Slim plannen helpt infraprojecten op tijd te realiseren

Den Haag – Van de 54 Tracéwetplichtige projecten, waarvan er 27 zijn stilgelegd na de vernietiging van het tracébesluit A4 Burgerveen – Leiden, kunnen naar verwachting 33 op tijd worden opgeleverd.

Bij 19 projecten hiervan is nu weliswaar sprake van vertraging, maar die kan worden ingelopen door slim te plannen en de planstudiefase en de realisatiefase (deels) tegelijkertijd te laten doorlopen. Voor 21 projecten schuift de opleverdatum naar achteren.

Dat schrijft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat in de voortgangsrapportage Tracéwet en Spoedwet wegverbreding. Eurlings schrijft dat de voortgangsrapportage onderstreept dat snelle uitvoering van het kabinetsstandpunt over het advies van de Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten (Commissie Elverding) dringend noodzakelijk is. Hoewel de vertragingen in de projecten niet alleen te wijten zijn aan de gebiedsafbakening voor het luchtonderzoek ligt daar wel een belangrijke oorzaak. Eurlings is het dan ook met Elverding eens dat oorzaken ook liggen in het detailniveau van de beslisinformatie, in de te ingewikkelde rekenmodellen en in de kwaliteit en werking van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie.

In november 2007 informeerde Eurlings de Kamer over de nieuwe aanpak van de gebiedsafbakening van het luchtonderzoek en de gevolgen voor de hoofdwegenprojecten. Inmiddels is die aanpak verder verbeterd en is gestart met de luchtonderzoeken. Gebleken is dat voor alle hoofdwegenprojecten aanvullend luchtonderzoek noodzakelijk is omdat de afgebakende gebieden veel groter zijn dan voorheen. Hierdoor is een stuwmeer van infrastructuurprojecten ontstaan waarvoor gelijktijdig luchtonderzoek moet worden gedaan. Ondanks de genomen maatregelen ter beperking van vertragingen, is de capaciteit bij het ministerie van VenW niet voldoende om dit stuwmeer van projecten gelijktijdig uit te laten voeren.

Meer informatie

U vindt de kamerbrief 20084510 Voortgangsrapportage Tracéwet en Spoedwet wegverbreding, derde en vierde kwartaal 2007. Publicatiedatum: 02-06-2008 | stukdatum: 02-06-2008 op www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/kamerstukken

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kabinet wil besluitvormingstijd infrastructuurprojecten halveren (23-05-2008)

Kamerbrief over reken- en verkeersmodellen (13-03-2008)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat