Provincie Noord-Holland investeert 37 mln in infrastructuur

De provincie Noord-Holland gaat de komende periode ruim € 37 miljoen investeren in haar infrastructuur. Van dit bedrag wordt de provinciale infrastructuur onderhouden en, indien nodig, verbeterd of uitgebreid. Het gaat hierbij om zowel de provinciale wegen als de verbindingen voor hoogwaardig openbaar vervoer en de provinciale waterwegen.

De provincie Noord-Holland heeft 616 km wegen, 246 km vaarwegen en 45 km vrij liggende openbaar vervoerbanen in eigendom. Langs een groot deel van de Noord-Hollandse wegen liggen ook fietspaden (391 km) die eigendom zijn van de provincie. Al deze infrastructuur wordt door de provincie onderhouden en zo nodig verbeterd of uitgebreid.

Uitbreiding en verbetering
In 2016 investeert de provincie ruim € 37 miljoen aan uitbreiding en verbetering van infrastructuur. Zo wordt er geld gestoken in de verbetering van de kwetsbaarheid van de vlotbruggen en het verbeteren van de doorstroming van het scheepvaartverkeer. Samen met Stadsregio Amsterdam investeert de provincie in de verbinding van het hoogwaardig openbaar vervoer tussen Aalsmeer en Schiphol Zuid.

Onderhoud
De provincie voert naast dagelijks onderhoud (bijvoorbeeld reparaties), per wegtraject één keer per twaalf jaar grootschalig onderhoud uit. Uitgangspunt daarbij is het zo beperkt mogelijk houden van de overlast voor gebruikers en omgeving. De provincie stemt daarom de werkzaamheden van alle wegbeheerders (Rijk, gemeenten, hoogheemraadschappen) in Noord-Holland zo goed mogelijk op elkaar af. Ook wordt de verbetering en aanleg van nieuwe provinciale infrastructuur zodanig afgestemd op het onderhoud per traject dat geld en werkzaamheden zo effectief mogelijk worden gecombineerd.

Planning infrastructuur
De extra investeringen staan in de jaarlijkse actualisatie van de programma’s voor verbetering, uitbreiding en onderhoud aan de provinciale infrastructuur: het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) en het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO). Het PMI en PMO bevatten samen alle voorgenomen projecten voor de komende vijf jaar. Het geactualiseerde PMI is op 17 mei 2016 door de Gedeputeerde Staten vastgesteld en wordt nog voor de zomer aan Provinciale Staten voorgelegd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Holland