienswijze in te dienen.

In de Trajectnota/MER zijn de mogelijke oplossingen voor de verkeersproblemen op het wegennet in de regio uitgewerkt. Er is gekeken hoe de benoemde alternatieven bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de regio en wat de effecten op mens, milieu en economie zijn. Met deze informatie kunnen de oplossingen door iedereen goed met elkaar worden vergeleken. Zo helpt de Trajectnota/MER bij het maken van een definitieve keuze voor een oplossing.

Procedure

De Trajectnota/MER ligt van 16 augustus tot en met 26 september ter inzage bij o.a. de gemeentehuizen en de kantoren van de waterschappen in het projectgebied. Lees verder voor alle locaties en adressen of kijk op www.via15.nl. Vanaf 16 augustus is via die website ook de gehele Trajectnota/MER en een publiekssamenvatting te downloaden.

In het najaar van 2011 worden alle zienswijzen en adviezen naar aanleiding van de Trajectnota/MER verzameld. Mede op basis daarvan neemt de minister van Infrastructuur en Milieu uiterlijk begin 2012 haar definitieve standpunt in. In het Ontwerp-tracébesluit zal de gekozen oplossing verder worden uitgewerkt.

Principeakkoord

Het Rijk, de provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen hebben op 22 juni 2011 een principeakkoord getekend waarin financiële afspraken zijn vastgelegd. Er is nu financiële dekking bereikt uitgaande van doortrekking van de A15 vanaf knooppunt Ressen tot aan de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Daarbij gaan Rijk en regio uit van een brug over het Pannerdensch Kanaal en een halfverdiepte ligging tussen Duiven en Zevenaar.

Daarnaast is er extra geld voor de inpassing ter hoogte van Groessen en Boerenhoek. Hoewel Rijk en regio bij de financiële dekking uitgaan van deze doortrekking is de definitieve keuze voor een bepaald tracé nog niet gemaakt. Op de TN/MER kan ieder nog zijn/haar reactie geven, voordat de minister een definitief Standpunt inneemt.

Informatiebijeenkomsten

Projectbureau ViA15 organiseert begin september vijf inloopbijeenkomsten voor het publiek. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de inhoud van de Trajectnota/MER toegelicht. Deskundigen van onder andere Rijkswaterstaat zijn dan aanwezig om vragen te beantwoorden.

De data en locaties zijn:

Hotel Van der Valk, Impuls 2, 6921 RK Duiven

Vrijdag 9 september, van 11.00 uur tot 17.00 uur

Zaterdag 10 september, van 13.00 uur tot 17.00 uur

Hotel Haarhuis, Stationsplein 1, 6811 KG Arnhem

Dinsdag 13 september, van 11.00 uur tot 20.30 uur

Zalencentrum De Valom, Karstraat 2, 6851 DH Huissen

Woensdag 14 september, van 11.00 uur tot 20.30 uur

Donderdag 15 september, van 11.00 uur tot 20.30 uur

Nadere informatie is ook te vinden op www.via15.nl, www.centrumpp.nl en via de (gratis) Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat 0800–8002.

Problemen bereikbaarheid

De wegen in de regio Arnhem–Nijmegen zijn al jaren overbelast. Bijna dagelijks staat het verkeer op de A50, A12, A325 en de Pleijroute (N325) in de file. En de verkeersproblemen worden in de toekomst nog groter, ondanks al eerder geplande maatregelen. De bereikbaarheid van de regio en de betrouwbaarheid van het rijks- en het regionale hoofdwegennetwerk staan onder druk.

De bereikbaarheidsproblemen hebben een negatief effect op de internationale aantrekkelijkheid van de Randstad en van de Rotterdamse haven. Ook de regio Arnhem–Nijmegen zelf kan zich ruimtelijk en economisch niet meer goed verder ontwikkelen. Door de overbelasting ontstaan in de regio bovendien problemen met de leefbaarheid (sluipverkeer, luchtverontreiniging). Daarnaast brengt drukte een groter risico op ongevallen met zich mee.

Het rijk, provincie Gelderland en Stadsregio Arnhem Nijmegen hebben in november 2006 een bestuursovereenkomst gesloten om samen de verkeersproblemen op te lossen. De oplossing moet zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer door de capaciteit en betrouwbaarheid van de wegen te vergroten. Daarbij wordt rekening gehouden met de leefomgeving. De uitwerking van deze overeenkomst vindt plaats in het project ViA15.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat