Regio: Betere oplossing knooppunt Hooipolder mogelijk

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout, Waalwijk en Breda

Het blijkt mogelijk om de fileproblemen bij knooppunt Hooipolder aanzienlijk te verbeteren zonder een volledige ombouw van het knooppunt. Een integraal pakket van maatregelen op en rond het knooppunt en lokale wegen biedt een oplossing die files tot 2030 voorkomt en het sluipverkeer in de regio sterk vermindert. Bestuurders van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout, Waalwijk en Breda zijn enthousiast over het ‘Hooipolder Plus-plan’ en willen het voorleggen aan minister Schultz van Haegen om mee te nemen in de procedure voor de verbreding van de A27.

De beste oplossing voor de fileproblemen bij knooppunt Hooipolder blijft volgens de regio de ombouw naar een volledig knooppunt met een klaverbladachtige constructie. In 2015 besloot minister Schultz van Haegen echter dat een volledig knooppunt vanwege de kosten van € 200 miljoen niet meegenomen wordt in de plannen voor de verbreding van de A27. Gedeputeerde Christophe van der Maat: “De dagelijkse files in de regio belemmeren de bereikbaarheid in ernstige mate en zijn daarmee ook de oorzaak van een enorme economische schadepost. Maar daarnaast veroorzaken de files ook veel overlast in de regio. Dit is ons dagelijks een doorn in het oog. Daarom hebben we als provincie samen met de betrokken gemeenten uit de regio en Rijkswaterstaat gezocht naar een oplossing die het probleem oplost en op korte termijn uitvoerbaar is.” Kevin van Oort, wethouder van gemeente Geertruidenberg: “Die oplossing hebben we gevonden met een aantal aanvullende maatregelen op en rond het knooppunt zelf en op de lokale wegen. Waar het huidige Voorkeursalternatief voor het knooppunt dat de minister heeft vastgesteld de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen niet oplost, doet dit Hooipolder Plus-plan dat wel.”

Integraal pakket van maatregelen
Het plan bestaat uit een integraal pakket van zes maatregelen waarbij de eerste vier onderdeel zijn van het door de minister vastgestelde voorkeursalternatief voor de uitbreiding van de A27 Houten – Hooipolder:

  • Een fly-over voor doorgaand verkeer van A59 uit westelijke richting naar de A27 richting Utrecht of het noorden,
  • Verbreding van de A27 ten noorden van Hooipolder naar drie rijstroken per richting,
  • Afsluiting van de bestaande afrit #34 bij Raamsdonksveer,
  • Een nieuwe verbindingsweg richting Raamsdonksveer vanaf de A59 bij afrit #33.

Het voorstel van de regio is om hieraan twee extra maatregelen toe te voegen:

  • Uitbreiding van de A59 naar drie rijstroken per richting ter hoogte van knooppunt Hooipolder met vrije ‘rechtsaffers’ zonder verkeerslichten,
  • Aanleg van een nieuwe parallelweg ten noorden van de A59 om sluipverkeer te weren uit de dorpskernen van Raamsdonk en Waspik.

Kansrijk
Verkeerssimulaties laten zien dat met dit integrale pakket de doorstroming op Hooipolder aanzienlijk verbetert en het sluipverkeer in de omliggende dorpskernen daardoor vermindert.Een eerste kostenraming van het pakket van maatregelen genoemd onder 5 en 6 komt neer op een bedrag van maximaal € 10 miljoen. Om realisatie mogelijk te maken, willen de bestuurders het integrale plan aanbieden aan minister Schultz van Haegen met het verzoek om deze maatregelen samen met de regio uit te voeren. Wanneer de minister besluit het plan op te nemen in de verdere procedure voor het Tracébesluit voor de A27 moeten ook afspraken gemaakt worden over de verdeling van de bijkomende kosten. Bij voldoende draagvlak wil gedeputeerde Van der Maat een voorstel voor een bijdrage in de financiering door de provincie Noord-Brabant voorleggen aan Provinciale Staten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant