Provincie ZH stelt Economische Visie vast

Den Haag – De provincie Zuid-Holland wil als economische regio een koploper in Europa worden. Zo staat in de Economische Visie ‘Zuid-Holland: Internationaal Concurrerend, Innovatief en Duurzaam’ die Gedeputeerde Staten op 17 oktober 2007 hebben vastgesteld. De visie maakt scherpe keuzes om tot een gerichte inzet van de economische activiteiten in de provincie te komen.

De provincie streeft daarbij drie doelstellingen na: internationaal concurrerende regio, innovatieve economie en duurzame economie. Om deze doelstellingen te realiseren, zijn in de visie twee strategieën ontwikkeld. De eerste strategie is gericht op het verwerven en behouden van uitstekende vestigingsomstandigheden, de zogenaamde ‘kwaliteit in de basis’. De tweede strategie moet de toegevoegde waarde vergroten van een aantal voor Zuid-Holland belangrijke clusters. Deze strategie heet ‘excelleren in stuwende clusters’.

Kwaliteit in de basis

De strategie ‘kwaliteit in de basis’ staat voor het streven naar een krachtige economische structuur en een optimaal vestigingsklimaat. Om dat te bereiken zet de provincie de komende jaren in op het in balans brengen van vraag en aanbod van bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Een goede bereikbaarheid van Zuid-Holland en het creëren van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Bij bedrijventerreinen en kantoorlocaties gaat het daarbij zowel om het aantal hectaren als om de kwaliteit ervan.

Stuwende clusters

De provincie heeft vier thema’s benoemd die een bijdrage leveren aan de versterking van de economische positie van Zuid-Holland: ‘kennis en innovatie sleutels voor succes’, ‘dynamische arbeidsmarkt’, ‘ondernemerschap’ en ‘promotie en acquisitie’. De provincie zet specifiek in op deze thema’s in de strategie ‘excelleren in stuwende clusters’. De strategie heeft tot doel het vergroten van de toegevoegde waarde van clusters die internationaal concurrerend zijn en inkomen genereren voor Zuid-Holland. De provincie heeft in haar economische visie vier innovatieve clusters benoemd met een duidelijk regionaal belang en met de potentie: Transport & Logistiek, Greenports, Life & Health Sciences en Water & Delta. De clusters Procesindustrie & Petrochemie en Den Haag Internationale Stad worden al door de grote steden en het Rijk getrokken. De provincie zal waar nodig ondersteunen en ruimtelijk faciliteren.

Van visie naar actie

De Economische Visie vormt de basis voor het economische beleid van de komende jaren. De Ontwerp Economische Visie, die aan de definitieve visie vooraf is gegaan, heeft mede aan de basis gestaan van het coalitieakkoord van het college van Gedeputeerde Staten. In de periode tussen ontwerp en definitief is de provincie het gesprek aangegaan met haar Zuid-Hollandse partners over de gewenste economische ontwikkelingen. De komende maanden zal de provincie benutten om concrete afspraken te maken met deze partijen over gezamenlijke realisatie van de doelstellingen. De concrete aanpak wordt neergelegd in twee actieprogramma’s. Het Actieprogramma Ruimte voor Economie, waarin de strategie ‘kwaliteit in de basis’ is uitgewerkt, is tegelijk met deze visie op 16 oktober 2007 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Het Actieprogramma Clusters wordt in de loop van 2007 vastgesteld.

De provinciale Economische Visie Zuid-Holland: Internationaal Concurrerend, Innovatief en Duurzaam is te vinden op www.zuid-holland.nl thema Economie en Werk.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Forse investeringen infrastructuur Zuid-Holland (05-10-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland