Verbreding A2 ‘s-Hertogenbosch-Eindhoven stap dichterbij

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft maandag 6 juni het traçébesluit getekend voor de verbreding van de A2 tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. De wegverbreding van twee naar drie rijstroken per richting maakt deel uit van de Spoedaanpak Wegen om dertig grote fileknelpunten aan te pakken. De werkzaamheden aan de weg beginnen naar verwachting eind 2011. De verbrede weg wordt gefaseerd opengesteld in 2012/2013.

De minister besloot eerder om bij de versnelde aanpak voor de wegverbreding op de A2 tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven een aantal maanden extra te nemen voor de verwerking van de inspraakreacties. De inspraak leverde goede ideeën op, vooral met betrekking tot de geluidwerende voorzieningen. “Ik vind het belangrijk dat infrastructuur goed is ingepast in de omgeving en dat het voor mensen in de buurt prettig blijft. Op basis van de inspraak is het tracébesluit nog net een slag beter geworden”, aldus de minister.

De belangrijkste verbeteringen liggen op het terrein van inpassing van de geluidschermen langs de weg. Zo is bij de plaatsing en constructie van geluidsschermen meer rekening gehouden met waardevolle bomen in de buurt van de weg en krijgen de schermen aan beide kanten een vorm van begroeiing of beplanting. Daarnaast is op verzoek van omwonenden bij de verdiepte ligging van de A2 bij Best gekozen voor plaatsing van de schermen onder in plaats van boven aan het talud.

De verbreding van de A2 tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven moet voorkomen dat het verkeer tussen beide steden vastloopt. De extra capaciteit op de weg is noodzakelijk nu de doorstroming op de Rondweg ’s-Hertogenbosch en de Randweg Eindhoven sterk is verbeterd.

Inzage

Nu de handtekening van de minister onder het tracébesluit staat, worden de onderliggende documenten drukklaar gemaakt waarna ze ter inzage kunnen worden gelegd. In overleg met de gemeenten langs de A2 is besloten het besluit na de vakantieperiode ter inzage te leggen, globaal van half augustus tot eind september. De exacte data worden nog bekend gemaakt.

Belanghebbenden kunnen in die periode in beroep gaan bij de Raad van State. Rijkswaterstaat organiseert in de tweede helft van augustus informatieavonden waarop belangstellenden geïnformeerd worden over de inhoud van het tracébesluit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)