Kabinet stuurt notitie emissies wegverkeer naar Tweede Kamer

gericht op vermindering van CO2

De ministerraad heeft op voorstel van minister Huizinga van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een notitie over de gevolgen van Europese regelgeving voor het Nederlandse beleid op het gebied van emissies van wegverkeer. De brief gaat over de samenhang tussen de richtlijn hernieuwbare energie, de richtlijn brandstofkwaliteit en de verordening voor een CO2-norm voor personenauto’s. Ook ontvangt de Tweede Kamer een onderzoek waarin de milieuvoordelen van personenauto’s die rijden op LPG of aardgas worden vergeleken met benzine- en dieselauto’s.

De Europese richtlijn brandstofkwaliteit is gericht op vermindering van de CO2-inhoud van brandstoffen. In 2020 moet de CO2-emissies van motorbrandstof per energie-eenheid over de hele keten met 6 procent zijn verminderd ten opzichte van 2010. Nederland zal ook de tussendoelen van min 2 procent CO2 in 2014 en min 4 procent in 2017 hanteren. Brandstofleveranciers moeten vanaf 2011 jaarlijks rapporteren over de broeikasintensiteit van de geleverde brandstoffen. Vanaf 2011 mogen oliemaatschappijen maximaal 10 procent ethanol bijmengen bij benzine. Omdat niet alle auto’s geschikt zijn voor benzine met meer dan 5 procent ethanol, zullen de autohandel en de oliemaatschappijen automobilisten hierover moeten informeren.

Met het oog op de gewenste CO2-reductie vindt het kabinet het belangrijk dat er een betere testcyclus wordt ontwikkeld voor de CO2-norm van personenauto’s. De afgelopen jaren is gebleken dat de emissies in de praktijk niet altijd overeenkomen met de norm die is vastgesteld bij de testcyclus van voertuigen.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat nieuwe personenauto’s die rijden op LPG en CNG schoner zijn dan de huidige dieselauto’s: door toepassing van affabriek roetfilters ligt de uitstoot van fijn stof tegenwoordig weliswaar op hetzelfde niveau, de uitstoot van NOx (waaronder NO2) van diesel is fors hoger dan bij LPG en CNG, vooral door de hogere uitstoot van NOx door diesel in de praktijk. Met de komst van Euro-6 dieselauto’s zal de norm voor NOx flink worden aangescherpt, maar de toekomst zal moeten uitwijzen of deze auto’s onder praktijkomstandigheden ook daadwerkelijk zo schoon zullen zijn. Bij het gebruik van biogas zijn de milieuvoordelen groter dan bij LPG en aardgas. Het bedrijfsleven heeft gevraagd om een convenant over de levering van biogas aan het verkeer; de betrokken departementen buigen zich daar op dit moment over.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Algemene Zaken