Evaluatie verkeers- en vervoersbeleid Breda vastgesteld

verhouding tussen verschillende vervoerswijzen bijna onveranderd

Deze week is een evaluatie van het Bredase verkeers- en vervoersbeleid van de afgelopen zeven jaar vastgesteld. Daaruit blijkt ondermeer dat er in Breda in absolute aantallen meer gefietst wordt en meer gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer, maar dat ook het autogebruik is gegroeid. Wel is de verhouding tussen die vervoerswijzen bijna onveranderd gebleven. Wat betreft verkeersveiligheid is het aantal verkeersslachtoffers in diezelfde periode aanzienlijk afgenomen.

Wethouder Wilbert Willems: “Door het vaststellen van de evaluatie worden bouwstenen aangedragen waarmee het nieuwe stadsbestuur een volgende stap kan zetten om tot een nieuw verkeers- en vervoersbeleid te komen. Het is nadrukkelijk de bedoeling om dit jaar iedereen in onze stad bij die koersbepaling te betrekken.”

Uit de evaluatie blijkt dat de afgelopen jaren geen trendbreuk kon worden gerealiseerd in de verdeling van het auto-, openbaar vervoer- en fietsgebruik, zoals voorgenomen in het Verkeersplan Breda van 2003. Concrete doelstellingen uit dat plan, zoals 40% groei van het fietsgebruik en 50% groei van het busgebruik, zijn niet gehaald. De doelstelling voor verkeersveiligheid in Breda (25% minder ziekenhuisgewonden en 30% minder verkeersdoden) is wel bereikt.

Allerlei maatregelen om het gebruik van fiets en bus te stimuleren, hebben er in de afgelopen jaren wel toe geleid dat het aandeel van de auto in het totaal aantal verplaatsingen niet verder is gestegen.

Het aantal reizigers dat gebruik maakt van de busverbinding tussen Breda en Etten-Leur (‘Volans’)’ steeg met circa 10%. De helft van de bushaltes in Breda is inmiddels voor iedereen toegankelijk gemaakt. Daarnaast zijn de fietsenstallingen in de binnenstad gratis geworden en is het aantal uitgebreid. Diverse ontbrekende schakels in het fietsnetwerk zijn de afgelopen jaren toegevoegd. Ook zijn er doorstromingsmaatregelen genomen, met name op de noordelijke en zuidelijke rondweg en de Claudius Prinsenlaan, die niet alleen voor het autoverkeer, maar ook voor fietsers en voetgangers positief uitwerken.

Uit de evaluatie blijkt dat de mobiliteitsopgave voor de stad fors is en dat bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad in de toekomst in gevaar dreigen te komen. Het is daarom noodzakelijk om een duurzame beleidskoers voor de komende jaren uit te zetten die past in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en die ook werkelijk uitvoerbaar is. Aan die koers wordt in de loop van dit jaar verder inhoud gegeven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Breda