Investeren in Bereikbaarheid Zuid-Nederland: smart mobility en infra

GS: Investeren in smart mobility en infrastructuur voor Bereikbaarheid Zuid-Nederland

Om de bereikbaarheid van Zuid-Nederland te verbeteren, gaat de provincie Noord-Brabant op een nieuwe manier samenwerken met het Rijk, de provincie Limburg, regio-gemeenten en het bedrijfsleven. Samen zijn de partijen verantwoordelijk voor de acht deelprojecten die vallen onder het programma ‘Bereikbaarheid Zuid-Nederland’ dat in totaal een omvang van circa € 1 miljard heeft. De provincie wil voor het programma € 347,45 miljoen beschikbaar stellen voor onder andere de grootschalige inzet van smart mobility, de aanpak van de A67 ten zuiden van Eindhoven en om de N279 tussen Veghel en Asten te verbeteren. Het concrete voorstel voor de nieuwe samenwerking en het beschikbaar stellen van de financiële middelen leggen Gedeputeerde Staten ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten.

Het ‘Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland’dat het college donderdag 21 april 2016 heeft voorgelegd aan Provinciale Staten is de uitwerking van de afspraken die de regio in november 2015 maakte met minister Schultz Van Haegen tijdens het jaarlijkse BO MIRT. Daar presenteerde gedeputeerde Christophe van der Maat namens de 141 betrokken partijen een maatregelenpakket om Zuid-Nederland bereikbaar en leefbaar te houden. Het plan werd met enthousiasme door de minister en de Tweede Kamer ontvangen. Gedeputeerde Christophe van der Maat: “In de afgelopen maanden hebben we met de betrokken partijen de gemaakte afspraken verder uitgewerkt in een compleet programma en een bijpassende organisatiestructuur. We gaan op een nieuwe manier met elkaar samenwerken waarbij we samen de verantwoordelijkheid nemen voor de bereikbaarheid van de regio. We committeren ons aan de opdracht om de genoemde knelpunten aan te pakken en stellen er geld voor beschikbaar, maar bepalen nu nog niet voor alle onderdelen precies op welke manier we die deelopgaven aan gaan pakken. Zo kunnen we meer rendement halen uit onze investering dan bij de gebruikelijke aanpak waarbij vooraf maatregelen voor een lange termijn worden geprogrammeerd en waarbij iedereen zijn eigen project uitvoert.”

Deelopgaven
Het programma ‘Bereikbaarheid Zuid-Nederland’bestaat uit een integraal pakket van maatregelen op zowel het hoofd-als onderliggend wegennet en betreft zowel inzet van nieuwe technieken op het gebied van smart mobility als de uitbreiding van infrastructuur. “De deelopgaven vormen samen een compleet bereikbaarheidspakket en hebben dus een sterke samenhang, zowel inhoudelijk als procesmatig. Voordeel van dit integrale programma is dat we ook knelpunten aan kunnen pakken die bij het Rijk geen prioriteit hadden. De A67 is binnen onze aanpak een belangrijk onderdeel, maar kwam niet op het knelpuntenlijstje van de minister voor. Nu gaan we daar toch het onderzoek naar een oplossing en mogelijke verbreding starten,”aldus Van der Maat.

Het programma bestaat uit de volgende deelopgaven:

  • ITS/Smart Mobility: grootschalige ontwikkeling en toepassing van Intelligente Transport Systemen (ITS)
  • InnovA58: verbreding A58 naar 2×3 rijstroken op A58 tussen Eindhoven-Tilburg en St.Annabosch-Galder, inclusief innovaties op het gebied van o.a. ITS, energie en milieu
  • Slimste oplossing A58 Tilburg-Breda: Living Lab met toepassing van ITS en mobiliteitsdiensten
  • MIRT-Verkenning A67 Leenderheide -Zaarderheike: verkenning naar oplossingen met zowel inzet van smart mobility als verbreding naar 2×3 rijstroken
  • MIRT-Onderzoek A2 Randweg Eindhoven: monitoring naar doorstroming op de Randweg voor mogelijk vervolg in MIRT-onderzoek
  • MIRT-Onderzoek A2 Weert-Eindhoven: uitvoeren probleemanalyse en onderzoek naar oplossingen voor zowel korte als lange termijn
  • N279 toekomstbestendig uitvoeren: toepassing van smart mobility, ongelijkvloerse kruisingen, omleiding Zijtaart en nieuwe aansluiting A50 en optionele omleiding Dierdonk
  • Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant: uitwerking akkoord door regio om doorgaand verkeer in de driehoek Eindhoven – Helmond – Veghel naar A67-A50-N279 te verplaatsen en binnen de driehoek co-modaal

Budget € 1 miljard
Gedeputeerde Van der Maat: “Naast de snelle aanpak van bestaande knelpunten op het netwerk van infrastructuur, starten we samen met de partners ook een Living Lab om innovaties voor de toekomst van mobiliteit mogelijk te maken. We passen waar mogelijk smart mobility-oplossingen toe en maken nieuwe innovaties samen met kennisinstellingen en marktpartijen in de praktijk mogelijk.”Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stellen voor om €347,45 miljoen beschikbaar stellen uit het Spaar- en Investeringsfonds voor de uitvoering van het totale programma. Dit is budget dat in de vorige bestuursperiode gereserveerd was voor de aanleg van De Ruit Eindhoven. Het Rijk draagt €580 miljoen aan het programmabudget bij, de provincie Limburg €7 miljoen en het bedrijfsleven €40 miljoen, waarmee in totaal een programmabudget van circa €1 miljard beschikbaar is. De nieuwe en intensieve manier van samenwerken met publieke en private partners in het programma, met een eigen programmabudget, vraagt om een nieuwe set van afspraken over rollen en verantwoordelijkheden, de governancestructuur.

Schuiven met middelen
Een programmaraad met daarin onder andere de minister van Infrastructuur & Milieu, de gedeputeerden mobiliteit van Noord-Brabant en Limburg en vertegenwoordigers van regionale overheden en marktpartijen is verantwoordelijk voor de sturing op het complete programma en neemt besluiten over de inhoud, planning en financiën van de deelopgaven. Gedeputeerde Van der Maat: “We gaan werken met een programmabudget waarin alle partners een aandeel inbrengen. De nieuwe programmaraad besluit over de besteding van programmabudget binnen de gemaakte afspraken over de deelopgaven om zo het meeste waar voor ons geld te krijgen. Dit maakt het mogelijk om binnen het programma met de middelen te schuiven als dat meer resultaat oplevert. Maar bij fundamentele veranderingen van de inhoud en de doelen van het programma blijft toestemming van Provinciale Staten en de Tweede Kamer vereist.”Provinciale Staten bespreken het voorstel op 10 juni en de Tweede Kamer behandelt het op 23 juni in het AO MIRT.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant