Verkenning PPS-constructie IJmeer afgerond

Heerenveen – Oranjewoud heeft de verkenning naar mogelijke publiek private samenwerking bij de ontwikkeling van de IJmeerverbinding afgerond. Het onderzoek resulteerde in een concreet procesvoorstel aan het Platform Bereikbaarheid Noordvleugel (PBN).

Dit samenwerkingsverband van bestuurders uit de regio omarmde de voorstellen en zet hiermee een duidelijk koers in. Hierbij wil PBN een absolute voortrekkersrol spelen bij de vormgeving van vernieuwende publiek-private samenwerking.

Een acht kilometer lange verbinding over het IJmeer tussen Almere en Amsterdam moet voor een betere bereikbaarheid zorgen van de Randstad van en naar zuidelijk Flevoland. In opdracht van PBN onderzocht Oranjewoud in hoeverre samenwerking tussen bedrijfsleven en overheden een impuls kan geven aan de ontwikkeling van deze verbinding.

Gezamenlijke aanpak drie onderdelen
In samenspel met marktpartijen en overheden heeft Oranje woud een verband gelegd tussen de IJmeerverbinding en twee andere opgaven in de Noordvleugel: de voorziene verstedelijking van Almere en de ecologische impuls voor het IJmeer.

Het gezamenlijk aanpakken van deze drie onderdelen biedt meerwaarde en extra kansen voor marktpartijen. De verkenning beschrijft hoe de scope voor deze integrale opgave eruit kan zien en hoe marktpartijen hier stapsgewijs bij kunnen worden betrokken.

Verankeren van PPS
Het Platform Bereikbaarheid Noordvleugel heeft de conclusies van de verkenning omarmd en heeft zijn ambities uitgesproken voor een vergaande vorm van publiek-private samenwerking voor de IJmeerverbinding. Vooruitlopend wil het platform de publiek-publieke samenwerking alvast stevig verankeren.

Toekomst IJmeerverbinding
De IJmeerverbinding maakt deel uit van het Programma Noordvleugel. Besluitvorming op Rijksniveau over dit programma is intussen vertraagd door de val het Kabinet Balkenende-II. Wanneer het Kabinet alsnog een ‘go’ geeft voor het verder werken aan een IJmeerverbinding wil het PBN daarvoor klaar zijn met zijn PPS-aanpak. Medio oktober 2006 wordt dan ook een nader uitgewerkt voorstel aangeboden om deze besluiten verdere invulling te geven..

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Oranjewoud Beheer B.V.