Gewijzigd tracebesluit A2 ‘s-Hertogenbosch – Eindhoven ter inzage

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft een gewijzigd tracébesluit voor de A2 ‘s-Hertogenbosch – Eindhoven ondertekend. Het gaat om enkele aanpassingen van het oorspronkelijke tracébesluit uit 2011. Het gewijzigde tracébesluit ligt ter inzage in de periode van 8 juli tot en met 19 augustus. Belanghebbenden kunnen in die periode beroep aantekenen bij de Raad van State.

Wijzigingen

Het tracébesluit is op twee punten gewijzigd:

  • Toevoegen van hogere waarden voor geluidbelasting voor het gebouw Herlaarhof (Boxtelseweg 32 te Vught) en het gebouw De Zwengel (Carillonlaan 3 te Vught). Dit is nodig omdat in de beroepsprocedure bleek dat in het akoestisch onderzoek bij het tracébesluit A2 ‘s-Hertogenbosch – Eindhoven enkele kleine fouten zaten.
  • Schrappen van de natuurmaatregel ten behoeve van de blauwgraslanden in het Natura 2000-gebied ‘Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek’ als formele mitigerende maatregel en opnemen van deze maatregel als vrijwillige natuurmaatregel. Dit omdat de natuurmaatregel blijkens aanvullend onderzoek niet nodig is om significante negatieve effecten op het Natura 2000-gebied te voorkomen. Het opnemen van de maatregel als vrijwillige natuurmaatregel garandeert dat deze desalniettemin wordt uitgevoerd.

Toelichting

Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van 15 mei 2014, zijn de mogelijke gevolgen van de verbreding van de A2 op het Natura 2000-gebied opnieuw onderzocht. Zoals gebruikelijk bij het aanpassen van besluiten is daarbij uitgegaan van de meest actuele inzichten. Ten opzichte van het eerdere onderzoek uit 2011 is het model op een aantal punten geactualiseerd en verbeterd. Uit de nieuwe berekeningen blijkt de stikstofuitstoot structureel lager dan in 2011 verwacht. Verder blijken de blauwgraslanden er beter voor te staan dan in 2011 verwacht. Dit betekent dat de wegverbreding niet leidt tot ecologische gevolgen voor de stikstofgevoelige habitats en er dus geen mitigerende of compenserende maatregelen nodig zijn.

De natuurmaatregel uit het tracébesluit 2011 in het ‘Vlijmens Ven, Moerputten en Bosse Broek’ is al in gang gezet en zal ook volgens plan worden uitgevoerd als een vrijwillige natuurmaatregel.

Verdere procedure

Het gewijzigde tracébesluit ligt op een aantal locaties in de regio ter inzage van dinsdag 8 juli tot en met dinsdag 19 augustus 2014. Meer informatie over de locaties waar u het tracébesluit kunt inzien en de manier waarop u beroep kunt aantekenen vindt u in de Kennisgeving (PDF, 49.8 kB) . Het gewijzigde tracébesluit en bijbehorende documenten zijn ook te downloaden van de website van het Platform Participatie. De Raad van State zal de beroepen op een nader te bepalen datum behandelen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat