Nieuwe variant voor veiliger N 342 Oldenzaal-Denekamp

middengeleiders op hoofdrijbaan en bermverharding langs parallelweg

De provinciale weg N 342, gedeelte Oldenzaal-Denekamp, wordt veiliger door het aanleggen van middengeleiders op de hoofdrijbaan en bermverharding langs de parallelweg. Dit is het nieuwe voorstel waarover de provincie, de gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal overeenstemming hebben bereikt voor een betere veiligheid op de N 342. In de voorbereiding is gesproken met een klankbordgroep (met onder andere omwonenden, Twents Carmel College en Dorpsraad Beuningen). Gekozen is voor de variant met het grootste draagvlak.

De middengeleiders zijn gepland bij de aansluitingen Overesweg, Paasbergweg en Paandersdijk, waardoor opstelruimte voor het verkeer ontstaat. Dit zijn de punten waar volledige uitwisseling van verkeer op een veilige manier mogelijk blijft. Vanaf de overige zijwegen en de erven mag de hoofdrijbaan alleen recht worden overgestoken. Uitgangspunt is dat op de hoofdrijbaan hier niet mag worden afgeslagen. Indien noodzakelijk wordt maatwerk toegepast. Daarnaast blijft rechtsaf vanaf de erven aan de oostzijde van de N 342 en vanaf de Populierendijk toegestaan.

Het overeengekomen voorstel wordt verder uitgewerkt door het maken van schetsontwerpen. Als dit is afgerond wordt in het voorjaar van 2012 een concept-verkeersbesluit ter visie gelegd en een informatieavond voor aanwonenden en andere belangstellenden georganiseerd. De uitvoering is op z’n vroegst in het najaar van 2012. Dit is mede afhankelijk van eventuele wijzigingen van het bestemmingsplan en de aankoop van grond.

Op de N 342, gedeelte Oldenzaal-Denekamp, gebeuren verhoudingsgewijs veel ongevallen (kop-staart botsingen). Bovendien is de weg tijdens de spits slecht oversteekbaar voor langzaam verkeer. Daarom wilde de provincie maatregelen nemen, zodat de erftoegangen en de meeste zijwegen alleen nog verbonden blijven met de parallelweg. Slechts op enkele locaties zou verkeer op de parallelweg de hoofdrijbaan op kunnen en vice versa. Het voorstel van de provincie kreeg begin dit jaar onvoldoende draagvlak in het gebied, onder andere door het ontbreken van de nu voorgestelde maatregelen. Daarom was nader onderzoek en overleg met betrokken patijen noodzakelijk. Dat heeft geleid tot dit nieuwe voorstel.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Overijssel