Voorzitter Provinciale Omgevingscommissie Brabant benoemd

De heer drs. F.C.H. Slangen (Frans) is door Gedeputeerde Staten benoemd tot voorzitter van de provinciale omgevingscommissie. Deze commissie adviseert Gedeputeerde en Provinciale Staten over alle plannen en visies die van invloed zijn op de ruimte, het milieu, mobiliteit en water. De benoeming geldt voor een periode van drie jaar.

De provinciale omgevingscommissie vervangt de provinciale planologische commissie en de provinciale commissie ecologie. De commissieleden zijn vertegenwoordigers van de ministeries van VROM, LNV, V&W en EZ. Daarnaast zijn de Vereniging van Brabantse Gemeenten, de Waterschapsbond, de Kamers van Koophandel, de BMF, de natuur- en landschapsorganisaties, de ZLTO, het toeristisch bedrijfsleven in Brabant, de ANWB, de woningcorporaties, het Erfgoedhuis Brabant en een deskundige op het gebied van sociale ontwikkeling in de commissie vertegenwoordigd.

Frans Slangen (Tilburg) studeerde theologie in Heerlen, was werkzaam in het onderwijs, bestuurslid en voorzitter van diverse instellingen voor hoger onderwijs, voorzitter van de KRO en is thans voorzitter van de raad van toezicht van o.m. de Raad van Toezicht Stichting Educatie en Beroepsonderwijs Tilburg, Cordaid. Hij was daarnaast formateur van het college van GS van Noord-Brabant in 2003 en diverse malen bij de formatie van B.&W. van Tilburg betrokken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant