Inspraak Noordoostcorridor afgerond

Ruit is meer dan alleen een weg

Met het afronden van de inspraak is een nieuwe stap in het proces rondom de Noordoostcorridor genomen. Het besluit over de definitieve voorkeursvariant is nu aan Provinciale Staten.

Alle reacties op de inspraak zijn inmiddels zorgvuldig bestudeerd en samen met officiële adviezen – onder andere van de Commissie MER – betrokken bij de keuzes voor de Structuurvisie. Op 22 april 2011 ontvangen alle insprekers een reactie.Veel aandachtspunten van de insprekers voor het vervolgproces zijn door de provincie overgenomen en onderschreven door de Stuurgroep Brainport Oost. Het advies aan Provinciale Staten om te kiezen voor het Wilhelmina-alternatief met een opwaardering van de N279 tussen Veghel en Asten en de werklocaties Varenschut, BZOB-bos en Bemmer IV, wijzigt echter niet.

Yves de Boer, gedeputeerde Mobiliteit en Infrastructuur: “Het is erg belangrijk dat het hele gebied Brainport Oost samenhangend en met kwaliteit ontwikkeld wordt. De Noordoostcorridor is veel meer dan alleen een weg en de provincie en de regio zetten dan ook sterk in op een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van het hele gebied Brainport Oost.”

Wel is besloten af te zien van de mogelijke woningbouwlocaties Goor en Lungendonk. “Voorlopig kan de regio nog in haar woningbehoefte voorzien met de bestaande plannen en nog meer gebruik te maken van binnenstedelijke locaties,” aldus Ruud van Heugten, gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting.

GS en de Stuurgroep Brainport Oost realiseren zich dat er nog veel keuzes gemaakt moeten worden en dat de financiële middelen onder druk staan. Samenwerking door alle betrokken partijen, ook op financieel gebied, is daarom noodzakelijk.

Om dit te bewerkstelligen, krijgt het ruimtelijk ontwerp een centrale rol in het vervolgproces. Daarnaast wordt een integrale gebiedsimpuls samengesteld. Die bestaat naast wettelijke verplichte maatregelen ook uit maatregelen die de overlast beperken en de kwaliteit van het gebied verhogen.

Volgens Yves de Boer is de keuze voor het voorkeursalternatief door Gedeputeerde Staten een belangrijke stap na jaren discussie over de bereikbaarheid van de Zuidoostvleugel van BrabantStad: “Er staan grote belangen op het spel, zowel op lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau. Daarnaast vraagt het grote belang voor mens, milieu en economie in deze regio om een zorgvuldige afweging. Die afweging is door ons gemaakt.”

Brainportregio
De Noordoostcorridor staat niet op zichzelf, maar is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling van Brainport. De Brainportregio is één van de motoren van de Nederlandse economie. De sterke economische positie van de regio is mede te danken aan de unieke, uitzonderlijke combinatie van wonen, werken en landschap. De Noordoostcorridor biedt naast een oplossing voor het bereikbaarheidsvraagstuk aan de oostzijde van de regio Eindhoven-Helmond ook kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen in het hele gebied: het gaat om de samenhang tussen een goede bereikbaarheid, de kwaliteit van leven en wonen, de robuustheid van het wegennetwerk en ruimtelijk-economische kansen en de ontwikkeling van natuur en water. Die samenhang is een voorwaarde om de Brainportregio te versterken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant