Philips behaalt omzetgroei van 6%

Vergelijkbare omzet 6% hoger, vooral dankzij 8% groei bij Lighting en 7% groei bij Healthcare

Omzet groeiregio’s 13% hoger op vergelijkbare basis

EBITA van EUR 368 miljoen, ofwel 6,8% van de omzet

Vrije uitgaande kasstroom van EUR 172 miljoen

Acties voor kostenverlaging zijn gestart

Financiële resultaten over het derde kwartaal: Lighting, Healthcare en groeiregio’s boeken sterktste omzetstijging. EBITA daalt van 11,8% in het derde kwartaal van 2010 naar 6,8% in het derde kwartaal van 2011, marginale daling ten opzichte van tweede kwartaal van 2011

Healthcare boekte een degelijke omzetgroei van 7% en een groei van de orderontvangst voor apparatuur van 5%. Investeringen in R&D en verkoopkosten voor nieuw uitgebrachte producten hadden een negatieve invloed op de marges in het kwartaal.

De groeiactiviteiten van Consumer Lifestyle lieten een hoog-enkelcijferige omzetgroei zien. De resultaten werden ongunstig beïnvloed door investeringen voor groei en een sterke daling bij Lifestyle Entertainment.

Lighting behaalde een forse omzetstijging van 8%, vooral dankzij een groei in de omzet van LED-producten van 32%. Investeringen in R&D en verkoopkosten, hogere grondstofprijzen en tegenvallende prestaties bij Lumileds en Consumer Luminaires leidden tot een daling van de winst.

Vooruitgang bij Accelerate!, Philips’ resultaatverbeterings- en veranderingsprogramma

Via dit programma investeert Philips in groei, waarbij wordt gewerkt aan structurele verandering en wordt gefocust op uitvoering, verlaging van de overheadkosten en invoering van een nieuwe bedrijfscultuur. De organisatie reageert goed op deze initiatieven, die tot diep in de organisatie ingrijpen. De implementatie van het Philips Business System heeft een eerste aanzet gegeven voor een meer gedetailleerd inzicht in de resultaten, wat leidt tot betere verantwoording door het management en het nemen van corrigerende maatregelen. Daarnaast omvat Accelerate! een kostenverlagingsprogramma dat gericht is op een besparing van EUR 800 miljoen om te komen tot een aanzienlijke vermindering van complexiteit en overheadkosten, en investeringen in innovatie en directe contacten met klanten. Circa 60% van de bezuinigingen hebben betrekking op werknemers en zullen resulteren in een verlies van 4.500 arbeidsplaatsen, waarvan 1.400 in Nederland. De overige 40% heeft betrekking op structurele kosten.

Inzet op onze weg naar waarde tot in 2013

Philips herhaalt zijn financiële middellange-termijndoelstellingen voor 2013, t.w. een omzetgroei van 4 6%, een EBITA van 10-12% en een rendement op het geïnvesteerd kapitaal van 12-14%. In het kwartaal realiseerde de onderneming 24% van haar programma voor terugkoop van eigen aandelen voor een bedrag van EUR 2 miljard.

Citaat CEO:

"We richten ons op verbetering van de resultaten van de onderneming door middel van ons veranderingsprogramma Accelerate! We zien de eerste tekenen van een aanzet tot versnelling van de groei via verhoging van onze investeringen in innovatie en het winnen van nieuwe klanten. We bevinden ons nog in de eerste stadia van een meerjarige revisie om de ondernemingsgeest en efficiëntie van de onderneming te verbeteren, maar zijn bemoedigd door de respons van onze medewerkers.

Ons kostenverminderingsplan voor EUR 800 miljoen is inmiddels gedetailleerd uitgewerkt, en we zijn nu bezig het in de hele organisatie door te voeren om te komen tot optimalisatie van alle overhead- en ondersteuningskosten die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan de operationele klantenwaardeketen. Het kostenbesparingsprogramma zal leiden tot een verlies van circa 4.500 arbeidsplaatsen, wat een betreurenswaardige maar onvermijdelijke stap is ter verbetering van ons bedrijfsmodel om slagvaardiger en efficiënter te worden en onze concurrentiepositie te verbeteren.

De onderhandelingen met TPV voor de oprichting van de Television Joint Venture zijn intensief en constructief. Ofschoon deze onderhandelingen meer tijd vergen dan verwacht, blijven we samenwerken om snel tot een definitieve overeenkomst te komen. Voor het geval een definitieve overeenkomst onverhoopt niet kan worden bereikt, zal Philips zijn alternatieve opties overwegen. Het proces van ontvlechting van de TV-activiteit van de rest van Consumer Lifestyle verloopt goed en volgens plan.

De omzet van Healthcare groeit dankzij zijn sterke productportfolio. We volgen nauwgezet het algehele economische klimaat en de mogelijke invloed ervan op de activiteiten van Healthcare op de middellange termijn. Onze groeiactiviteiten bij Consumer Lifestyle blijven zich ontwikkelen. En ondanks bedrijfsvoerings- en resultaatproblemen waaraan momenteel wordt gewerkt, heeft Lighting zijn mondiale leiderschapspositie weten te handhaven. We zijn bovendien zeer verheugd over de hoge groei in energiezuinige LED-verlichtingsoplossingen.

We zijn nog niet tevreden met onze huidige financiële resultaten gezien tegen de achtergrond van de aanhoudende economische problemen, met name in Europa, alsmede de operationele problemen en risico’s. We verwachten geen wezenlijke resultaatverbetering te zullen behalen op de korte termijn. Onze hernieuwde focus op innovatie en klantenbinding, ondersteund door een veranderende cultuur gericht op ondernemerschap en verantwoording, zal het mogelijk maken de kansen die onze portfolio biedt optimaal te benutten en de weg te bereiden naar winstgevende groei. We nemen de juiste stappen om onze financiële middellange-termijndoelstellingen in 2013 te realiseren."

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Philips Lighting