Bebouwing mag niet te dicht op drukke weg

Den Haag – Op minder dan 300 meter van een snelweg of 50 meter van een provinciale weg mogen geen nieuwe scholen en verzorgingshuizen gebouwd worden vanwege de luchtkwaliteit. Er komt een bouwverbod in het geval van (dreigende) normoverschrijding op de plek waar de gevoelige bestemming voorzien wordt. Hierover debatteerde de Tweede Kamer op donderdag 12 juni 2008.

Een en ander stond al in een ontwerp-AMvB ‘gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)’. De Gezondheidsraad heeft recent geadviseerd om ook woningen en ziekenhuizen hieronder te scharen. Ook moet voor drukke stadswegen locatiespecifieke reductie van de blootstelling worden bereikt. Minister Cramer wil het advies niet overnemen omdat ze naast volksgezondheidsbelangen ook andere belangen mee laat wegen. De reguliere bescherming via de luchtkwaliteitsnormen en de inspanning om deze via een Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) te halen, moet voldoende zijn.

De Tweede Kamer had er problemen mee dat de gevoelige bestemmingen wel op de agenda stonden, maar het NSL niet. Dit leidde tot de toezegging van Cramer dat na de zomer het NSL en het advies van de Raad van State over de ontwerp-AMvB ‘gevoelige bestemmingen’ tegelijk in de Tweede Kamer besproken worden.

Ook het advies van de commissie Elverding over het versnellen van besluitvorming over infrastructurele projecten en eventuele ontkoppeling tussen bouwplannen en luchtkwaliteit­eisen kwamen herhaaldelijk terug in het debat. Cramer zag geen reden om haar eerdere standpunt bij te stellen. Gedeeltelijke ontkoppeling van kleinere bouwprojecten is al mogelijk sinds de wet Luchtkwaliteiteisen en de AMvB "niet in betekenende mate bijdragen" eind 2007 in werking traden. Grote projecten moeten via het NSL hun luchtkwaliteit­verslechtering compenseren. Zij wil gedurende de rit de spelregels niet veranderen. Ook deed ze alvast de toezegging dat de evaluatie van het NSL nog in haar regeerperiode in 2011 plaatsvindt.

Er werd vooral over gemeenten gesproken. De grote rol van de provincies, met hun regionale programma´s luchtkwaliteit die aan het NSL ten grondslag liggen, kwam nauwelijks ter sprake. Het AO wordt over twee weken plenair in de Tweede Kamer voortgezet.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Verstedelijkingsdoelen op gespannen voet met ruimtelijke kwaliteit (22-04-2008)

Gevoelige bestemmingen toch op 300 m van rijksweg (21-12-2007)


Gevoelige bestemmingen: verstandig bouwen nabij wegen (10-12-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)