Provincie Limburg maakt keuze voor trace N280-West

Na een uitgebreide periode van bestudering van zeven oplossingsrichtingen voor de ontwikkeling van de N280-West hebben Gedeputeerde Staten vandaag besloten om oplossingsrichting 2 uit de studie als voorkeursoplossingsrichting voor te gaan leggen aan Provinciale Staten. Deze oplossingsrichting gaat uit van het behoud van het huidige tracé van de N280-West, waarbij de knelpunten zoals bij Baexem worden opgelost. Bij de verdere uitwerking worden tevens elementen uit twee andere onderzochte oplossingsrichtingen meegenomen. Deze aangevulde versie van oplossingsrichting 2 wordt ‘oplossingsrichting 2+’ genoemd.

In samenwerking met de Midden-Limburgse gemeenten heeft de Provincie voor zeven oplossingsrichtingen de effecten voor milieu, verkeer en economie in beeld gebracht. Ook zijn de kostenramingen van deze oplossingsrichtingen opgesteld. Al deze informatie is verwerkt in een afwegingsdocument voor de N280-West, dat in het najaar van 2011 ter inzage heeft gelegen. In totaal zijn er 78 zienswijzen ingediend. Daarnaast zijn er informatieavonden gehouden en zijn er adviezen ingewonnen, zoals bij de Commissie voor de m.e.r.. Dit alles bij elkaar heeft geleid tot een keuze voor oplossingsrichting 2.

Oplossingsrichting 2+

Uit de onderzoeken en zienswijzen blijkt dat er nog een aantal punten is, waarmee bij de verdere ontwikkeling van de N280-West rekening gehouden kan worden. Deze punten, die uit de andere oplossingsrichtingen (met name 3 en 5) naar voren zijn gekomen, worden toegevoegd aan oplossingsrichting 2. Deze uitbreiding van oplossingsrichting 2 wordt ‘2+’ genoemd. Zo zal worden onderzocht in hoeverre het mogelijk is om internationaal (doorgaand) vrachtverkeer zo veel mogelijk over het Midden-Limburgse snelwegennet te geleiden. Daarnaast zullen bij Baexem meerdere oplossingen worden onderzocht.

Uitwerking

“Met de keuze voor oplossingsrichting 2 wordt de discussie afgerond over welk tracé het beste is,” aldus gedeputeerde Patrick van der Broeck. “Ik ben blij dat nu de volgende fase aanbreekt, waarin wordt gekeken hoe dit traject het beste kan worden ingericht. Met de aanvullende elementen uit de andere oplossingsrichtingen maken we van oplossingsrichting 2 een plusvariant die een goede basis vormt voor verdere ontwikkeling van de regio Midden-Limburg.” Net zoals bij de totstandkoming van de keuze voor het tracé wordt ook bij de verdere uitwerking van oplossingsrichting 2+ gebruik gemaakt van de inspraak van belanghebbenden. Er is inmiddels een werkgroep stakeholders N280-West ingesteld waarin onder meer de dorpsraden, werkgeversorganisatie LWV, en natuur- en milieuorganisaties zijn vertegenwoordigd. Van der Broeck: “Het is belangrijk om samen te komen tot een goede inrichting voor de N280-West. Het gaat immers niet alleen om asfalt, maar ook om een ontsluiting die goed is voor de gebiedsontwikkeling van dit stuk Midden-Limburg.“

Oplossing

Indien Provinciale Staten op 8 juni 2012 instemmen met de keuze voor de aanpak van de N280-West ligt de toekomst van de N280-West dus op het bestaande tracé en worden er oplossingen bedacht voor de knelpunten op het huidige tracé. De punten van aandacht daarbij zijn:

  • aandacht voor het doorgaande (vracht)verkeer;
  • een zorgvuldige inpassing om de effecten op landbouw, landschap en aangrenzende kernen zo beperkt mogelijk te houden;
  • een duurzaam veilige oplossing voor landbouw- en fietsverkeer, oversteekplaatsen en dwarsverbindingen;
  • de N280-West zorgvuldig inpassen bij Baexem met het oog op leefbaarheid en de bescherming van natuurwaarden;
  • eventuele aanleg van parallelstructuren;
  • aandacht voor de N280-West binnen de bebouwde kom van Weert;
  • de in de zienswijzen genoemde knelpunten met betrekking tot oplossingsrichting 2 en mogelijke oplossingen daarvoor;
  • aandachtspunten en aanbevelingen in het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Limburg