Betere inpassing geluidschermen A2 s-Hertogenbosch – Eindhoven


De A2 tussen ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven wordt verbreed. In beide rijrichtingen komt er een rijstrook bij. Dit leidt tot aanpassingen aan de geluidwerende voorzieningen. Rijkswaterstaat en de gemeenten Vught, Boxtel en Best werken samen aan een optimale inpassing van de geluidschermen. Op 8 april is de gezamenlijke inpassingsvisie op bestuurlijk niveau besproken. Deze wordt in de komende weken ter kennis gebracht aan de gemeenteraden van de betrokken gemeenten, waarna besluitvorming plaatsvindt.

Algemeen
Belangrijke uitgangspunten bij het ontwerp van de geluidschermen zijn:

  • de schermen krijgen zowel aan de bewonerskant als aan de wegkant een groene uitstraling. Aan beide zijden komen klimplanten. Waar meer ruimte beschikbaar is worden hagen geplant;
  • de schermen worden ondoorzichtig en in beton gebouwd behalve op de viaducten;
  • om bestaande bomen zo veel mogelijk te sparen komen de schermen zo dicht mogelijk langs de weg;
  • de ruimtes aan de bewonerszijde van de schermen worden groen ingericht en krijgen waar mogelijk en gewenst een functie als openbaar gebied.

Gemeente Vught
In de gemeente Vught wordt het geluidscherm vlakbij de dorpskern -in tegenstelling tot eerdere plannen- aan beide zijden absorberend uitgevoerd. Dit voorkomt dat het geluid terugkaatst naar nabijgelegen woningen.

Ter hoogte van het raadhuis en Voorburg wijzen aanduidingen aan de wegzijde van het scherm de weggebruiker op deze markante punten.

Verder wordt de opgang naar het Maurickviaduct verbeterd en draagt Rijkswaterstaat het Maurickplein over aan de gemeente Vught.

Gemeente Boxtel
Voor de gemeente Boxtel was het sparen van zo veel mogelijk bomen een belangrijke wens. In de gemeente ligt een aantal geluidwerende voorzieningen bestaande uit een aarden wal met daarop een betonnen scherm. Deze schermen moeten verhoogd worden. Achter het scherm zijn aan de bewonerszijde bomen geplaatst die gekapt zouden moeten worden. Door een andere technische oplossing worden de schermen dichter bij de weg geplaatst en hoeven minder bomen gekapt te worden. Daarnaast levert Rijkswaterstaat een bijdrage aan het park Lierenland in de vorm van extra bomen.

Ter hoogte van het Duits Lijntje komt aan de wegkant van de geluidschermen een aanduiding die de weggebruiker wijst op dit markante punt.

Gemeente Best
Ter hoogte van de gemeente Best ligt de A2 verdiept. In de nieuwe situatie zouden er op de rand van de verdiepte ligging schermen geplaatst worden. Zowel het gemeentebestuur als de inwoners van Best hadden hier bezwaar tegen omdat het vrije uitzicht verloren zou gaan. Het is technisch ingewikkeld om de nieuwe schermen onderaan het talud te plaatsen. Omdat de bezwaren zo massaal waren heeft Rijkswaterstaat alles op alles gezet om dit toch te realiseren. Met resultaat: de schermen komen onderaan het talud, zo dicht mogelijk bij de weg. Het vrije uitzicht blijft daarmee grotendeels behouden.

Status inpassingsvisie
De inpassingsvisie is het product van een nauwe samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de gemeenten Vught, Boxtel en Best. Deze vier partijen hebben de visie op bestuurlijk niveau besproken en afgesproken de visie, na behandeling door de gemeenteraden, als leidraad te nemen bij de inrichting van het gebied voor en achter de geluidschermen.

Ook de gemeenten Haaren en Sint Michielsgestel en Waterschap De Dommel zijn betrokken geweest bij het opstellen van de inpassingsvisie.

De visie geeft een globaal beeld van hoe de weg en de geluidschermen er in de toekomst uit komen te zien. Gedetailleerde uitwerking vindt plaats in het Tracébesluit A2 ’s-Hertogenbosch – Eindhoven dat naar verwachting na de zomer van 2011 wordt gepubliceerd. Na publicatie van het Tracébesluit kunnen belanghebbenden in beroep gaan bij de Raad van State. Tegen de inpassingsvisie is geen beroep mogelijk.

Naar verwachting beginnen de werkzaamheden beginnen aan de A2 eind 2011. De verbrede weg wordt in fasen opengesteld in de periode 2012/2013.

Gezamenlijk persbericht Rijkswaterstaat en gemeenten Vught, Boxtel en Best

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Noord-Brabant