Industrie blijft onmisbaar voor Nederlandse economie

Industriebrief 2008

Den Haag – Minister van der Hoeven van Economische zaken gaat een aantal hardnekkige knelpunten in het ondernemingsklimaat aanpakken om de Nederlandse industrie beter in staat te stellen om kansen te benutten.

Zo maakt de minister het voor bedrijven makkelijker om kennismigranten aan te nemen. Daarnaast komt er meer geld beschikbaar voor WSBO, innovatievouchers en innovatieprestatiecontracten. Verder wil minister Van der Hoeven in vijf jaar tijd 100 bedrijven door de omzet grens van 20 miljoen euro helpen. Ook de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt zal verder worden verbeterd. Tenslotte zal het kabinet bij voorkeur in 2009 duidelijkheid geven over de bestemming van de opbrengsten uit de veiling van emissierechten.

Deze en andere voorstellen staan in de Industriebrief 2008 die 19 juni 2008 door de minister naar de Tweede Kamer is gestuurd. De Industriebrief 2008 schetst de ambitie die Van der Hoeven heeft met de maak- en procesindustrie en aanverwante diensten. De industriebrief is mede tot stand gekomen door consultatie van ca. 150 industriële bedrijven en brancheorganisaties. In de Industriebrief wordt naast een beschrijving van de ambities en het perspectief voor langere termijn ook aangegeven wat het kabinet op dit moment reeds doet ten gunste van de industrie.

Het onvoldoende aanbod van personeel is volgens de industrie onbetwist het grootste knelpunt. Van der Hoeven wil het daarom makkelijker maken om kennismigranten aan te trekken. Dit kan dankzij een extra dienstverleningspakket voor bedrijven en kennisinstellingen. Daarin worden bedrijven en kennisinstellingen extra gefaciliteerd voor wat betreft toelating en verblijf van kennismigranten.

Om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren wordt een pakket aan maatregelen gepresenteerd. Zo komt er een nieuw bekostigingssysteem voor het middelbaar beroepsonderwijs. Naast de subsidieregeling Beroepsonderwijs in Bedrijf zal onderwijs en scholing op de werkvloer fiscaal worden gestimuleerd. Het aantal bètatechnici wordt verhoogd via het Deltaplan Bètatechniek en door de regionale aanpak van de Taskforce Technologie Onderwijs en Arbeidsmarkt.

De nieuwe kredietfaciliteit voorziet in een grote behoefte van de industrie bij de financiering van risicovole innovatieprojecten. Van der Hoeven heeft besloten om 115 miljoen extra voor de WBSO beschikbaar te stellen, waarmee in 2011 een bedrag van 540 miljoen voor dit fiscale instrument beschikbaar komt. Voor innovatiekredieten, innovatievouchers en innovatieprestatiecontracten komt ook extra geld beschikbaar en bedraagt het beschikbare budget in 2012 ongeveer 100 miljoen.

Om het aantal snelgroeiende bedrijven te vergroten, wordt nog dit jaar door het ministerie van EZ samen met het Innovatieplatform het programma ‘Groeiversneller’ opgezet. Via dit programma wil de minister in vijf jaar 100 bedrijven door de omzet grens van 20 miljoen euro helpen, om zo de basis te leggen voor de wereldspelers van morgen en overmorgen.

In het Duurzaamheidsakkoord is aangegeven dat de overheid de ETS-veiling ziet als beste allocatiemechanisme en niet primair als inkomstenbron. Bij een besluit over de bestemming van de veilingopbrengsten moet dan ook oog worden gehouden voor de lasten voor burgers en bedrijven, mede met het oog op de gewenste zekerheid voor de investeerder.

De Industrie is een belangrijke werkgever in Nederland en biedt ca. 825.000 directe arbeidsplaatsen.

De Industriebrief is te downloaden via: http://www.industriebrief.ez.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken