UITSTOOT

Staatssecretaris wil actie door asfaltcentrales

Vivianne Heijnen, staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Exploitanten van asfaltcentrales moeten de emissies van hun installaties op zo kort mogelijke termijn laten voldoen aan de normen. Dat schrijft staatssecretaris Viviane Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Aangezien sommige asfaltcentrales er nu al wel in slagen om de gestelde emissiewaarden te behalen, is het van belang dat bedrijven, bevoegd gezag en omgevingsdiensten van elkaar leren, aldus Heijnen.

De brief komt na een motie van SP-kamerlid Sandra Beckerman. Zij had om een overzicht gevraagd van de uitstoot per asfaltfabriek. Het gaat om 28 bedrijven in het hele land. Uit de opgave van de omgevingsdiensten blijkt nu dat een flink aantal van de asfaltcentrales de normen voor wat betreft de uitstoot van benzeen en/of PAK’s overschrijdt.

Omwonenden

De staatsecretaris vindt dat er extra stappen nodig zijn: ‘Met betrekking tot benzeen moeten asfaltcentrales voldoen aan de emissienorm en zien we dat bevoegd gezagen hier toezicht- en handhavingsprocedures zijn gestart. Voor PAK’s ligt dit ingewikkelder vanwege de erkende maatregel. Met het oog op het milieu en de gezondheid van omwonenden is het van belang dat luchtverontreinigende overschrijdingen bij asfaltcentrales op een zo kort mogelijke termijn worden opgelost. Technisch zijn er mogelijkheden om emissies te reduceren.’

Emissienorm

Mogelijk is de staatssecretaris zelf ook geschrokken van de cijfers. Uit het onderzoek van Omgevingsdienst NL blijkt dat slechts 61% van de centrales voldoet aan de emissienorm voor benzeen. Voor PAK’s zijn de cijfers nog verontrustender. Daar geldt dat slechts 42% voldoet aan de emissienorm. De centrales die niet voldoen aan de PAK emissienorm voldoen wel aan de ‘erkende maatregel’ (certificaat BRL 9320), aldus de brief.

Schrappen

De staatssecretaris zegt te overwegen die maatregel te schrappen omdat hij niet werkt: ‘Als het asfalt en asfaltgranulaat aan de kwaliteitseisen volgens de BRL 9320 voldoet, dan zouden de emissies van PAK’s die vrijkomen bij het productieproces ook moeten voldoen aan de emissiegrenswaarde voor PAK’s. Zoals ook eerder met uw Kamer is gedeeld, blijkt dat de erkende maatregel niet waarborgt dat aan de emissiegrenswaarde van PAK’s wordt voldaan. Het ministerie van IenW is om die reden een verkenning gestart met het voornemen – met een wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) – de erkende maatregel voor PAK’s te schrappen.’

Gezondheid

De centrales worden aangespoord tot actie, maar verder komt de staatssecretaris niet. Het blijft bij deze mededeling: ‘Met het oog op het milieu en de gezondheid van omwonenden is het van belang dat luchtverontreinigende overschrijdingen bij asfaltcentrales op een zo kort mogelijke termijn worden opgelost. Ik ben en blijf hierover met de betrokken partijen in gesprek.’

LEES OOK:

Mogelijk strengere regels voor asfaltcentrales

Twee voorstellen duurzame wegverharding ingediend bij Groeifonds

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Redactie