Besluitvorming infrastructuur in hogere versnelling

Besluiten over infrastructuur kunnen in de toekomst sneller worden genomen. De gemiddelde doorlooptijd van projecten zal naar verwachting worden gehalveerd. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de gewijzigde Tracéwet waarin dit wordt geregeld. Omwonenden en andere betrokkenen krijgen al in het begin uitgebreid de gelegenheid mee te denken over de beste oplossing voor een knelpunt. ‘Ik ben blij dat de nieuwe wet nu binnenkort – naar verwachting met ingang van 1 januari 2012 – in werking kan treden. De besluitvorming wordt hiermee niet alleen sneller, maar ook kwalitatief beter’, aldus minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu).

Kern van het wetsvoorstel is de wettelijke verankering van de verkenningsfase van een plan. Daarbij is de overheid verplicht aan te geven hoe ze burgers, organisaties en bestuursorganen betrekt bij het proces. Betrokkenen worden actief benaderd om mee te denken over de beste oplossing voor het knelpunt. De uitgebreide consultatie aan het begin van het proces vergroot de mogelijkheden om wensen van burgers, bedrijfsleven en bestuurders mee te nemen in het ontwerp. Dat zorgt voor draagvlak en voorkomt vertraging in een later stadium.

Het wetsvoorstel kent duidelijke beslismomenten waarop niet steeds teruggekomen kan worden. De wet maakt duidelijk welke informatie en middelen er per fase in het besluitvormingsproces nodig zijn om zorgvuldige keuzes te maken en dat beperkt de onderzoeklast.

In het wetsvoorstel is ook een opleveringstoets na afronding van het project opgenomen. Met deze toets wordt nog een keer gecontroleerd of er inderdaad aan de milieunormen wordt voldaan en of er nog extra maatregelen nodig zijn. ‘De opleveringstoets is een belangrijk signaal naar de omgeving. Die biedt namelijk de garantie dat aan de geldende normen zal worden voldaan’, aldus de minister.

De gewijzigde Tracéwet is een uitwerking van het advies “Sneller en beter” van de Commissie Elverding.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)