Positief advies voor weg Drachten-Drentse grens N381

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft een positief advies gegeven over het plan Milieueffectrapport (MER) N381 Drachten – Drentse grens. Eerder was dit ook al het geval bij de MER die werd uitgevoerd voor de tracékeuze. Na een aantal wijzigingen in de wet- en regelgeving van natuur wilde de provincie opnieuw toetsen of ze met de aanleg van de N381 voldoet aan alle wettelijke eisen die gelden voor de Natura 2000 gebieden. Voor de N381 zijn dit het Wijnjeterper Schar en Drents-Friese Wold & Leggerderveld. “De provincie is blij met dit advies. Het Fryske landschap is een belangrijk gemeengoed. Daar willen we zo goed mogelijk mee omgaan, ook als we een nieuwe weg aanleggen”, aldus gedeputeerde Sjoerd Galema.

Met het positieve advies geeft de commissie aan dat de provincie alle onderzoeken goed heeft uitgevoerd en de milieueffecten inzichtelijk heeft gemaakt. Dat is gedaan op het gebied van onder andere geluid, luchtkwaliteit, natuur en externe veiligheid.

Bij de plannen voor het aanleggen van een weg hoort de initiatiefnemer, in dit geval de provincie Fryslân , te onderzoeken wat het effect hiervan is op het milieu. Dit wordt vastgelegd in een Milieueffectrapport (MER).

Inpassingsplan

Het project N381 zit momenteel in de fase van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit is het zogenaamde bestemmingsplan waarin de aanleg van de nieuwe weg planologisch wordt vastgelegd. Provinciale Staten krijgen het PIP binnenkort voorgelegd. Voordat de Statenleden het PIP kunnen vaststellen, moesten eerst de milieueffecten worden onderzocht en goedgekeurd. Deze stap is nu gezet.

Commissie milieueffectrapportage

De Commissie voor de milieueffectrapportage (Cmer) is een bij wet ingestelde onafhankelijke adviseur bij m.e.r.-procedures. Zij adviseert de overheid over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten (MER). De Commissie bemoeit zich niet met besluitvorming rond een project of plan.  Zelf schrijft de Commissie geen milieueffectrapporten. Dit doet de initiatiefnemer van een project.

De Commissie heeft het projectteam N381 geadviseerd om een integrale samenvatting op te stellen van het doorlopen proces bij het project N381 Drachten – Drentse grens. Deze samenvatting is te downloaden via de website: www.n381.nl onder de knop publicities.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Friesland (Provincie Fryslân)