Dieselcompensatie voor OV-bedrijven nodig

Den Haag – De begroting voor Verkeer en Waterstaat voor het jaar 2006 geeft vooralsnog weinig aanknopingspunten dat het kabinet bereid zou zijn meer geld uit te trekken voor de verbetering van het openbaar vervoer. Daarbij ontstaat als gevolg van de sterke stijging van de energieprijzen een acuut probleem voor de openbaar vervoerondernemingen.

Met name door de sterke stijging van de diesel- en electriciteitsprijs komt de bedrijfsvoering van openbaar vervoer in de knel. Over 2005 wordt een brandstofprijsstijging verwacht van ruim 25% procent. Dat betekent een extra last van 62 miljoen in 2005. De kans is groot dat deze extra lasten in 2006 nog verder zullen stijgen.

Inmiddels hebben de overkoepelende organisaties van provincies en gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor het stads- en streekvervoer, medegedeeld dat zij de claim voor compensatie van de gestegen dieselprijzen aan de ondernemingen steunen. Met deze steun van de Samenwerkende Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer (SKVV) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) wordt dan ook een dringend beroep gedaan op de Tweede Kamer om het Kabinet te bewegen tot een andere koers in dit dossier.

De openbaar vervoerbedrijven achten een compensatie vanuit de scherp gestegen aardgasbaten een logische oplossing.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Mobis