Start aanbesteding Nieuwe Sluis Terneuzen

De aanbestedingsprocedure van het project Nieuwe Sluis Terneuzen is van start gegaan met de aanmeldings- en selectieprocedure via TenderNed. Geïnteresseerde aannemers en combinaties kunnen zich nu aanmelden voor de opdracht om het ontwerp en de uitvoering van de nieuw te bouwen sluis uit te voeren. In september 2017 is de zoektocht naar een geschikte bouwer afgerond.

De aanbesteding van de Nieuwe Sluis Terneuzen wordt op basis van een concurrentiegerichte dialoog gevoerd. Deze procedure sluit het beste aan bij de complexiteit van het aan te besteden werk. De aanbestedingsprocedure wordt digitaal uitgevoerd via het elektronisch systeem voor aanbestedingen: TenderNed.

Planning
De planning van de aanbestedingsprocedure is als volgt:

 • Selectiefase: 25 mei t/m 8 juli 2016
 • Eerste dialoogfase: 8 juli t/m 2 november 2016
 • Tweede dialoogfase: 14 november 2016 t/m 7 april 2017
 • Indienen definitieve inschrijving: 12 mei 2017
 • Opdrachtverlening: september 2017

Selectiefase van start
In de selectiefase kunnen geïnteresseerde bedrijven of combinaties hun belangstelling voor het uit te voeren werk kenbaar maken. In het aanmeldings- en selectiedocument op TenderNed staat informatie over de opdracht, het verloop van de aanbestedingsprocedure, de wijze waarop een verzoek tot deelneming dient te worden gedaan, de geschiktheidseisen, eventuele selectiecriteria en de wijze van selecteren.

Eerste dialoogfase
Alle bedrijven die door de selectiefase komen, gaan door naar de eerste dialoogfase. Tijdens deze fase kunnen ze beschikken over de aanbestedingsdocumenten en in gesprek gaan met een dialoogteam van het project. Alle aanbieders maken een plan van aanpak over hoe zij denken de verstrekte risico’s het beste te kunnen beheersen en zelf bedachte kansen te benutten. De plannen worden beoordeeld door een commissie van deskundigen. De bedrijven met de drie beste plannen gaan vervolgens door naar de volgende fase.

Tweede dialoogfase
In de tweede dialoogfase vindt veelvuldig (technisch) overleg plaats met de overgebleven drie partijen. Hierdoor komen de aanbieders tot een (ontwerp)oplossing voor complexe veelal technische vraagstukken binnen de gestelde kaders. Bij de afsluiting van deze fase wordt de door het project goedgekeurde opbrengst verwerkt in de vrijgegeven definitieve aanbestedingsdocumenten.

Opdrachtverlening
De aannemers maken hun aanbieding op basis van de aanbestedingsdocumenten. Gunning vindt plaats op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Dit betekent dat de aanbiedingen eerst op de kwalitatieve criteria worden beoordeeld door een commissie van deskundigen.

Pas nadat die uitkomst vaststaat, worden de geoffreerde prijzen bekeken. Vervolgens kan worden vastgesteld welke aannemer de opdracht krijgt. De gunningsbeslissing wordt aan de inschrijvers bekend gemaakt. En na een periode waarin de inschrijvers gedurende een aantal weken bezwaar kunnen maken, is de gunning onomkeerbaar. De gekozen aannemer kan na voorbereiding starten met de uitvoering.

Opdracht
De opdracht wordt verleend in de vorm van een design & construct contract. De opdracht voor de aannemer is als volgt:

 • Het ontwerpen en realiseren van de NST met de sluismaten: L 457 x B 55 x 16,44 meter binnen het bestaande sluizencomplex Terneuzen;
 • Het realiseren van bediening en besturing op basis van Industriële Automatisering en voorbereiding op en ondersteuning bij de integratie van de bediening op afstand vanuit de Nautische Centrale Terneuzen;
 • Het aanpassen van de primaire waterkering;
 • Het slopen van de middensluis en woningen;
 • Het aanpassen van het sluisterrein;
 • Het aanpassen van het onderliggend wegennet;
 • Het onderhoud gedurende twee jaren na ingebruikname.

Waarom een nieuwe sluis?
Door de ontwikkelingen in afmetingen van zeeschepen en toenemende wachttijden, wordt het sluizencomplex in Terneuzen als steeds groter knelpunt ervaren. Vanuit economisch perspectief bezien zou de huidige toegankelijkheid, industriële bedrijven kunnen afschrikken om zich langs het Kanaal of in de havens te vestigen. De oplopende wachttijden voor de schepen veroorzaken economische schade en luchtvervuiling. De Nieuwe Sluis is noodzakelijk om de maritieme toegang te verbeteren.

Meer informatie
nieuwesluisterneuzen.eu

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat