Regio kiest voor toekomstbestendige aanpak N279 Veghel – Asten

Regionale bestuurders hebben donderdagavond 20 april 2017 een voorlopig besluit genomen voor de aanpak van de N279 tussen Veghel en Asten. De weg blijft voor het grootste deel 2×1 rijstroken met 80 km/uur. Om de doorstroming en veiligheid op deze provinciale weg voor de toekomst te garanderen, worden de meeste bestaande kruisingen en aansluitingen tussen Asten en Veghel ongelijkvloers en kiest de Stuurgroep ervoor om de N279 bij Helmond om de wijk Dierdonk heen te leggen. Voor Veghel geeft de Stuurgroep de voorkeur aan de aanpak op het huidige tracé*. Naast de uitbreiding van de infrastructuur worden nieuwe slimme technische oplossingen ingezet voor een betere doorstroming, leefbaarheid en duurzaamheid.

Door de toenemende drukte krijgt de N279 in de nabije toekomst meer problemen met de doorstroming en veiligheid en staat de leefbaarheid in de dorpen en wijken langs de provinciale weg onder druk. Om die problemen te voorkomen willen de provincie, betrokken gemeenten, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat een toekomstbestendige aanpak van de N279. Voor de mogelijke oplossingen is onderzocht wat nodig is voor de doorstroming van het verkeer. Ook zijn de effecten voor de omgeving voor onder andere geluid, natuur, luchtkwaliteit en de gevolgen voor landbouw en recreatie uitvoerig onderzocht in de milieueffectrapportage. De kosten van de verschillende oplossingen zijn berekend. Op basis van deze onderzoeken heeft de Stuurgroep nu een keuze gemaakt voor een voorlopig voorkeursalternatief.

Toekomstbestendig
Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Bij de keuze voor een gewenst tracé hebben we als stuurgroep vooral gezocht naar een goede balans tussen het regionale belang van de weg en de impact voor de omgeving en lokale wensen van de gemeenten. De N279 is enerzijds een belangrijke route van en naar de Brainportregio en dus van groot economisch belang, maar we willen ook de omgeving van de weg zo min mogelijk belasten.” Uit de verkeersprognoses tot 2030 blijkt dat de N279 met 2×1 rijstroken voldoende is om het verkeer te verwerken. De groei van het verkeer veroorzaakt op korte termijn problemen op specifieke onderdelen van het traject en bij de huidige kruisingen. “Daarom kiezen we er nu voor de meeste kruisingen en bestaande aansluitingen uit te breiden en ongelijkvloers te maken. Zo worden ze veiliger, stroomt het verkeer beter door en zorgen we ervoor dat sluipverkeer in de regio afneemt. We willen nu slim investeren in deze kruisingen en aansluitingen zodat met een relatief beperkte extra investering in de toekomst toch 2×2 rijstroken gebouwd zouden kunnen worden, mocht dit na intensieve monitoring noodzakelijk blijken.”

Komomleiding Helmond
Voor Helmond zijn de opties voor een uitbreiding van het huidige tracé of een omleiding om de stad heen met elkaar vergeleken. “In Helmond blijkt dat zowel de komomleiding om Dierdonk als de aanpak van het huidige tracé een goede verkeerskundige oplossing bieden voor de toekomst. De Stuurgroep heeft op basis van deze onderzoeken een voorkeur uitgesproken voor een komomleiding. Doorslaggevend is dat het niet gewenst is dat het doorgaand verkeer tot in lengte van dagen door de bewoonde kern van Helmond rijdt, zeker niet als de N279 in de toekomst drukker wordt. Uiteindelijk geeft de Stuurgroep daarom een voorkeur aan een omleiding om het verkeer uit de stad te halen. Daarbij is wel veel aandacht voor compensatie van aangetaste natuur en moeten we extra maatregelen nemen om de geluids- en luchtkwaliteit in zowel Dierdonk als in de wijken Rijpelberg en Brouwhuis te garanderen,“ aldus Van der Maat. De omleiding om Dierdonk betekent dat de weg in Gemert-Bakel een natuur-, landbouw- en recreatiegebied doorkruist. Met oog op de gevolgen daarvan vraagt de gemeente Gemert-Bakel bij de uitwerking van de plannen om extra aandacht voor de leefbaarheid en multimodale bereikbaarheid van het dorp.

Keuze tracé Veghel
Voor Veghel zijn zowel de uitbreiding van het huidige tracé als een omleiding nabij Zijtaart onderzocht. Met het oog op het regionale belang van de N279 heeft de Stuurgroep een voorlopige voorkeur uitgesproken voor aanpak van het huidige tracé bij Veghel*. Gedeputeerde Van der Maat: “De verkeersonderzoeken laten zien dat maar heel weinig automobilisten kiezen voor de omleiding en er nog veel verkeer op de huidige route blijft rijden. Daarmee is de omleiding dus geen échte oplossing en valt deze voor de Stuurgroep af. Tegelijkertijd is niets doen in Veghel geen optie want het verkeer blijft de komende jaren groeien. Het uitbreiden van het huidige tracé door Veghel blijkt uit onderzoek wel een haalbare optie. Gezien de drukte op dit deel van de N279 moet de weg hier gedeeltelijk verbreed worden naar 2×2. Het opwaarderen van het huidig tracé heeft daarmee ook effecten voor de omgeving. Dat houdt in dat hele goede mitigerende maatregelen genomen moeten worden voor de leefbaarheid in de wijken De Bloemenwijk en De Leest en het verkeer op bijvoorbeeld de Rembrantlaan. Ik voel de verplichting om daar samen met het college van Meierijstad te zoeken naar goede oplossingen.”

SmartwayZ.NL
De uitbreiding van de N279 is één van de projecten in het programma SmartwayZ.NL waarin Rijk, provincie, regionale overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen afspraken hebben gemaakt over de bereikbaarheid van Zuid-Nederland. “Een belangrijk onderdeel van dit programma is innovatie en de toepassing van Smart Mobility-oplossingen. De slimme oplossingen die we in andere onderdelen van SmartwayZ.NL ontwikkelen met het bedrijfsleven, willen we hier op de N279 meteen toepassen als ze hun effect bewezen hebben. Denk bijvoorbeeld aan methoden voor transporteurs om het goederenvervoer efficiënter te maken of een betere doorstroming met intelligente verkeerslichten. Maar we willen de N279 ook gebruiken om innovatieve oplossingen voor een betere leefbaarheid en duurzaamheid toe te passen. Denk daarbij aan slimme oplossingen om geluidsoverlast te beperken,” aldus Van der Maat.

Voorlopig advies
De Stuurgroep N279 bestaat uit wethouders en bestuurders van de provincie Noord-Brabant, gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat. Het voorlopige voorkeursalternatief waar de Stuurgroep nu overeenstemming over heeft gevonden, wordt de komende weken door de afzonderlijke wethouders besproken in de colleges van B&W en eventueel in de gemeenteraad. Daarna besluit de Stuurgroep in juni over een definitief voorkeursalternatief. Dat wordt als advies uit de regio voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van de provincie. Het college van GS besluit tot een definitief tracé om verder in detail uit te werken tot een Provinciaal Inpassingplan (PIP). De provincie wil in 2018 het PIP gereed hebben om ter inzage te leggen en stuurt erop aan om in 2020 te kunnen starten met de ombouw van de N279.

* Het college van Meierijstad heeft aangegeven vanwege de recente gemeenteraadsverkiezingen meer tijd nodig te hebben om hun inhoudelijke standpunt te kunnen bepalen als inbreng voor dit voorlopig voorkeursalternatief. Het college van Meierijstad zal dit doen voordat de provincie voor de zomer een definitieve keuze maakt voor een tracé. De Stuurgroep respecteert dat. Tegelijkertijd is direct na de installatie van het nieuwe college van Meierijstad unaniem in de Stuurgroep afgesproken dat het uitgestippelde tijdspad voor de besluitvorming rond de N279 geen vertraging mag oplopen. Met die aantekening heeft de Stuurgroep voor het bovenstaande voorlopig voorkeursalternatief gekozen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant

Regio kiest voor toekomstbestendige aanpak N279 Veghel – Asten | Infrasite

Regio kiest voor toekomstbestendige aanpak N279 Veghel – Asten

Regionale bestuurders hebben donderdagavond 20 april 2017 een voorlopig besluit genomen voor de aanpak van de N279 tussen Veghel en Asten. De weg blijft voor het grootste deel 2×1 rijstroken met 80 km/uur. Om de doorstroming en veiligheid op deze provinciale weg voor de toekomst te garanderen, worden de meeste bestaande kruisingen en aansluitingen tussen Asten en Veghel ongelijkvloers en kiest de Stuurgroep ervoor om de N279 bij Helmond om de wijk Dierdonk heen te leggen. Voor Veghel geeft de Stuurgroep de voorkeur aan de aanpak op het huidige tracé*. Naast de uitbreiding van de infrastructuur worden nieuwe slimme technische oplossingen ingezet voor een betere doorstroming, leefbaarheid en duurzaamheid.

Door de toenemende drukte krijgt de N279 in de nabije toekomst meer problemen met de doorstroming en veiligheid en staat de leefbaarheid in de dorpen en wijken langs de provinciale weg onder druk. Om die problemen te voorkomen willen de provincie, betrokken gemeenten, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat een toekomstbestendige aanpak van de N279. Voor de mogelijke oplossingen is onderzocht wat nodig is voor de doorstroming van het verkeer. Ook zijn de effecten voor de omgeving voor onder andere geluid, natuur, luchtkwaliteit en de gevolgen voor landbouw en recreatie uitvoerig onderzocht in de milieueffectrapportage. De kosten van de verschillende oplossingen zijn berekend. Op basis van deze onderzoeken heeft de Stuurgroep nu een keuze gemaakt voor een voorlopig voorkeursalternatief.

Toekomstbestendig
Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Bij de keuze voor een gewenst tracé hebben we als stuurgroep vooral gezocht naar een goede balans tussen het regionale belang van de weg en de impact voor de omgeving en lokale wensen van de gemeenten. De N279 is enerzijds een belangrijke route van en naar de Brainportregio en dus van groot economisch belang, maar we willen ook de omgeving van de weg zo min mogelijk belasten.” Uit de verkeersprognoses tot 2030 blijkt dat de N279 met 2×1 rijstroken voldoende is om het verkeer te verwerken. De groei van het verkeer veroorzaakt op korte termijn problemen op specifieke onderdelen van het traject en bij de huidige kruisingen. “Daarom kiezen we er nu voor de meeste kruisingen en bestaande aansluitingen uit te breiden en ongelijkvloers te maken. Zo worden ze veiliger, stroomt het verkeer beter door en zorgen we ervoor dat sluipverkeer in de regio afneemt. We willen nu slim investeren in deze kruisingen en aansluitingen zodat met een relatief beperkte extra investering in de toekomst toch 2×2 rijstroken gebouwd zouden kunnen worden, mocht dit na intensieve monitoring noodzakelijk blijken.”

Komomleiding Helmond
Voor Helmond zijn de opties voor een uitbreiding van het huidige tracé of een omleiding om de stad heen met elkaar vergeleken. “In Helmond blijkt dat zowel de komomleiding om Dierdonk als de aanpak van het huidige tracé een goede verkeerskundige oplossing bieden voor de toekomst. De Stuurgroep heeft op basis van deze onderzoeken een voorkeur uitgesproken voor een komomleiding. Doorslaggevend is dat het niet gewenst is dat het doorgaand verkeer tot in lengte van dagen door de bewoonde kern van Helmond rijdt, zeker niet als de N279 in de toekomst drukker wordt. Uiteindelijk geeft de Stuurgroep daarom een voorkeur aan een omleiding om het verkeer uit de stad te halen. Daarbij is wel veel aandacht voor compensatie van aangetaste natuur en moeten we extra maatregelen nemen om de geluids- en luchtkwaliteit in zowel Dierdonk als in de wijken Rijpelberg en Brouwhuis te garanderen,“ aldus Van der Maat. De omleiding om Dierdonk betekent dat de weg in Gemert-Bakel een natuur-, landbouw- en recreatiegebied doorkruist. Met oog op de gevolgen daarvan vraagt de gemeente Gemert-Bakel bij de uitwerking van de plannen om extra aandacht voor de leefbaarheid en multimodale bereikbaarheid van het dorp.

Keuze tracé Veghel
Voor Veghel zijn zowel de uitbreiding van het huidige tracé als een omleiding nabij Zijtaart onderzocht. Met het oog op het regionale belang van de N279 heeft de Stuurgroep een voorlopige voorkeur uitgesproken voor aanpak van het huidige tracé bij Veghel*. Gedeputeerde Van der Maat: “De verkeersonderzoeken laten zien dat maar heel weinig automobilisten kiezen voor de omleiding en er nog veel verkeer op de huidige route blijft rijden. Daarmee is de omleiding dus geen échte oplossing en valt deze voor de Stuurgroep af. Tegelijkertijd is niets doen in Veghel geen optie want het verkeer blijft de komende jaren groeien. Het uitbreiden van het huidige tracé door Veghel blijkt uit onderzoek wel een haalbare optie. Gezien de drukte op dit deel van de N279 moet de weg hier gedeeltelijk verbreed worden naar 2×2. Het opwaarderen van het huidig tracé heeft daarmee ook effecten voor de omgeving. Dat houdt in dat hele goede mitigerende maatregelen genomen moeten worden voor de leefbaarheid in de wijken De Bloemenwijk en De Leest en het verkeer op bijvoorbeeld de Rembrantlaan. Ik voel de verplichting om daar samen met het college van Meierijstad te zoeken naar goede oplossingen.”

SmartwayZ.NL
De uitbreiding van de N279 is één van de projecten in het programma SmartwayZ.NL waarin Rijk, provincie, regionale overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen afspraken hebben gemaakt over de bereikbaarheid van Zuid-Nederland. “Een belangrijk onderdeel van dit programma is innovatie en de toepassing van Smart Mobility-oplossingen. De slimme oplossingen die we in andere onderdelen van SmartwayZ.NL ontwikkelen met het bedrijfsleven, willen we hier op de N279 meteen toepassen als ze hun effect bewezen hebben. Denk bijvoorbeeld aan methoden voor transporteurs om het goederenvervoer efficiënter te maken of een betere doorstroming met intelligente verkeerslichten. Maar we willen de N279 ook gebruiken om innovatieve oplossingen voor een betere leefbaarheid en duurzaamheid toe te passen. Denk daarbij aan slimme oplossingen om geluidsoverlast te beperken,” aldus Van der Maat.

Voorlopig advies
De Stuurgroep N279 bestaat uit wethouders en bestuurders van de provincie Noord-Brabant, gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat. Het voorlopige voorkeursalternatief waar de Stuurgroep nu overeenstemming over heeft gevonden, wordt de komende weken door de afzonderlijke wethouders besproken in de colleges van B&W en eventueel in de gemeenteraad. Daarna besluit de Stuurgroep in juni over een definitief voorkeursalternatief. Dat wordt als advies uit de regio voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van de provincie. Het college van GS besluit tot een definitief tracé om verder in detail uit te werken tot een Provinciaal Inpassingplan (PIP). De provincie wil in 2018 het PIP gereed hebben om ter inzage te leggen en stuurt erop aan om in 2020 te kunnen starten met de ombouw van de N279.

* Het college van Meierijstad heeft aangegeven vanwege de recente gemeenteraadsverkiezingen meer tijd nodig te hebben om hun inhoudelijke standpunt te kunnen bepalen als inbreng voor dit voorlopig voorkeursalternatief. Het college van Meierijstad zal dit doen voordat de provincie voor de zomer een definitieve keuze maakt voor een tracé. De Stuurgroep respecteert dat. Tegelijkertijd is direct na de installatie van het nieuwe college van Meierijstad unaniem in de Stuurgroep afgesproken dat het uitgestippelde tijdspad voor de besluitvorming rond de N279 geen vertraging mag oplopen. Met die aantekening heeft de Stuurgroep voor het bovenstaande voorlopig voorkeursalternatief gekozen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant