Raad van State geeft groen licht voor bouw Nieuwe Sluis Terneuzen

De bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen kan volgend jaar van start. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen ongegrond verklaard. De projectorganisatie kan zich nu geheel richten op de realisatie van de Nieuwe Sluis.

Tracébesluit
Het Vlaams-Nederlandse project Nieuwe Sluis Terneuzen heeft de procedure volgens de tracéwet doorlopen. Op 29 februari 2016 heeft de Nederlandse minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) het definitieve Tracébesluit getekend. Samen met de Nota van Antwoord op de ingediende zienswijzen op het ontwerptracébesluit heeft het Tracébesluit tot en met 25 april 2016 ter inzage gelegen. Hierop is door 7 partijen beroep aangetekend bij de Raad van State. Vervolgens heeft op 12 juli j.l. de inhoudelijke behandeling van de ingediende beroepsschriften bij de Raad van State plaatsgevonden.

Raad van State
Woensdag 17 augustus 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. De stremmingen door het spuien zijn beperkt en er wordt gestreefd naar een betere verdeling tussen het schutten en waterbeheer. In het Tracébesluit worden voldoende ligplaatsen voorzien, passend bij de gecombineerde functie voor zee- en binnenvaart. Het nieuwe onderhoudsterrein voor Rijkswaterstaat op de Schependijk is noodzakelijk. En voor de inrichting van de Schependijk is de juiste belangenafweging gemaakt. Met deze uitspraak zijn alle beroepen ongegrond verklaard.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Kijk dan op de projectpagina Terneuzen: nieuwesluisterneuzen.eu

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat