Meerjarenplan Havenbedrijf Rotterdam 2006-2010

Rotterdam – Een grotere klanttevredenheid, meer overslag, een groter marktaandeel in sectoren als containers en energie, efficiënter gebruik van de bestaande ruimte, uitgifte van 250 ha extra bedrijfsterrein, vernieuwing van de verkeersbegeleiding op het water en verbetering van het rendement. Dat zijn de belangrijkste doelstellingen die het Havenbedrijf Rotterdam zichzelf heeft opgelegd voor de periode 2006-2010. Het onlangs door de Raad van Commissarissen vastgestelde bedrijfsplan wordt nu voorgelegd aan de aandeelhouder, de gemeente Rotterdam.

Het bedrijfsplan is het eerste dat de vernieuwde koers van het Havenbedrijf verwoord sinds het vorig jaar verzelfstandigd werd. Belangrijk kenmerk van het bedrijfsplan is dat doelen zoveel mogelijk geconcretiseerd zijn in aantallen, cijfers en bedragen.

President-directeur Hans Smits: “Naast de dingen die men van ons mag verwachten op het gebied van versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven, leggen we de komende jaren een sterk accent op maatschappelijk verantwoord ondernemen en op innovatie. Beide thema’s lopen als een rode draad door het Bedrijfsplan. Het eerste omdat we ervan overtuigd zijn dat de haven zich in een duurzame richting kan én moet ontwikkelen. Het tweede omdat innovaties de haven zullen helpen de concurrentiepositie van Rotterdam te versterken. We hebben als grootste haven van Europa, en als Nederlandse mainport, een voortrekkersrol te vervullen.”

Concurrentiekracht
Het Havenbedrijf verwacht de komende jaren de meeste groei te kunnen bereiken in de marktsegmenten containers, distributie, chemie, olieproducten, onafhankelijke tankopslag en overslag van kolen. Hier wordt gestreefd naar vergroting van het marktaandeel ten opzichte van de concurrerende havens in de regio Hamburg – Le Havre. Dat moet bijdragen aan het opschroeven van de overslag in de haven van 352 miljoen ton in 2004 tot 397 miljoen ton in 2009. Daarvoor zal de productiviteit in het bestaande havengebied omhoog moeten. Het Havenbedrijf gaat bekijken hoe het bedrijven daarbij kan ondersteunen en ook of financiële prikkels voor bedrijven daaraan bijdragen. Tegelijkertijd wil het Havenbedrijf het rapportcijfer dat de tevredenheid van zijn klanten uitdrukt verhogen.

Ruimte
Om die grotere overslag mogelijk te maken zullen meer terreinen, zo’n 250 ha, uitgegeven worden. Ook zal het Havenbedrijf 135 ha verhuurde terreinen terugnemen, herstructureren en opnieuw uitgeven. Daarnaast staat uiteraard de voortvarende aanleg van Maasvlakte 2 op het programma.

Scheepvaart
Meer overslag leidt tot meer scheepvaart. Tegelijkertijd neemt de gemiddelde scheepsgrootte toe. Dat samen stelt aanzienlijk hogere eisen aan het verkeersmanagement van de scheepvaart. Om te garanderen dat de scheepvaart minimaal even vlot en veilig blijft plaatsvinden als nu, gaat het Havenbedrijf flink investeren in nieuwe technische systemen voor en de organisatie van de begeleiding van het verkeer te water. Rotterdam blijft daarmee een veilige haven.

Omgeving
Bereikbaarheid, luchtkwaliteit en veiligheid zijn drie thema’s die de komende vier jaar veel aandacht vragen. Om de bereikbaarheid van de haven over weg, water en spoor optimaal te houden maakt het Havenbedrijf, in samenwerking met andere partijen, een integraal bereikbaarheidsplan voor haven en achterland. Op het gebied van luchtkwaliteit is inmiddels een taskforce ingesteld die kijkt waar het Havenbedrijf kan bijdragen aan verbetering van die luchtkwaliteit om daarmee verdere ontwikkeling van de haven veilig te stellen. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat bedrijven door financiële prikkels gestimuleerd worden schone transportmogelijkheden of productiemethoden te gebruiken.

Financiën en organisatie
Het Havenbedrijf stuurt aan op een normrendement op het geïnvesteerd vermogen van 8,55% en op een jaarlijkse groei van de omzet met 4%. Tegelijkertijd worden de operationele kosten in de hand gehouden door de bedrijfslasten op hetzelfde niveau te houden. De komende vier jaar verdwijnt 10 tot 15% van de banen bij het Havenbedrijf. Door deze ontwikkelingen zullen de inkomsten harder stijgen dan de uitgaven, wat de financiële positie van het Havenbedrijf ten goede komt. Dit alles is nodig om de kosten voor aanleg van Maasvlakte 2 op te kunnen brengen, om klanten een goede prijs-kwaliteitverhouding te kunnen bieden, én om aan de dividendafspraken met de gemeente Rotterdam en het Rijk (vanaf 2006) te kunnen voldoen. Het Havenbedrijf wil over vier jaar bij de top 20 van Nederlandse werkgevers horen door aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en ruimte voor ontwikkeling van medewerkers.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam (Port of Rotterdam)