Besluit Haven Loven, extra geld voor Deltaprogramma Maas en MIRT-onderzoek Brainport-regio

Behalve de miljoenenreservering voor de A50, zijn er nog veel meer afspraken gemaakt tijdens het bestuursoverleg Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT). De belangrijkste afspraken staan hieronder, een volledig overzicht van alle gemaakte afspraken is te vinden in de Kamerbrief van de ministers Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven.

Goederenvervoer Loven

Voor het goederenvervoer is dit jaar de belangrijkste afspraak het besluit om te investeren in de haven van Loven. De haven moet onder meer worden uitgediept waardoor er ruimte is voor grotere schepen. En er moet een terminal komen voor containervervoer die wordt aangesloten op het spoor. Zo ontstaat er een trimodale draaischijf waar weg, water en spoor samenkomen, uniek voor Brabant. Dat heeft als gevolg dat er veel meer capaciteit voor containervervoer over water en spoor is en dat bespaart een aanzienlijke aantal vrachtwagenritten op de weg. Dit draagt bij aan onze klimaatdoelstellingen en bereikbaarheid. Onder andere GVT Group of Logistics, de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant hebben aangegeven te willen investeren in de ontwikkeling van Loven.

MIRT-onderzoek Brainport Regio/maatregelen A2 randweg Eindhoven

Hoewel er de laatste jaren al veel besluiten zijn genomen om de bereikbaarheid van de Brainport Regio te verbeteren, komt die toch verder onder druk te staan. Door de groei van het wegverkeer en de grote woningbehoefte- en bouw. Daarom start er een MIRT-onderzoek naar de bereikbaarheid van de Brainport Regio, om de grote opgaven aan te pakken die het Rijk, de provincie en de regio Eindhoven de komende jaren staan te wachten op het gebied van verstedelijking en bereikbaarheid. Het streven is om naar aanleiding van het MIRT-onderzoek volgend jaar afspraken te maken over een samenhangend pakket aan maatregelen en de financiering daarvan.

Het ov-netwerk in de regio is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Daar waren al eerder afspraken over gemaakt, tijdens dit BO MIRT zijn aanvullende afspraken gemaakt over de realisatie van de fietsenkelder bij station Eindhoven, een hoogwaardige ov-verbinding naar Eindhoven Airport en de noodzakelijke infra-maatregelen voor de treinverbinding Eindhoven-Düsseldorf.

Om op korte termijn al iets te doen aan de drukte op de A2/N2 Randweg Eindhoven hebben Rijk, provincie en de gemeente Eindhoven en Veldhoven nu afgesproken om samen 5 miljoen euro beschikbaar te stellen om maatregelen te onderzoeken en voor te bereiden die direct effect hebben zoals snelfietspaden, verbetering van de aansluitingen op de rijksweg, vluchtstrookgebruik van bussen op de A50 en mobiliteitshubs.

Knooppunt ‘s-Hertogenbosch

Niet alleen in Eindhoven ligt het ov onder een vergrootglas. Het ov-netwerk in Brabant moet als ruggengraat van gedeelde mobiliteit functioneren, maar om dat in de toekomst te blijven vormen zijn forse investeringen nodig. Niet voor niets heeft de provincie vorig jaar aangegeven dat er minstens 1,5 miljard euro nodig is. Het spoor is druk bezet en treinen zitten overvol. De komende jaren moeten we de eerste stappen zetten voor een ‘systeemsprong’.

Daarin speelt het knooppunt ‘s-Hertogenbosch een grote rol. Door het groeiend aantal reizigers moeten de perrons en de rest van het station worden opgewaardeerd. Samen met het Rijk en de gemeente bekijken we hoe we dit het beste kunnen vormgeven. Volgend jaar wordt bekeken welke vervolgstappen er genomen worden aan de hand van de onderzoeksresultaten van een in oktober gestarte studie voor een gezamenlijk toekomstbeeld voor het station in het kader van Toekomstbeeld OV 2040. Mogelijk dat op het BO MIRT 2020 een beslissing wordt genomen voor de aanpak van station ‘s-Hertogenbosch.

Hoogwaardig openbaar vervoer Breda-Utrecht

In het toewerken naar die systeemsprong past ook het verbeteren van het openbaar vervoer op de lijn Breda-Gorinchem-Utrecht. Zo wordt een directe treinverbinding Breda-Utrecht via het bestaande spoor (‘s-Hertogenbosch) onderzocht en gekeken naar een hoogwaardige busverbinding tussen de twee steden. Deze maatregelen moeten ook de overlast van de werkzaamheden aan de A27 helpen te ondervangen. Met de verbreding van de snelweg A27 wordt een belangrijk knooppunt opgelost. De werkzaamheden aan deze snelweg betekenen veel tijdelijke hinder.

Minder Hinder Aanpak/Slimme Bereikbaarheid Zuid NL

Om de overlast te verminderen zijn nu afspraken gemaakt over Slimme Bereikbaarheid Zuid NL, de uitwerking van de vorig jaar overeengekomen Minder Hinder Aanpak. In Brabant wordt de komende jaren op grote schaal aan de weg en het spoor gewerkt. Om te voorkomen dat alle infrastructurele projecten elkaar en de reiziger in de weg zitten, moeten de organisaties die ze uitvoeren een projectoverstijgende aanpak ontwikkelen om te voorkomen dat Brabant vastloopt. De provincie steekt dit jaar 200.000 euro in deze aanpak en het Rijk 300.000 euro.

Werkagenda Slim, Duurzaam, Veilig

Daarnaast is er de Werkagenda slimme, duurzame en veilige mobiliteit, de eerste uitwerking van de afspraak uit het Klimaatakkoord om per regio te komen tot een regionaal Mobiliteitsplan. Voor Noord-Brabant is die opgesteld door het Rijk, de provincie en de vijf grote steden. De uitvoering wordt verder uitgewerkt met de vier Brabantse regio’s. Doel is het verbeteren van de bereikbaarheid, reductie van CO2-uitstoot en meer verkeersveiligheid. Het Rijk draagt 3,4 miljoen euro bij.

Meer natuur in voormalige Maas-meander

Het Deltaprogramma Maas is bedoeld om de rivier de ruimte te geven om hoogwater te voorkomen. Voor twee projecten in Brabant zijn nieuwe financiële afspraken gemaakt. Bij het project Meanderende Maas wordt een extra financiële bijdrage vanuit het Rijk (10 miljoen) en de regio (5 miljoen) gebruikt voor het realiseren van nog meer riviernatuur. Daarmee ontstaat een lang lint van zo’n 3000 hectare aaneengesloten Maas-natuur.

Extra geld voor flessenhals bij Oeffelt

Ook voor het project Ruimte voor de Maas bij Oeffelt is extra geld beschikbaar. Dat was nodig door nieuwe afspraken rond dijkversterkingsmiddelen. De provincies Noord-Brabant en Limburg stellen ieder 1 miljoen beschikbaar, het Rijk 6,9 miljoen. Bij Oeffelt wordt de flessenhals in de Maas aangepakt, waardoor het minder snel hoogwater wordt in Limburg. In het plan is rekening gehouden met het Unesco-Maasheggengebied.

Maaslijn

Het Rijk en de regio zijn akkoord over een volgende stap in het project Maaslijn, de spoorverbinding tussen Nijmegen en Venlo. Er worden afspraken verder uitgewerkt die ervoor moeten zorgen dat de dienstregeling wordt verbeterd door het spoor onder meer geschikt te maken voor elektrische treinen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant