200 mln extra voor verbeteren bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam

Rijk en overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) starten een programma om de bereikbaarheid van, naar en in de regio te versterken. Doel van het programma is om de sterk groeiende – en voor Nederland belangrijke – Amsterdamse regio ook in de toekomst bereikbaar en internationaal concurrerend te houden. Hiervoor komt € 200 miljoen beschikbaar, naast de al toegekende € 250 miljoen voor Schiphol Plaza.

Dit hebben minister Schultz van Haegen, staatssecretaris Dijksma en bestuurders van de MRA besloten. Als eerste concrete stap binnen het programma ondertekende de minister de startbeslissing van de verkenning A6 Almere – Lelystad.

Bestuurders positief
Het besluit tot oprichting van het Programma Bereikbaarheid is één van de uitkomsten van het jaarlijkse MIRT-overleg tussen Rijk en regio. Bestuurders van de MRA zijn positief over de kansen die dit nieuwe programma biedt om de bereikbaarheidsopgaven in de MRA aan te pakken. Zij willen het programma graag verder uitwerken met het Rijk. Gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland: “Het Programma Bereikbaarheid is een belangrijke en goede stap, maar de gereserveerde middelen zijn nog niet voldoende voor de grote bereikbaarheidsopgaven waarvoor de Amsterdamse regio de komende jaren gesteld staat.” Dit betekent dat ook komende kabinetten middelen moeten vrijmaken.

Programma Bereikbaarheid
In het programma stemmen Rijk en regio investeringen in de bereikbaarheid van, naar en in de MRA intensief op elkaar af. Het programma richt zich op alle manieren van vervoer (waaronder auto, OV en fiets) en alle schaalniveaus (Rijk, regio, lokaal). Daarbij wordt het komende jaar ook gekeken naar de mogelijkheden om alternatieven zoals lightrailoplossingen op het railnetwerk van de MRA in het programma mee te nemen. Het programma bevat concrete oplossingen voor de korte termijn, waaronder maatregelen om de afwikkeling van het verkeer tussen Amsterdam en Hoorn te verbeteren. Ook zet het programma zich in voor meer flexibiliteit en bijsturingsmogelijkheden voor de lange termijn. In het programma zoeken Rijk en regio ook de samenwerking met andere partijen die de bereikbaarheidsopgaven beïnvloeden, zoals vervoersbedrijven en (grote) werkgevers.

Stedelijke bereikbaarheid
De ontwikkeling van woningen, bedrijfslocaties en andere functies vindt vooral plaats in stedelijk gebied. Investeringen in stedelijke bereikbaarheid zijn een cruciale randvoorwaarde om deze verdichting in de stad mogelijk te maken. Rijk en regio gaan in het programma dan ook intensiever samenwerken aan de bereikbaarheid binnen de steden.

Start verkenning A6 Almere – Lelystad
Met de startbeslissing wordt een belangrijke stap gezet richting de verbreding van de A6 tussen Almere en (de uit te breiden luchthaven) Lelystad. Ook wordt in het programma Schiphol Plaza opgenomen; de uitbreiding van de capaciteit van het trein-, bus- en autoknooppunt voor reizigers van en naar de luchthaven. Het beschikbaar gestelde rijksbudget komt bovenop al toegezegde budgetten voor deze projecten.

Download
Uitkomsten bestuurlijke overleggen MIRT

Meer informatie van de redactie
Lees op Wegensite.nl het bericht Start verkenning naar capaciteitsuitbreiding A6 Almere-Lelystad

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Metropoolregio Amsterdam MRA