Fluisterasfalt zorgt voor stillere wegen in Noord-Holland

De geluidhinder van provinciale wegen wordt voor veel mensen minder

Haarlem – De provinciale wegen van Noord-Holland worden de komende jaren stiller door de toepassing van fluisterasfalt. Dat staat in het ontwerp Actieplan Geluid dat Gedeputeerde Staten op 10 juni 2008 hebben vastgesteld.

In het ontwerp Actieplan Geluid staat hoe de provincie de geluidbelasting langs de provinciale wegen wil terugdringen. De belangrijkste maatregel in het plan is de toepassing van stil asfalt. Noord-Holland heeft in totaal 640 km weg in beheer. De inschatting is dat er zo’n 360 km stil asfalt komt, waarvan ongeveer 144 km in de komende vijf jaar. In het plan staat ook dat afhankelijk van de mogelijkheden en de effectiviteit ook meer geluidschermen geplaatst kunnen gaan worden. De provincie gaat ervan uit dat de meerkosten van stil asfalt ten opzichte van traditioneel asfalt ongeveer 20% zijn. In het plan moet een zogenaamde plandrempel worden aangeven die het ambitieniveau weergeeft. Gedeputeerde Staten kiezen voor een plandrempel van 65 dB.

De N208 bij Haarlem, de N201 bij Hoofddorp en de N244 bij Alkmaar zijn al van stil asfalt voorzien. Stil asfalt is niet overal mogelijk. Het zal niet worden gebruikt op kruisingen en rotondes, op weglengten van minder dan 500 meter, op wegen met veel landbouwverkeer en op wegen die lang nat blijven. Op alle andere wegen kan wel stil asfalt komen. Hoe groter de woningdichtheid langs wegen, hoe groter de kans dat er ook stil asfalt komt. Voor buitengebieden gaat de provincie bezien of het zinvol is om hier stil asfalt te leggen.

Uit onderzoek is gebleken dat stil asfalt een bijzonder effectieve maatregel is. Op dit moment ondervinden bijna 14.000 mensen in meer of mindere mate hinder van het geluid van provinciale wegen in Noord-Holland. Met stil asfalt kan dit aantal gehalveerd worden.

Met de maatregelen uit het plan kan het aantal woningen met een geluidbelasting van boven de 65 dB zelfs met 63% worden teruggebracht van 3.134 naar 1.156. De provincie legt het stil asfalt tijdens het normale groot onderhoud. Naar schatting hebben in de planperiode al 20-24% minder mensen last van geluidshinder van provinciale wegen

De provincie Noord-Holland maakt het ‘actieplan geluid’ op grond van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai. Het actieplan is ‘in ontwerp’ omdat het plan nog ter inzage wordt gelegd. De inspraakperiode start na de zomervakantie in augustus. Na de inspraakronde zullen Gedeputeerde Staten het plan vaststellen en aanbieden aan de minister van VROM.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland